Cesta domů

Oblast působnosti

Socialní služby, komplexní služby umírajícím a jejich rodinám, paliativní léčba

Cílová skupina

nevyléčitelně nemocní a jejich rodiny

Právní postavení

ústav

Rok vzniku

2001

265 28 843

Adresa

Bubenská 421/3, 170 00 Praha 7

Telefon

E-mail

607 015 078

mlada.komarkova@cestadomu.cz

Předmět činnosti

Poskytuje odbornou péči umírajícím lidem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi.

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

Služby Cesty domů pro nemocné lidi a jejich blízké

 • Domácí hospic
 • Poradna
 • Odlehčovací služby
 • Půjčovna pomůcek
 •  Služby pro pozůstalé

Služby odborné i laické veřejnosti

 • Informační a diskusní portál www.umirani.cz
 • Knihovna Cesty domů
 • Vzdělávání
 • Vydavatelská činnost
 • Vzpomínky.nezavirejteoci.cz

Cílová skupina

Nevyléčitelně nemocní lidé, kteří chtějí žít a dožít doma a

 • o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat v závěru života doma,
 • u nichž byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení a byla doporučena léčba paliativní,
 • u nichž při obvyklém průběhu nemoci lze očekávat, že mají před sebou život v řádu týdnů či měsíců.

WWW

http://www.cestadomu.cz


Dotované projekty v r. 2017:

Název projektu:

Domácí hospic Cesta domů

Účel programu:

Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

10 835 464 Kč

Přidělená dotace:

      40 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem činnosti žadatele i cílem projektu je zlepšit v České republice podmínky péče o umírající, jejichž poslední chvíle jsou – navzdory některým pozitivním změnám z posledních let – často doprovázeny utrpením, osamělostí a ztrátou lidské důstojnosti. V oblasti přímé péče, která je předmětem předkládané žádosti o grant, naše organizace provozuje v Praze od roku 2001 Domácí hospic Cesta domů, jehož činnost umožňuje lidem na konci života žít poslední dny důstojně, bez zbytečné bolesti a strádání a zároveň v domácím prostředí a mezi svými blízkými. Multidisciplinární tým domácího hospice složený z lékařů, zdravotních a sociálních pracovníků, psychoterapeuta, kaplana a dobrovolníků, poskytuje komplexní služby umírajícím a jejich rodinám 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. Cíl projektu 1) Pacienti prožijí důstojně konec života. Dostanou kvalitní zdravotnickou péči a zároveň budou moci být doma tak, jak si přejí. 2) Pacientům bude poskytnut komfort non-stop krizové pomoci v nepřetržitém provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu – služba, kterou rodiny nejvíce oceňují. 3) Rodiny umírajících budou moci být se svým blízkým v obtížné životní situaci a bude jim poskytnuto veškeré odborné zázemí a podpora. Domácí specializovaná paliativní péče, přes intenzivní dlouholeté jednání, zatím není v ČR hrazena z veřejného zdravotního pojištění, proto Cesta domů, jako nestátní zdravotnické zařízení, hradí platy a provoz hospice převážně z grantů a darů.

Název projektu:

Poradna Cesty domů

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

3 618 940 Kč

Přidělená dotace:

     36 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cesta domů je zapsaným ústavem, který se již patnáctým rokem zabývá komplexní pomocí umírajícím a jejich rodinám. Cílem naší organizace je zlepšit v České republice podmínky péče o umírající, jejichž poslední chvíle jsou – navzdory některým pozitivním změnám z posledních let – často doprovázeny utrpením, osamělostí a ztrátou lidské důstojnosti. Cesta domů usiluje o dosažení tohoto cíle jak prostřednictvím poskytování přímé komplexní pomoci umírajícím a jejich rodinám, tak snahou o zlepšení postoje společnosti ve vztahu k umírajícím a k umírání jako takovému. V oblasti přímé pomoci, která je předmětem předkládané žádosti o grant, Cesta domů provozuje kromě dalších aktivit odborné sociální poradenství. Osobní, telefonické i internetové poradenství má za cíl poskytnout odbornou i lidskou podporu umírajícím a jejich blízkým, kteří o ně pečují, a rovněž lidem, kteří jsou zarmouceni po smrti blízkého člověka. Cíle projektu 1. Pacienti prožijí důstojně konec života. Dostane se jim kvalitní péče ze strany jejich blízkých, kteří se budou umět v situaci zorientovat a budou umět využívat služeb, které jsou k dispozici. 2. Pečujícím bude poskytnut komfort poradenské, ale i krizové pomoci. 3. Rodiny umírajících budou moci být se svým blízkým v obtížné životní situaci a bude jim poskytnuto veškeré odborné zázemí a podpora. 4. Téma smrti bude více lidmi přijímáno jako událost, která se osobně týká každého z nás a je přirozenou součástí lidského života. 5. Dostatek informací zmenší strach z neznáma jak u pacientů, tak u jejich blízkých.

