Husitské centrum o.p.s.

Oblast působnosti
Cílová skupina
děti
WWW

Právní postavení

obecně prospěšná společnost

Rok vzniku

2001

26486971

Adresa sídla

Adresa NPK Husita

V Tišině 747/3, 160 00 Praha 6

nám. Barikád 1, 130 00 Praha 3

Telefon

 

E-mail

1) 605 860 906 (ředitelka)

 2) 722 228 328 (vedoucí NPK Husita)

husitskecentrum@centrum.cz

Předmět činnosti

Posláním organizace je kontaktovat děti a mládež z Hl. m. Prahy a vyplňovat jejich volný čas sociálně–terapeutickými, výchovnými, uměleckými a kulturními činnostmi. Své poslání naplňuje realizací obecně prospěšných služeb, sociálních a volnočasových programů.

V Praze 3 působí organizace na Nám. Barikád 1, kde provozuje od r. 2014 Komunitní zahrádku Meduňka. Meduňka je místo, kam lidé ze sousedství chodí trávit volný čas, společně tvořit, sdílet, zahradničit, vzdělávat se a realizovat svoje nápady a aktivity.

Dále již od r. 2004 poskytuje Husitské centrum na stejné adrese sociální službu Nízkoprahový klub Husita, který pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí Prahy 3 a přilehlých lokalit. Nabízíme bezpečný prostor, základní poradenství, podporu a smysluplné využití volného času. Předcházíme tak rizikovému chování a zmírňujeme jeho negativní dopady. Předáváme etické a duchovní hodnoty za účelem rozvoje sebeúcty a úcty k druhému bez ohledu na rasu, nábož.vyznání a sociální původ. Učíme vztahu a ohleduplnosti ke svému okolí.

 Pro více informací navštivte naše webové stránky, nebo facebook.

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

Komunitní zahrádka Meduňka:  

 • Vybudování záhonů a osázení trvalkami, zvelebení zpustlého místa na Žižkově a otevření široké veřejnosti.
 • Pískoviště pro nejmenší děti.
 • Vybudování zázemí pro zimní období.
 • Vzdělávání veřejnosti v oblasti zdravé výživy a dalších témat.
 • Workshop výroby nábytku z palet a vytvoření zahradního posezení.
 • Workshop stavby pece.
 • Jednorázové videoprojekce s diskuzemi a workshopy reagujícími na poptávku místní komunity.

Meduňka především propojuje lidi ze sousedství, je prevencí izolace a sociálního vyloučení rizikových a osamělých osob (např. matky na mateřské dovolené, staří a nemocní lidé, nezaměstnaní) a dále pomáhá lidem z místní komunity realizovat jejich vlastní aktivity a sny (společné cvičení jógy, meditace, realizace výstav, koncertů, realizace vlastních projektů návštěvníků komunitní zahrádky).

 

Nízkoprahový klub Husita:

Skrze sociální práci usilujeme o to, že náš klient:

- aktivně rozhoduje o svém životě
- využívá volný čas ke svému osobnímu rozvoji
- má ukončené vzdělání
- je schopen se uplatnit na trhu práce
- zná svoji hodnotu, má kladný vztah k sobě samému i ke svému okolí
- dokáže si obstarat své osobní záležitosti, naplňovat své potřeby a zvládat životní obtíže společensky akceptovatelným způsobem
- ví, na koho se může obrátit, pokud má problémy a dokáže pomoc vyhledat.

