Hornomlýnská, o.p.s.

Oblast působnosti

Sociální služby, osobní asistence, odlehčovací služby

Cílová skupina
děti se zdravotním postižením a jejich rodiny

Právní postavení

obecně prospěšná společnost

Rok vzniku

2003

01615939 

Adresa sídla

Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4

Telefon/e-mail

Předmět činnosti

Poskytování dvou registrovaných sociálních služeb – terénní osobní asistence a ambulantní odlehčovací služby.

 

Bazální stimulace

Interaktivní tabule

Pohybové aktivity

MOTOMED

Výtvarné aktivity

Využívání prvků muzikoterapie

Relaxace a smyslová stimulace v psychorelaxační místnosti

Snoezelen terapie

Canisterapie

Aromaterapeutické masáže

Specializované masáže (Bowenova terapie apod.)

Cílová skupina

Děti se zdravotním postižením (2 – 15 let) a jejich rodiny z Prahy a Středočeského kraje

www stránky

http://www.hornomlynska.cz/


Projekty dotované v r. 2017: 

 

Název projektu:

Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením bydlící na území MČ Praha 3

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

248 076 Kč

Přidělená dotace:

  18 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

• Účel

Účelem projektu je poskytnout službu osobní asistence dětem se zdravotním postižením s bydlištěm na území MČ Praha 3.

• Obsah

Obsahem projektu je poskytnout 580 hodin služby osobní asistence 3 konkrétním dětem. Dětem je vybrán vhodný osobní asistent. Asistent s dítětem systematicky pracuje a celkově ho rozvíjí a to zejména na základě Individuálního plánu, který vypracovává sociální pracovník s osobním asistentem. Individuální plán je aktualizován dle potřeb dítěte. V rámci projektu budeme vzdělávat asistenty v oblasti péče o děti se zdravotním a kombinovaným postižením.

• Cíl

Cílem tohoto projektu je začlenění 3 dětí se zdravotním postižením do společnosti. Tyto děti budou mít osobní asistenty. Dalším důležitým cílem je ulehčit rodinám pečující o dítě se zdravotním postižením v jejich náročné péči.

• Zdůvodnění

Naše snaha je naplnit cíle, které jsme si v projektu stanovili.Tento sub projekt je součástí projektu osobní asistence, který je realizován pro klienty z Prahy a Středočeského kraje. Financování služby je vícezdrojové, část nákladů na provoz pokryje dotace a grant od MHMP, dále se účastníme grantových výzev různých nadací, městských částí a dalších donátorů. Službu chceme ponechat dostupnou rodinám s dětmi se zdravotním postižením a nezvyšovat tedy cenu za hodinu služby, k čemuž nám pomůže i finanční podpora od MČ Praha 3.

• Předpoklad přínosu

Hlavním přínosem projektu jsou integrované děti se zdravotním postižením do společnosti, ve které se vzdělávají, setkávají se s jejich vrstevníky bez postižení, poznávají a učí se novým věcem. Osobní asistent je pro dítě oporou. Dalším přínosem jsou spokojené rodiny, které mají čas díky osobní asistenci na odpočinek, vlastní seberealizaci, věnování se dalším členům rodiny či zařízení si vlastních záležitostí.zpět na seznam