Název projektu:

Odlehčovací služby Cesty domů

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

3 525 300 Kč

Přidělená dotace:

      20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

V oblasti přímé pomoci, která je předmětem předkládané žádosti o grant, Cesta domů provozuje kromě dalších aktivit i odborné odlehčovací služby, které mají za cíl poskytnout odbornou i lidskou podporu dlouhodobě nemocným, umírajícím a jejich blízkým. Prostřednictvím odlehčovacích služeb jsme lidem, kteří jsou dlouhodobě nemocní nebo umírají, nápomocni v zachování přirozených vazeb a umožňujeme jim žít v prostředí, na které jsou zvyklí. Pomáháme tak klientům při sebeobsluze (oblékání, stravě, hygieně apod.), v kontaktu s vnějším světem (doprovod na úřady, nákup, vycházky apod.) a podporujeme je v aktivizačních činnostech. Pečujícím pak nabízíme možnost odpočinku či volného času – mohou se dospat, zařídit své věci, věnovat se své profesi, zálibám apod. Využití odlehčovacích služeb pečujícím umožňuje získat čas pro sebe, který je často nezbytnou podmínkou pro zvládnutí tak náročné práce jako péče o umírajícího či těžce nemocného blízkého člověka.

Cíle projektu:

1) Podpořit setrvání lidí dlouhodobě nemocných, v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelné nemoci v domácím prostředí

2) Podpořit lidi v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelné nemoci v péči o sebe

3) Podpořit zachování přirozených rodinných vazeb

4) Umožnit pečujícím členům rodiny odpočinek


Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

Domácí hospic Cesta domů

Účel programu:

Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

10 347 400 Kč

Přidělená dotace:

      100 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem činnosti žadatele i cílem projektu je zlepšit v České republice podmínky péče o umírající, jejichž poslední chvíle jsou – navzdory některým pozitivním změnám z posledních let – často doprovázeny utrpením, osamělostí a ztrátou lidské důstojnosti. V oblasti přímé péče, která je předmětem předkládané žádosti o grant, naše organizace provozuje v Praze od roku 2001 Domácí hospic Cesta domů, jehož činnost umožňuje lidem na konci života žít poslední dny důstojně, bez zbytečné bolesti a strádání a zároveň v domácím prostředí a mezi svými blízkými. Multidisciplinární tým domácího hospice složený
z lékařů, zdravotních a sociálních pracovníků, psychoterapeuta a dobrovolníků poskytuje komplexní služby umírajícím a jejich rodinám 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. 

Cíl projektu:

1) Pacienti prožijí důstojně konec života. Dostanou kvalitní zdravotnickou péči a zároveň budou moci být doma tak, jak si přejí. 

2) Pacientům bude poskytnut komfort non-stop krizové pomoci
v nepřetržitém provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu – služba, kterou rodiny nejvíce oceňují. 

3) Rodiny umírajících budou moci být se svým blízkým v obtížné životní situaci a bude jim poskytnuto veškeré odborné zázemí a podpora.  

Domácí specializovaná paliativní péče, přes intenzivní dlouholeté jednání, zatím není v ČR hrazena z veřejného zdravotního pojištění, proto Cesta domů, jako nestátní zdravotnické zařízení, hradí platy a provoz hospice převážně
z grantů a darů.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Cílovou skupinou projektu jsou nevyléčitelně nemocní umírající lidé, kteří chtějí žít a dožít doma a zároveň:

• o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat v závěru života doma, • u nichž byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení a byla doporučena léčba paliativní,

• u nichž při obvyklém průběhu nemoci lze očekávat, že mají před sebou život v řádu týdnů či měsíců. 

V minulém roce (2014) jsme měli v péči 190 pacientů (z toho 17 pacientů
z MČ Praha 3, tj. 8,94%), v průměru jsme se o pacienta starali 34 dnů (medián 15 dnů), celkově bylo uskutečněno 3 607 návštěv u pacientů (13 % z toho
v nočních a víkendových službách). 80% našich pacientů bylo onkologicky nemocných, v produktivním věku bylo 22% našich pacientů (do 64 let). Své služby poskytujeme lidem, kteří bydlí v Praze. V letošním roce (k 30. 11.) jsme v péči měli celkem 199 pacientů, z toho 16 pacientů z MČ Praha 3, tj. 8,04%. 

 

Dosavadní činnost žadatele:

Cesta domů je zapsaný ústav (do roku 2014 občanské sdružení), který se již čtrnáct let zabývá komplexní pomocí umírajícím a jejich rodinám.