V roce 2014 jsme:

 • Oslavili 10 let existence klubu a denně k nám docházelo mezi 20-30 klienty.
 • Úspěšně jsme prošli auditem kvality České asociace streetwork se 100% hodnocením.
 • Navštívilo nás celkem 247 osob, 123 mužů a 124 žen.
 • Měli jsme otevřeno 214 dní v roce včetně prázdnin.
 • 1400 hodin jsme s dětmi a mladými lidmi individuálně pracovali na nízkoprahovém klubu.
 • Ve spolupráci s Klubem Beztíže jsme v rámci projektu Kluby pro Žižkov realizovali letní preventivní tábor a zimní pobyt na horách pro děti ohrožené sociálním vyloučením.
 • Podíleli jsme se na přípravách Veletrhu sociálních služeb Prahy 3, kde vystupovali na pódiu naši klienti.
 • Z akcí pro veřejnost jsme uspořádali letní School Break party s návštěvností cca 100 osob a v rámci Týdne nízkoprahových klubů podzimní fotbalový turnaj Žižkap.
 • Vyhráli jsme soutěž s Restart Shopem a získali finanční dar, díky kterému jsme s 10ti dětmi strávili 10 dní v Chorvatsku u moře.
 • Poskytli jsme rozhovory do médií Rádio Street Culture, Český rozhlas – O Roma Vakeren, Deutsche Welle (DW) – Inside Europe.
 • Vedoucí klubu Michaela Burdová publikovala stať ve sborníku Dobrá praxe, kterou vydala Česká asociace streetwork u příležitosti konference Terénní a nízkoprahové programy 2015.

Co se díky naší podpoře daří našim klientům

 

Každodenní úspěchy našich klientů je někdy obtížné vidět. Proto se s Vámi podělíme o některé z nich:

 

 • Jindrovi se podařilo zorientovat se v nabídce středních škol a úspěšně se na jednu přihlásil. Bez nás by to nezvládl, protože rodiče ani Jindra si s tímto úkolem nevěděli rady.
 • Pepa si našel práci v tréninkovém zaměstnání, kterou jsme mu zprostředkovali a dělá si díky naší podpoře autoškolu. Nemá dokončenou střední školu, nyní ale jeho šance na uplatnění na trhu práce výrazně roste.
 • Honza je v posledním ročníku na učilišti. V jeho okolí nikdo nedostudoval. Pomáháme mu s přípravou na závěrečné zkoušky.
 • Hanka se ve volném čase nudila a nevěřila si, že něco dokáže. S naší podporou založila taneční skupinu, kterou vede a vymýšlí choreografie. Díky nám mohla navštěvovat profesionální taneční kurz, který ji hodně posunul a díky kterému získala zdravé sebevědomí.
 • Sandra se s námi naučila lyžovat, Vašek bruslit a Jana plavat. Bez klubu by tuto možnost neměli.
 • Karel a další děti ze Žižkova byly s námi poprvé u moře. Byl překvapený, že mořská voda je slaná.
 • 17ti letá Gábina nečekaně otěhotněla. Nevěděla, co má dělat. Pomohli jsme jí učinit samostatně životní rozhodnutí, zda si dítě nechá, nebo těhotenství uměle přeruší a v její volbě jsme ji podpořili.
 • 15ti letá Dara neotěhotněla. Z preventivních aktivit na klubu zná možnosti antikoncepce a používá je, protože dítě ještě nechce.
 • Sandře to moc nejde ve škole, ale díky doučování v klubu si známky zlepšila.
 • Hynek má velké problémy s chováním. O všem jsme si popovídali společně s rodiči a informovali je o možnostech, jak Hynkovi pomoci. Rodiče tak přestali váhat a začali problémy aktivně řešit.

Cílová skupina

Služba je poskytována bez rozdílu etnicity všem, kdo se nachází v obtížné životní situaci. NPK Husita se specializuje na práci s romskými dětmi a mládeží, kteří v okolí NZDM žijí, chodí do školy a/nebo zde tráví volný čas. Cílová skupina se vyznačuje tím, že propadá sítem běžných sociálních a návazných služeb a nevyužívá nabídku volnočasových aktivit v lokalitě, volný čas tráví často pasivně ve veřejném prostoru.

Primární cílová skupina NPK Husita:

1. Děti a mládež ve věku od 6 do 18 let, které žijí a pohybují se na Praze 3 a okolí
      a nacházejí se v sociálně nepříznivé situaci.

