Hospic Štrasburk

Oblast působnosti

hospicová péče

Cílová skupina
dospělí

Právní postavení

obecně prospěšná společnost

Rok vzniku

1994

61383457

Adresa sídla

Bohnická 57/12, 181 00 Praha 8

Telefon

E-mail

602 227 845, 283 105 533, 283 105 511

strasburk@email.cz , kancelar@hospicstrasburk.cz

Předmět činnosti

hospicová paliativní péče, sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení, provoz onkologického hospicu

 

Od 1.1.1998 provoz (bez přerušení) onkologického hospice v Praze 8 - Bohnicích; za dobu trvání poskytnuty služby cca 3200 pacientům; od roku 2002 člen Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče (APHPP – www.asociacehospicu.cz).

Cílová skupina

18 +/senioři

www stránky

www.hospicstrasburk.cz

Další informace

Hospic slouží jako pobytové lůžkové zařízení pacientům
v terminálním stadiu onkologických onemocnění a poskytuje jim paliativní-útěšnou péči.

Budova hospice je umístěna v klidném prostředí na okraji areálu Psychiatrické nemocnice v Praze Bohnicích. Dostupnost pro příbuzné městskou dopravou je bezproblémová, v areálu je i možnost parkování vozidel. Vlastní hospic je obklopen zahradou, která slouží jak pacientům, tak i příbuzným a návštěvám, které do hospice zavítají. Zde realizujeme také různé akce především pro pacienty, pokud jim to dovolí jejich zdravotní stav. Budova hospice má i vlastní kapli.

Celý objekt je bezbariérový, včetně sociálního zařízení na pokojích pacientů. Kapacita je 25 lůžek - 23 pokojů jednolůžkových, 1 pokoj dvoulůžkový. Ten je ovšem prakticky využíván též jako jednolůžkový, podle přání pacientů. Kromě sociálního zařízení je na každém pokoji také další lůžko, které slouží pro návštěvníka, který by si přál u svého nemocného
i přenocovat. Atrium se zimní zahradou slouží jako společenský prostor i pro pořádání akcí. Budova má vlastní plynovou kotelnu, 3 výtahy a pro hygienu imobilních pacientů máme k dispozici dvě koupelny. Strava je dovážena a připravována firmou, která poskytuje stravovací služby i dalším zdravotnickým a sociálním zařízením.

O pacienty u nás pečuje tým zkušených zdravotnických
a sociálních pracovníků v čele s primářem a dalšími lékaři. Tým tvoří dále zdravotní sestřičky, pečovatelé, sanitáři/ky
a pracovníci v soc. službách. Působí zde též rehabilitační pracovnice, která poskytuje paliativní rehabilitaci. V týmu je také psycholog a duchovní křesťanského vyznání, kteří mohou samozřejmě poskytovat péči i příbuzným a přátelům nemocných v jejich těžké situaci.


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Terminální onkologický hospic

Účel programu:

Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

21 719 440 Kč

Přidělená dotace:

       40 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem projektu je zajištění nezbytné pomoci osobám nevyléčitelně nemocným, jimž systém zdravotní péče a kausální léčby již nemůže účinně pomáhat. Obsahem projektu je poskytování zdravotní / lékařské / ošetřovatelské péče (v jednotném spojení zdravotní a sociální složky) jako činností tvořících samostatných druh zdravotní - hospicové paliativní péče. Cílem projektu je péče o nevyléčitelně onkologicky nemocné, u kterých je vyčerpána kausální léčba.Hospic umožňuje svým pacientům důstojný
a beze všech bolestí klidný čas pobytu v hospici a následný odchod ze života. Péče zahrnuje komplexní lékařskou a ošetřovatelskou péči, vč. pomoci psychologické a duchovní. Hospic má 25 lůžek s plným sociálním vybavením, TV, telefonem a internetem.Hospicová péče je nepřetržitá individuálně cílená zdravotně sociální služba - 24 hodin denně, celoročně.Příbuzní mají kdykoliv možnost návštěv, přespání na přistýlce. Hospic je v zahradě v sousedství areálu Psychiatrické nemocnice
v Bohnicích. Zdůvodnění - péče hospice je hrazena z prostředků veřejného zdravot. pojištění (50% příjmů),dále pak z příspěvků na péči (13%), příjmů od pacientů (15%).Zbývající část je třeba pokrýt získáváním dotací, grantů
a sponzorských darů (22%). Přínosem nejen pro Prahu 3 je zajištění důstojné a klidné části života pacientů v hospici, jako osobám potřebným
a nevyléčitelně nemocným.


