ERGO Aktiv, o.p.s.

Oblast působnosti

Sociální služby, rehabiltace

Cílová skupina

zdravotně postižení

Právní postavení

o.p.s.

Rok vzniku

2009 (jako občanské sdružení, poté transformováno do obecně prospěšné společnosti)

26554364

Adresa sídla

Milešovská 6/1312, 130 00  Praha 3

Telefon

E-mail

774 939 169

veronika.slepickova@ergoaktiv.cz

Předmět činnosti

Rehabilitace, řešení nepříznivé sociální situace, podporované zaměstnávání

Komplexní rehabilitační program založený na principech neuroplasticity mozku a důležitosti motivace klienta
v dosahování jeho osobních cílů.

Specifika péče:

 • Zaměření na osobní cíle klienta
  Program rehabilitace je individuálně sestavován a přizpůsobován tak, aby vedl k dosažení osobních cílů.
 • Odbornost, komplexita a specializace
  Tým z ergoterapeutů, fyzioterapeutů, sociálního pracovníka, lékařů, psychoterapeuta a logopeda řeší potíže klienta v oblasti motorických, kognitivních a duševních funkcí a sociálních situace.
 • Motivace a bezpečí
  Klademe důraz na podstatu motivace klienta pro dosažení jeho osobních cílů, využíváme metod koučinku osobního rozvoje.
 • Efektivita a měřitelnost
  Využíváme přístupů Person centered planning, Mirror therapy, reedukační trénink, CIMPT, life coaching, kinect therapy, hodnocení Canadian occupational performance measure pro dosažení maximálních výsledků terapie a jejich sledování.

Cílová skupina

Osoby po cévních mozkových příhodách či jiném získaném poškození mozku (úrazy, tumory) – osoby se zdravotním postižením

www stránky

www.ergoaktiv.cz


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

KLUB Aktiv - Život ve vlastních rukou

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3

Oblast dotačního záměru:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

344 200 Kč

Přidělená dotace:

  74 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

KLUB Aktiv (KA) poskytuje prostor pro rozvoj lidí se získaným poškozením mozku (ZPM), kteří se chtějí zapojit do aktivního života. Členové určují jeho náplň, organizují aktivity a akce, řídí a starají se o klub. Veškerá odpovědnost je předána do jejich rukou. Jsou postaveni před nutnost vyvíjet vlastní aktivitu, činit rozhodnutí, nést za ně následky a budovat svou soc. roli. Tyto oblasti jsou pro mnoho z těchto osob tak problematické, že bez optimální podpory mohou zabrzdit dosažený pokrok. KA uzavírá systém péče o lidi se ZPM a je posledním článkem k osamostatnění členů od závislosti na svém okolí. Jedná se o inovativní projekt inspirovaný úspěšným dánským konceptem klub house. Projekt navazuje na úspěšný provoz KLUB Aktivu od června 2015. Za tu dobu vznikly v klubu skupiny tvůrčího psaní, kruhového tréninku, výuky angličtiny, promítání fotografií, byli realizovány výlety, vánoční setkání, výstavy fotografií a čtení vytvořených děl. Každý týden se konají porady členů. Cílem KA je podpořit lidi se ZPM v návratu do aktivního života prostřednictvím vytvoření příležitosti k:1)seberealizaci – realizaci vlastních aktivit a akcí, budování sebevědomí, motivace a překonávání strachu 2)praktické testování vlastních dovedností a schopností v bezpečném prostředí 3)budování soc. vztahů, participace na dění v komunitě Přínos: snížení závislosti na soc. a zdrav. systémech, zvýšení efektivity celého rehabilitačního procesu -zvýšení kvality života osob se ZPM, návrat k plnohodnotnému a aktivnímu životu -doplnění systému péče o osoby se ZP Projekt vzešel z potřeb CS a absence služby, která by těmto lidem poskytla příležitost k opětovnému vkročení do aktivního života. Projekt nespadá do kategorie soc. ani zdrav. služeb a tak je jeho financování závislé na MČ a vlastním fundraisingu.

Název projektu:

Denní stacionář pro osoby se ZPM

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3

Oblast dotačního záměru:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

5 518 644 Kč

Přidělená dotace:

   100 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt pomáhá lidem po mozkových příhodách a s jiným získaným poškozením mozku (ZPM) opět získat kontrolu nad svým životem. Uživatelé se prostřednictvím komplexní rehabilitace (tým sociálních pracovníků, ergoterapeutů, fyzioterapeutů, logopedů a psychoterapeutů) znovu učí jak se postarat o sebe, domácnost, zvládnout pohyb po městě, najít a udržet si zaměstnání a aktivně vyplnit svůj volný čas. Z dotace MČ bude hrazen specialista modelových činností a psychoterapeut, klíčoví členové týmu, jejichž činnost je zásadní k naplnění cílů uživatelů.

Cíl projektu: Empowerment (zplnomocnění) uživatelů:

1)vytvořit podmínky a rozvíjet dovednosti, které uživateli umožní zvýšit kvalitu života a dosáhnout svých cílů,

2)převzetí odpovědnosti za vlastní život uživatelem,

3)umožnit uživateli stát se aktivním jedincem, který se zapojuje do společenského a pracovního života a aktivně pracuje na odstraňování získaných hendikepů.

Zdůvodnění: Každý rok přibude v ČR pouze s cévní mozkovou příhodou přes 26 000 osob. Téměř 1/3 z toho jsou lidé v produktivním věku. Celkový počet lidí s mrtvicí mezi 20 a 64 vzrostl celosvětově o 25% od roku 1990 do 2010. Vzhledem k tomu, že se lidé se získaným poškozením mozku potýkají z dlouhodobými omezeními, které jim mnohdy brání v participaci na běžném chodu společnosti, se jedná o významný sociální a ekonomický problém.