Specifické obtíže těchto osob:

Typický uživatel má problémy se školní docházkou (nedostatečné znalosti a prospěch, vysoká absence, segregace Romů na jedné ZŠ). Volný čas tráví často pasivně, obvyklým tématem je nuda, která bývá i spouštěčem rizikového chování (šikana, pouliční kriminalita, vandalismus, již v dětském věku experimentování s alkoholem a drogami, závislost na kouření, předčasný a rizikový sex). Prostředí, v němž uživatelé vyrůstají, bývá nepodnětné a děti trpí důsledky sociálního vyloučení rodiny (chudoba, nízké příjmy rodin, dlouhodobá nezaměstnanost rodičů, nepříznivé bytové podmínky). Kromě těchto specifických problémů zažívají obtížné životní situace spojené s navazováním prvních partnerských vztahů, volbou budoucího povolání, dospíváním a rodinným prostředím, běžně se také setkávají s předsudky majoritní společnosti a rasismem.

 

2. Mladí lidé od 19 do 26 let, kteří žijí a pohybují se na Praze 3 a okolí a nacházejí se v sociálně nepříznivé situaci.

Specifické obtíže těchto osob:

Vzhledem ke školní neúspěšnosti většiny uživatelů služby je v populaci mladých dospělých vysoká nezaměstnanost, častým jevem je také nelegální práce, kdy bývají zaměstnavatelem mnohdy zneužíváni. Obrovským socioekonomickým problémem je otázka bydlení. Dívky dosahují seberealizace většinou skrze mateřství, otěhotní často poměrně brzy. Mladí muži mají problémy vystoupit z kruhu sociálního vyloučení, kdy si své životní potřeby a potřeby rodiny zabezpečují společensky neakceptovatelným způsobem (kriminalita). Bezvýchodnost jejich sociální situace je často vrhá do apatie, frustraci mnohdy kompenzují zneužíváním alkoholu, omamných a psychotropních látek, nebo násilným chováním.

 

Sekundární cílová skupina NPK Husita:

Předškolní děti a rodiny – komunita.

Romské předškolní děti většinou nenavštěvují mateřskou školku a v rodinách nejsou vedeny k rozvoji kompetencí potřebných pro nástup do základní školy. U předškolních dětí je tedy důležitá včasná intervence a navázání vztahu s pracovníky klubu, čímž se zvyšuje jejich sociální adaptabilita, osvojují si nové dovednosti, návyky a pravidla chování.

www stránky

http://npkhusita.husitskecentrum.cz/

facebook:

Nízkoprahový klub Husita

Meduňka Komunitní zahrádka Žižkov


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Tanec nás baví 5

Účel programu:

Pravidelná činnost

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

70 000 Kč

Přidělená dotace:

25 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel: Tanec nás baví 5 vytváří příležitost pro děti a mladé lidi na Praze 3 aktivně trávit volný čas formou pravidelných tanečních kroužků a veřejně prezentovat výsledky své celoroční práce.

Obsah: 1. taneční soubor Gitane (tradiční romské, indické a orientální tance + flamenco) - po celý rok 2. Breakdance (moderní tanec) - po celý rok, 3. Veřejná akce pro prezentaci tanečních kroužků v divadle Ponec - prosinec 2017, 4. čtyři speciální workshopy s profesionály.

Cíl: 1. vytvoření smysluplné alternativy trávení volného času. 2. Vzdělávání a rozvíjení zájmu dětí k pravidelné práci s vlastním tělem, hudbou, rytmem a zvládání práce ve skupině. 3. Zajištění profesionálního lektora. 4. Uspořádání veřejné akce pro prezentaci roční práce tanečních kroužků v divadle Ponec. 5. Dvě taneční skupiny schopné vystupovat na veřejných akcích Prahy 3.

Zdůvodnění: projekt Tanec nás baví 5 chce být alternativou tanečních kroužků pro děti a mládež, které z různých důvodů nemohou či odmítají navštěvovat běžné taneční kroužky v rámci DDM a jiných komerčních tanečních kurzů.