Projekty dotované v r. 2016:

 

Název projektu:

Terminální onkologický hospic

Účel programu:

Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

20 537 500 Kč

Přidělená dotace:

     100 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem projektu je zajištění nezbytné pomoci osobám nevyléčitelně nemocným, jimž systém zdravotní péče a kausální léčby již nemůže účinně pomáhat.

Obsahem projektu je poskytování zdravotní /lékařské/ ošetřovatelské péče
(v jednotném spojení zdravotní a sociální složky) jako činností tvořících samostatných druh zdravotní - hospicové paliativní péče.

Cílem projektu je péče o nevyléčitelně onkologicky nemocné, u kterých je vyčerpána kausální léčba. Hospic umožňuje svým pacientům důstojný a beze všech bolestí klidný čas pobytu v hospici a následný odchod ze života. Péče zahrnuje komplexní lékařskou a ošetřovatelskou péči, vč. pomoci psychologické a duchovní.

Hospic má 25 lůžek s plným sociálním vybavením, TV, telefonem
a internetem. Hospicová péče je nepřetržitá individuálně cílená zdravotně sociální služba - 24 hodin denně, celoročně. Příbuzní mají kdykoliv možnost návštěv, přespání na přistýlce. Hospic je v zahradě v sousedství areálu Psychiatrické nemocnice v Bohnicích.

Zdůvodnění - péče hospice je hrazena z prostředků veřejného zdravot. pojištění (50% příjmů), dále pak z příspěvků na péči (13%), příjmů od pacientů (15%). Zbývající část je třeba pokrýt získáváním dotací, grantů a sponzorských darů (22%). Přínosem nejen pro Prahu 3 je zajištění důstojné a klidné části života pacientů v hospici, jako osobám potřebným a nevyléčitelně nemocným.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

V roce 2015 (do 15.11) bylo v hospici ubytováno celkem 8 pacientů - občanů MČ Praha 3, kterým bylo poskytnuto 214 ošetřovacích dní.

Dosavadní činnost žadatele:

Hospic Štrasburk o.p.s. (dříve jako občanské sdružení založené 1994) provozuje lůžkový terminální onkologický hospic od 1. 1. 1998.  Hospic Štrasburk byl, co do data svého otevření, druhým hospicem v České republice po roce 1989. Od počátku své činnosti máme trvalou snahu o zkvalitňování služeb hospicu ve smyslu nejvyšší standardů hospicové paliativní péče. Obecně prospěšná společnost Hospic Štrasburk je vedle své hlavní činnosti i aktivním členem Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče (APHPP), jejíž hlavní snahou je legislativní ukotvení hospicové péče v systému zdravotnických zařízení, resp. zdravotně sociálních zařízení. Za dobu své existence hospic poskytl své služby přibližně 3000 pacientů s onkologickými nemocemi v terminálním stadiu. Dnes - více, než kdy dříve - vystupuje do popředí výjimečný charakter služeb hospice. Ten spočívá ve velmi úzké symbióze zdravotní (lékařské) péče a sociálních služeb. Tyto dvě složky, byť, co do svého poměru nestejně velké v celkovém rámci služeb hospice, jsou od sebe naprosto neoddělitelné a určují právě specifický charakter hospicové péče. Při procentuálním vyjádření je poměr těchto služeb přibližně 65% zdravotní/lékařské péče a 35% sociálních služeb.zpět na seznam