Cílem organizace je zlepšit v České republice podmínky péče o umírající, jejichž poslední chvíle jsou často doprovázeny utrpením, osamělostí a ztrátou lidské důstojnosti. Cesta domů dlouhodobě usiluje o dosažení tohoto cíle jak prostřednictvím poskytování přímé pomoci umírajícím, kterou zajišťuje multidisciplinární tým domácího hospice složený z lékařů, zdravotních a sociálních pracovníků, psychoterapeuta, kaplana a dobrovolníků, tak snahou o zlepšení postoje společnosti ve vztahu k lidem na konci života skrze edukační a osvětové aktivity. Od roku 2014 se snažíme nalézt způsob, jak pomoci rodinám umírajících dětí a podpořit jejich snahu pečovat o takové dítě v rodině. Domácí specializovaná paliativní péče, přes intenzivní dlouholeté jednání, zatím není v ČR hrazena z veřejného zdravotního pojištění, proto Cesta domů, jako nestátní zdravotnické zařízení, hradí platy a provoz hospice převážně z grantů a darů. 

Cesta domů je od roku 2005 registrovaným zdravotnickým zařízením podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, a oprávněným poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Současně jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.  

Organizace je nezávislá na dalších právnických osobách, církvích i státních institucích.

 

Název projektu:

Poradna Cesty domů

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

4 512 500 Kč

Přidělená dotace:

     50 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cesta domů je zapsaným ústavem, který se již čtrnáctým rokem zabývá komplexní pomocí umírajícím a jejich rodinám.

Cílem naší organizace je zlepšit v České republice podmínky péče o umírající, jejichž poslední chvíle jsou – navzdory některým pozitivním změnám
z posledních let – často doprovázeny utrpením, osamělostí a ztrátou lidské důstojnosti. Cesta domů usiluje o dosažení tohoto cíle jak prostřednictvím poskytování přímé komplexní pomoci umírajícím a jejich rodinám, tak snahou o zlepšení postoje společnosti ve vztahu k umírajícím a k umírání jako takovému. V oblasti přímé pomoci, která je předmětem předkládané žádosti o grant, Cesta domů provozuje kromě dalších aktivit odborné sociální poradenství. Osobní, telefonické i internetové poradenství má za cíl poskytnout odbornou i lidskou podporu umírajícím a jejich blízkým, kteří o ně pečují, a rovněž lidem, kteří jsou zarmouceni po smrti blízkého člověka. 

Cíle projektu:

1. Pacienti prožijí důstojně konec života. Dostane se jim kvalitní péče ze strany jejich blízkých, kteří se budou umět v situaci zorientovat a budou umět využívat služeb, které jsou k dispozici.

2. Pečujícím bude poskytnut komfort poradenské, ale i krizové pomoci.

3. Rodiny umírajících budou moci být se svým blízkým v obtížné životní situaci a bude jim poskytnuto veškeré odborné zázemí a podpora.

4. Téma smrti bude více lidmi přijímáno jako událost, která se osobně týká každého z nás a je přirozenou součástí lidského života.

5. Dostatek informací zmenší strach z neznáma jak u pacientů, tak u jejich blízkých.

 

Název projektu:

Odlehčovací služby Cesty domů

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

4 192 510 Kč

Přidělená dotace:

      50 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

V oblasti přímé pomoci, která je předmětem předkládané žádosti o grant, Cesta domů provozuje kromě dalších aktivit i odborné odlehčovací služby, které mají za cíl poskytnout odbornou i lidskou podporu dlouhodobě nemocným, umírajícím a jejich blízkým. Prostřednictvím odlehčovacích služeb jsme lidem, kteří jsou dlouhodobě nemocní nebo umírají, nápomocni v zachování přirozených vazeb a umožňujeme jim žít v prostředí, na které jsou zvyklí. Pomáháme tak klientům při sebeobsluze (oblékání, stravě, hygieně apod.), v kontaktu s vnějším světem (doprovod na úřady, nákup, vycházky apod.) a podporujeme je v aktivizačních činnostech. Pečujícím pak nabízíme možnost odpočinku či volného času – mohou se dospat, zařídit své věci, věnovat se své profesi, zálibám apod. Využití odlehčovacích služeb pečujícím umožňuje získat čas pro sebe, který je často nezbytnou podmínkou pro zvládnutí tak náročné práce jako péče o umírajícího či těžce nemocného blízkého člověka. 

Cíle projektu:

1) Podpořit setrvání lidí dlouhodobě nemocných, v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelné nemoci v domácím prostředí.

2) Podpořit lidi v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelné nemoci v péči o sebe.

3) Podpořit zachování přirozených rodinných vazeb.

4) Umožnit pečujícím členům rodiny odpočinek.

 

 

 

 zpět na seznam