Důvody jsou: žádná podpora rodičů, nízké finanční příjmy rodiny, nedůvěra v instituce, které neznají, stud za svůj etnický původ či status sociálně znevýhodněného jedince, stigmatizace aj.

Předpokládaný přínos: příležitost pro minimálně 30 dětí se pravidelně věnovat smysluplné činnosti, která je baví. Prezentace celoroční práce při veřejné akci v divadle Ponec (3. ročník). Vystoupení pro veřejné akce pořádané Prahou 3 (Den dětí, Veletrh sociálních služeb, Dobrovolník roku, akce pro seniory atd.).

Název projektu:

Zvol si svou cestu 5

Účel programu:

Pravidelná činnost

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

45 000 Kč

Přidělená dotace:

21 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel: Vytvořit pravidelnou sportovní aktivitu pro děti a mládež z Prahy 3, která bude rozvíjet jejich pozitivní vztah ke sportu, aktivnímu trávení volného času, řešení konfliktů v rámci skupinové dynamiky, smysl pro fairplay a seznamovat je z různými druhy sportu, jenž by mohly dále hlouběji rozvíjet.

Obsah: 1. pravidelný sportovní kroužek jehož náplní je fotbal, pinpong, box, posilování, outdoorové aktivity a pozemní hokej, 2. Čtyři speciální workshopy s profesionálními lektory. 3. Čtyři externí sportovní aktivity (bruslení, plavání, horolezecká stěna, jízda na koni), 4. zajištění lektora, 5. pátý ročník fotbalového turnaje Žižkap (na podzim).

Cíl: 1. zapojit co nejvíce dětí z Prahy 3 do sportovních aktivit - projekt je zaměřený hlavně na chlapce, ale je otevřený i dívkám, 2. Představit dětem širokou paletu sportu a nadchnout je k pravidelnému sportování. 3. Dát dětem možnost zažít úspěch, ocenění a mít radost z výsledků své práce. Zdůvodnění:

V našem okolí se vyskytuje velký počet dětí, kteří z různých důvodů nechtějí nebo nemohou navštěvovat běžné kroužky v rámci DDM či jiných komerčních kroužků. Těmito důvody jsou: nízký finanční příjem rodiny, žádná podpora rodičů, nedůvěra v instituce, které neznají, stud za svůj etnický původ či status "dítěte pocházejícího ze sociálně znevýhodněného prostředí" a s tím spojená stigmatizace, neschopnost orientace v čase a tím plnění docházky, žádná představa "jaké to je sportovat" a "jaký konkretní sport by mě bavil" atd.

Předpokládaný přínos: 1. Pozitivní zážitky ze sportu u dětí tíhnoucích k pasivnímu trávení volného času a tím snáze podléhajících sociálněpatologickým jevům. Během roku se na kroužku a akcích s ním spojených může protočit 50 - 70 dětí, 2. pátý ročník fotbalového turnaje Žižkap (jednorázová akce).

Název projektu:

Husátko - klub pro předškolní děti a jejich rodiče

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

175 000 Kč

Přidělená dotace:

   20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel: V rámci poskytování sociální služby NZDM Nízkoprahový klub Husita vznikla poptávka po službě zaměřené na rodiče s předškolními dětmi.

Cíl: 1) preventivně působit na rodiče ze sociálně znevýhodněného prostředí, vést je k odpovědné a uvědomělé péči o nejmenší děti, podporovat péči o zdraví 2) motivovat rodiče k předškolnímu vzdělávání dětí 3) podporovat zájmy a pozitivní ambice rodičů (návrat do práce po rodičovské dovolené, další vzdělávání rodičů apod.) 4) pozitivními zážitky posilovat citovou vazbu rodičů s dětmi 5) komunitními a kulturními akcemi pozitivně posilovat romskou identitu