Přínos projektu: Zvýšení kvality života osob se ZPM, odlehčení systému soc. a zdrav. péče, úspora nákladů, návrat osob se ZPM do zaměstnání, lidé se ZPM získají zdravé sociální interakce a vrátí se do života v komunitě.


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

KLUB Aktiv - Život ve vlastních rukou

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3.

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

380 600 Kč

Přidělená dotace:

146 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

KLUB Aktiv (KA) je inovativní projekt přebírající ze zahraničí funkční a efektivní koncept „klub house“.  KA uzavírá systém péče o lidi se získaným poškozením mozku (ZPM) a je posledním článkem k osamostatnění členů od závislosti na svém okolí. KA navazuje na (ERGO)Aktiv klub, který úspěšně funguje od července 2015. KA poskytuje prostor pro rozvoj lidí se ZPM, kteří se chtějí zapojit do aktivního života. Členové určují jeho náplň, organizují aktivity a akce, řídí a starají se o KLUB. Veškerá odpovědnost je předána do jejich rukou. Jsou postaveni před nutnost vyvíjet vlastní aktivitu, činit rozhodnutí, nést za ně následky a budovat svou sociální roli. Jedná se o oblasti, které jsou pro tyto osoby velmi problematické. 

Cílem KA je motivovat lidi se ZPM v návratu do aktivního života prostřednictvím vytvoření příležitosti k:

1) seberealizaci – realizaci vlastních aktivit a akcí, budování sebevědomí, motivace a překonávání strachu

2) praktické testování vlastních dovedností a schopností v bezpečném prostředí

3) budování soc. vztahů, participace na dění v komunitě

Přínos:

-snížení závislosti na soc. a zdrav. systému, zvýšení efektivity celého rehab. procesu

- zvýšení kvality života osob se ZPM - osoby se ZPM se stanou plnohodnotnými, aktivními a tvůrčími členy společnosti

- doplnění systému péče o osoby se ZP

Projekt vzešel z potřeb CS a absence služby, která by těmto lidem poskytla reálnou příležitost k opětovnému vkročení do aktivního života. Projekt nespadá do kategorie soc. ani zdrav. služeb a tak je jeho financování závislé na MČ a vlastním fundraisingu.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

KLUB Aktiv je provozován na území MČ Prahy 3. Služby organizace jsou občanům Prahy 3 dobře dopravně dostupné a jsou komunikovány prostřednictvím lokálních médií (Radniční noviny), neziskových organizací, lékařů a úřadu práce. Své služby provozujeme v prostorech Polikliniky Olšanská a rádi bychom v budoucnu více provázali naše služby s pacienty, kteří kliniku navštěvují a spolupracovali s praktickými lékaři, kteří v klinice ordinují tak, aby KLUB navazoval na péči poskytovanou těmito lékaři a tvořil ucelený a efektivní systém.  KLUB Aktiv je inovativním projektem, přebírá ze zahraničí již funkční a efektivní koncept klub house. Realizace projektu na Praze 3 bude propagována v rámci celé Prahy, což podpoří prezentaci MČ Prahy 3 jako pokrokové MČ, která podporuje efektivní a inovativní řešení v oblasti sociální a zdravotní péče. Naše zkušenosti také zúročujeme v rámci Pracovní skupiny osob se zdravotním znevýhodněním Praha 3 a jsme aktivní v rámci komunitního plánování Prahy 3. I nadále jsme připraveni být partnery v oblasti všech komunitních aktivit na Praze 3. 

 

Dosavadní činnost žadatele:

ERGO Aktiv, o.p.s. – Centrum moderní rehabilitace pro osoby po cévní mozkové příhodě či jiném získaném poškození mozku poskytuje specifickou a komplexní pomoc a podporu cílové skupině při návratu do aktivního života, zvýšení soběstačnosti, návratu do zaměstnání nebo jeho udržení a při řešení celkové nepříznivé sociální a životní situace. ERGO Aktiv, o.p.s. poskytuje služby pro osoby se získaným poškozením mozku již 5. rokem. V roce 2014 se občanské sdružení ERGO Aktiv, o.s. existující od roku 2010 transformovalo na obecně prospěšnou společnost. ERGO Aktiv, o.p.s. je registrovaným poskytovatelem sociální služby od 15. 10. 2014. Po svém vzniku provozovala organizace Intenzivní rehabilitačně vzdělávací program pro osoby po cévní mozkové příhodě a od té doby svou činnost rozvíjí. Aktuálně nabízíme komplexní služby od intenzivní rehabilitace formou denního stacionáře, přes návazné rehabilitační programy(reg. soc. služba), podporované zaměstnávání, tréninková pracovní místa (spolupráce se zaměstnavateli a firemními dobrovolníky) až po nejnovější KLUB Aktiv. Veškeré služby vznikly v reakci na potřeby osob CS a čerpaly z předchozích zkušeností tak, aby bylo dosaženo max. a trvalých výsledků rehabilitace.  KLUB Aktiv navazuje na (ERGO) Aktiv KLUB, který byl otevřen v roce 2015 díky financím z MČ Prahy 3. Vzhledem
k zájmu ze strany členů, úspěchů, kterých bylo při realizaci dosaženo (realizace 2 výstav fotografií, autorské čtení, vydání knihy), ale i problémových oblastí, které jsme v průběhu realizace řešili, nyní připravujeme inovovaný KLUB reagující na tyto zkušenosti.

 zpět na seznam