Obsah: Husátko je otevřené dvakrát týdně pro skupinovou a individuální práci. Projekt realizuje pracovnice kvalifikovaná pro sociální práci a předškolní pedagogiku. Děti mají možnost účastnit se sociálně-aktivizačních aktivit (tancování, hudebně-pohybový kroužek, výtvarná dílnička), rodiče dle své invence do programu cvičí aerobic, účastní se workshopu zdravého vaření a speciálních akcí (např. seminář k finanční gramotnosti). Pořádáme oslavu Halloweenu, Mikulášskou, Balonkovou slavnost, Vánoční besídku apod. V rámci Husátka realizujeme ve spolupráci s dalšími organizacemi a romskými aktivisty komunitní akce jako jsou Roma Pride, Den romského holocaustu, Mezinárodní den Romů. Zdůvodnění a předpokládaný přínos:

Husátko rozšiřuje působnost NPK Husita vzhledem k širší komunitě našich klientů, což nám dává podrobnější vhled do situace, ve které se děti nacházejí. Dostáváme příležitost působit na rodiče těchto dětí od jejich nejútlejšího věku, kdy je návratnost preventivních programů prokazatelně největší. Je možné tak předcházet řadě problémů, se kterými se setkáváme u starších dětí a které jsou v pozdějším věku často těžko řešitelné.

Název projektu:

Nízkoprahový klub Husita

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

2 661 500 Kč

Přidělená dotace:

   150 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel : Účelem projektu je provozovat registrovanou sociální službu NPK Husita. Tato služba funguje na Žižkově již 12 let a již mnohokrát prokázala svou odbornost a přínos.

Cíl projektu: Cílem je aktivizovat děti a mladistvé ke smysluplnému využívání volného času, ke vzdělání a preventivně působit. Dále je naším cílem zprostředkovávat jim kontakt se společenským prostředím, ale také společenskému prostředí s nimi. Pomáháme našim klientům uplatňovat svá práva a obstarávat osobní záležitosti.

Zdůvodnění: NPK Husita je lety prověřenou službou, která má na Praze 3 své stálé místo a klientelu. Předpokládaný přínos: Přijetí nového pracovníka do NPK Husita zvýší počet sociálních pracovníků v našem zařízení.Tím se zvýší naše schopnost reagovat na klientskou poptávku. Budeme schopni efektivněji zmírňovat negativní dopady.

Název projektu:

Grafity na cestě za Husity

Účel programu:

Originální kulturní projekty

Dotační program:

Program pro oblast kultury

Celkové náklady:

67 000 Kč

Přidělená dotace:

15 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Obsahem tohoto projektu jsou čtyři kulturně-edukativní části, které se odkazují na tradice a historii spojenou s Husitvstvím.

1. část je umělecká výzva pro účastníky uměleckých kroužků na Praze 3 do 18ti let, kteří budou mít za úkol vytvořit dílo (malba, poezie, próza, hudba ...) na téma "PRAVDA & LEŽ". Soutěž bude vyhodnocena veřejností v online hlasování, výherci budou vyhodnoceni na kulturním dnu, všechny díla budou měsíc vystavena a přístupna veřejnosti, výherce dostanou ceny (materiál pro rozvoj své tvorby).

2. část je naučná stezka s herními prvky vytvořená pro "chytré telefony". Naučnou stezku může absolvovat kdokoliv, kdo disponuje "chytrým telefonem". Ideální cílová skupina pro tuto aktivitu jsou školou povinné děti, které si tímto způsobem obohatí znalosti historie Husitství pomocí technologie, která je jim blízká. Naučnou stezku nabídneme na konci června základním školám, pro náplň posledních dnů školní docházky.

3. část je profesionální StreetArt dílo, které bude umístěné na budově Žižkova sboru na Nám. Barikád. Výherci soutěže z první částí budou participovat na tvorbě tohoto StreetArt díla a mohou se tak stát součástí uměleckého týmu profesionálů.

4. část je kulturní den, během kterého bude probíhat tvorba graffity, bude otevřená výstava dětských děl přihlášených do soutěže, den zakončí koncerty místních umělců.

Předpokládaný přínos: zlepšení povědomí účastníků o historii a místech Prahy 3. Edukativní přínos pro mládež z oblasti české historie a tradic. Zvelebení veřejného prostoru profesionálním uměleckým dílem. Posílení sousedských vazeb. Podpora dětí v trávení volného času smysluplným způsobem. Obeznámení s historií zvýší sounáležitost obyvatel s prostředím, kde žijí a budou si ho víc vážit, chránit a zvelebovat. Nekomerční forma akce.


Projekty dotované v r. 2016:

 

Název projektu:

Zvol si svou cestu 4

Účel programu:

Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

58 000 Kč

Přidělená dotace:

26 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Zvol si svou cestu 4 nám umožní nadále pokračovat ve sportovních aktivitách, kterými bychom rádi navázali na projekty z minulých let. Naši klienti měli v posledních třech letech možnost účastnit se mnoha sportovních akcí, ať už jednorázových, nebo pravidelných. Sport se stal oblíbenou činností našich klientů a zároveň nedílnou součástí programu klubu. Je pro nás nástrojem pro práci s klienty, kteří často tráví svůj volný čas pasivně a bez zájmů.  Primárně tak podporujeme vztah k pohybu a zdravému životnímu stylu, sekundárně dochází k primární prevenci sociálně patologických jevů. Vytržením klienta z jeho pasivity předcházíme ohrožování sama sebe a svého okolí rizikovým chováním, které bývá často spojené se vznikem pouličních gangů. Děti se při sportu učí také zvládat svoje emoce. Při vedení týmu pracujeme se skupinovou dynamikou v rámci řešení konfliktů a vztahů. Dále se učí plánovat svůj čas, pravidlům, či respektu vůči ostatním spoluhráčům.  Při sportu zažívají úspěch, ocenění a vidí výsledky svojí práce. V roce 2015 jsme pro naše klienty připravili pestrou nabídku sportovních aktivit, z nichž si odnesli mnoho zkušeností. Podnikli jsme výjezdové akce, outdoorové výlety plné adrenalinových zážitků, fotbalový turnaj Žižkap, zvali zkušené lektory, kteří pro nás připravovali workshopy, a pravidelně se věnovali několika sportům. Rádi bychom v těchto aktivitách pokračovali i v příštím roce. Do rozpočtu jsme nově zahrnuli nákup vybavení pro outdoorové aktivity, či posilovací cvičení.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Projekt je zaměřen na uživatele služby Nízkoprahového klubu pro děti
a mládež Husita, který se nachází na území MČ Prahy 3.  Primárně podporuje vztah ke sportu, sekundárně slouží jako primární prevence sociálně patologických jevů. Díky realizaci tohoto projektu můžeme zaujmout a aktivizovat mládež, která by jinak pasivně trávila svůj volný čas v ulicích Prahy 3, což má preventivní a zároveň protektivní přínos pro klienty i veřejnost.

Dosavadní činnost žadatele:

Přehled činnosti organizace v roce 2015 NZDM – Nízkoprahový klub Husita Zahájení činnosti: 2004 Kontakt Adresa: Nám. Barikád 1, 130 00 Praha 3 Vedoucí projektu: Mgr. Táňa Jírová Kontakt: husitskecentrum@centrum.cz, tel. 604 588 250, http://npkhusita.husitskecentrum.cz/.

Dlouhodobé projekty: Zvol si svou cestu Sportovní program NPK Husity podpořen Prahou 3 v oblasti volného času, v rámci něhož se klienti zúčastnili několika sportovních aktivit a bylo pro ně nakoupeno sportovní vybavení.
V září proběhl fotbalový turnaj mezi klienty NZDM Husita a několika dalšími nízkoprahovými kluby.

Projekty a akce: Fotbalový kroužek, Floorball, Pingpong turnaj, Bruslení, Zimní přespávačka v klubu, Jednodenní výlety, Víkendové výlety, Letní tábor, Kluby pro Žižkov, Fotbal pro rozvoj - Turnaj NZDM, SchoolBREAKpárty ,Bobová dráha, Capoiera workshop, Jízda na koni, Plavání v aquaparku Letňany, Posilování s Vítkem, Box, Fotbalový turnaj Žižkap.

 

 

Název projektu:

Husátko - klub pro nejmenší děti a jejich rodiče

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3.

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

60 000 Kč

Přidělená dotace:

20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Husátko - klub pro nejmenší děti a jejich rodiče navazuje na práci nízkoprahového klubu Husita, pracuje s mladými lidmi, kteří se již stali
v průběhu naší několikaleté spolupráce rodiči a s rodinami dětí, které dochází do klubu.

Klade si za cíl preventivně působit na rodiče ze sociálně znevýhodněného prostředí, vést je k odpovědné a uvědomělé péči o nejmenší děti.

Klub Husátko je otevřené dvě odpoledne v týdnu, děti mají k dispozici kroužky (tancování, hudebně-pohybový kroužek, výtvarná dílnička) a rodičům je k dispozici pracovnice (kvalifikovaná pro sociální práci Bc. a předškolní ped. Mgr.). Ta s nimi navazuje bližší vztah, je jim k dispozici při řešení jejich problémů, ve spontánní interakci s rodiči přichází s preventivními tématy jako např. osvěta v oblasti péče o zdraví, význam preventivních zdravotních vyšetření, zdravého životního stylu v těhotenství a při kojení, prevence kazivosti zubů u dětí, podpora správného psychomotorického vývoje dětí, správná výslovnost. Především vysvětlujeme rodičům význam předškolního vzdělávání do celého dalšího života jejich dětí. Neklademe si za cíl nahrazovat mateřskou školu, naopak rodiče vedeme k tomu, aby děti do mateřské školy zapsali. Zjišťujeme rodinou situaci, v případě ekonomické bariéry (platba školného a stravného) rodiče odkazujeme na dětskou skupinu v ZŠ Cimburkova, která je bezplatná.

Projekt doplňuje činnost nízkoprahového klubu Husita, dává nám jedinečnou příležitost působit na rodiny těchto dětí od jejich nejútlejšího věku, kdy je možné preventivně předcházet řadě problémů, se kterými se setkáváme u starších dětí.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Projekt pracuje s rodinami ohrožené sociálním vyloučením z Prahy 3. Nabízíme také možnou spolupráci mateřským školám z Prahy 3, které jsme obeslali emailem s nabídkou konkrétnější formy spolupráce - mohou na nás odkazovat rodiče se sociálními problémy, případně můžeme doporučit
z komunity vhodného kandidáta na romského asistenta pedagoga v případě, že by mateřská škola projevila zájem o integraci těchto dětí.

Dosavadní činnost žadatele:

Husátko - klub pro nejmenší děti a jejich rodiče navazuje na desetiletou činnost nízkoprahového klubu Husita, od února 2015 rozvíjí své samostatné působení v prostorách nad nízkoprahovým klubem Husita, které jsme zařídili z předchozí dotace od Prahy 3. Navázali jsme bližší spolupráci s řadou rodin z Prahy 3, některé matky s dětmi motivujeme k účasti na projektu sociálního zaměstnávání, který spadá pod činnost Komunitního centra na Žižkově ve stejných prostorách. Projekt podporuje matky s malými dětmi ohrožené sociálním vyloučením k návratu do pracovního života. Pod vedením odborného lektora vaří jedna skupina matek komunitní obědy, druhá skupina se věnuje také pod vedením odborného lektora hlídání dětí matek, které vaří, a zároveň dáváme tuto službu k dispozici pracujícím matkám z veřejnosti, které mají k dispozici v prostorách centra pracovní místnost s internetem. Jsme ve fázi výběrové řízení, máme prostor, finance.

 zpět na seznam