Česká unie neslyšících

Oblast působnosti

Sociálně služby, znakový jazyk

Cílová skupina
osoby se sluchovým postižením
Právní forma spolek
Rok vzniku 1990
00675547
Sídlo Dlouhá 729/37, 110 00 Praha 1

Telefon

E-mail

224 827 152

deafunie@cun.cz

Předmět činnosti
  • sociálně aktivizační služby
  • tlumočení z/do znakového jazyka
  • kurzy znakového jazyka
Cílová skupina neslyšící, senioři, osoby se zdravotním postižením
WWW www.cun.cz

Dotované projekty v r. 2017:

Název projektu:

Tlumočnická služba ČUN

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

3 610 741 Kč

Přidělená dotace:

     20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt Tlumočnická služba ČUN je realizován za účelem zajištení plnohodnotného způsobu komunikace pro osoby se sluchovým postižením, které komunikují v českém znakovém jazyce. Osoby se sluchovým postižením, zejména neslyšící, ale i lidé nedoslýchaví či ohluchlí, narážejí dennodenně na řadu komunikačních nedorozumění. Cílem projektu je zajištění dostatečného počtu kvalitních tlumočníků, kteří budou moci tlumočit neslyšícím osobám v běžných i nečekaných životních situacích. Osoby se sluchovým postižením mají, dle zákona, právo na svobodnou volbu komunikačního prostředku. Toto jejich právo je ne vždy respektováno a naplňováno. Neslyšící, kteří nemohou mít k dispozici tlumočníka českého znakového jazyka, se často ocitají v situacích, kdy nedostanou přesné informace, jsou vyčleněni z kolektivu či nemají možnost prezentovat svůj názor a to jen proto, že neslyší. Tlumočník znakového jazyka funguje jako spojovník mezi slyšícím a neslyšícím, dokáže dokonale zprostředkovat interakci a dá oběma stranám příležitost k plnohodnotnému dialogu. Projekt Tlumočnická služba ČUN poskytuje ambulantní i terénní tlumočení. Neslyšící osoby tak mají možnost využít tlumočníka pro vyřízení telefonických hovorů v kanceláři, ale i pro zajištění tlumočení mimo kancelář, například u lékaře, na úřadech, v zaměstnání či na dalších důležitých místech. Realizací projektu se snažíme vyvarovat sociálnímu vyloučení osob se sluchovým postižením z majoritní slyšící společnosti a rizikům, pramenícím z nemožnosti komunikace a získávání informací ve svém mateřském jazyce.

 

Název projektu:

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

2 541 221 Kč

Přidělená dotace:

     16 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Obsahem projektu: je zajištění provozu Centra Sociálních Služeb ČUN Praha Sociálně aktivizačních služeb v České unii neslyšících Praha (zkráceně CSS ČUN Praha SAS). Cílem projektu: je napomáhat těmto spoluobčanům, a to zejména lidem neslyšícím, při odstraňování komunikačních a informačních bariér vyplývajících z tohoto typu postižení a způsobu života neslyšících. Řešením se snižuje jejich nepříznivá sociální situace. Význam projektu: CSS ČUN Praha SAS je zařízení, které poskytuje sociálně aktivizační a jiné služby osobám se sluchovým postižením, zejména lidem neslyšícím z celé Prahy i Středočeského kraje. Mezi nabízené služby patří služby sociální prevence a sociálního poradenství ve znakovém jazyce a sociálně aktivizační služby v takovém komunikačním jazyce, který klienti preferují (znakový jazyk, artikulovaná čeština). Několikrát v týdnu se pořádají přednášky (zdraví, sociální oblast atp.), kurzy základů obsluhy počítačů pro osoby se sluchovým postižením, kurzy českého jazyka pro tyto osoby a další dle potřeb klientů. Dále také poskytujeme další aktivity, jako jsou Arteterapie, komentované procházky „Praha neznámá“, skupinové programy výlety a exkurze. Zdůvodnění a přínos projektu: Neslyšící a lidé se sluchovým postižením nemají možnost využívat běžná kulturní centra v okolí svého bydliště a ani nemohou vyhledávat pomoc v běžných sociálních poradnách. Proto je důležité jim vytvořit zázemí a prostor, kde mohou vyřešit své aktuální problémy za pomoci sociálního pracovníka ovládajícího znakový jazyk (případně zřetelnou artikulací), objednat si tlumočníka k lékař, na úřady atp., anebo trávit čas s lidmi,se kterými se bez problémů domluví svým mateřským či preferovaným jazykem.


Dotované projekty v r. 2016:

 

Název projektu:

Tlumočnická služba ČUN

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

3 307 880 Kč

Přidělená dotace:

     26 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Důvodem pro realizaci projektu Tlumočnická služba ČUN je zájem a snaha
o poskytnutí plnohodnotného způsobu komunikace osobám se sluchovým postižením. Tito lidé narážejí na komunikační bariéry dennodenně po celý svůj život. Vzhledem k typu tohoto postižení je komunikace s většinovou společností silně narušena. Pro osoby se sluchovým postižením, zejména pro neslyšící, je velmi obtížné zvládat běžné komunikační situace. Ve svém životě tak narážejí na řadu komunikačních neporozumění a nedorozumění, mohou se setkat i s neochotou většinové společnosti vést s nimi komunikaci. Velkým problémem vyplývajícím z nefunkční komunikace je také nedostatek informací. 

Obsahem a cílem projektu je zajištění poskytování tlumočnických služeb v Centru sociálních služeb pro osoby se sluchovým postižením v České unii neslyšících v jednotlivých středicích (zkráceně Tlumočnická služba ČUN)
a zajištění potřebných tlumočení do/z znakového jazyka v běžných každodenních situacích pro naše klienty.

Význam a přínos projektu Tlumočnická služba ČUN spočívá v možnosti zajištění plnohodnotné komunikace pro osoby se sluchovým postižením. Tím, že neslyšícímu klientovi může být poskytnut tlumočník, může být zajištěno jeho právo na komunikaci v českém znakovém jazyce. Neslyšící člověk se tak může plnohodnotně zapojit do většinové slyšící společnosti.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Tlumočnická služba ČUN zlepšuje život neslyšících obyvatel Prahy, tedy i MČ Prahy 3, předchází sociálnímu vyloučení těchto osob a rizikům pramenícím
z nemožnosti komunikace a získávání informací ve svém mateřském či preferovaném jazyce, čímž se naplňuje tolik potřebná sociální prevence těchto občanů. Česká unie neslyšících by tímto projektem ráda oslovila další občany Prahy 3, kteří by mohli využít našich služeb. 

 

Dosavadní činnost žadatele:

Tlumočnická služba ČUN funguje již od roku 1994. Projekt je za podpory dotací neustále rozvíjen a oslovuje stále nové neslyšící klienty.

 

 

 

Název projektu:

Česká unie neslyšících

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

2 507 890 Kč

Přidělená dotace:

     26 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Obsahem projektu: 

je zajištění provozu Centra Sociálních Služeb ČUN Praha Sociálně aktivizačních služeb v České unii neslyšících Praha (zkráceně CSS ČUN Praha SAS).  

Cílem projektu: je napomáhat těmto spoluobčanům, a to zejména lidem neslyšícím, při odstraňování komunikačních a informačních bariér vyplývajících z tohoto typu postižení a způsobu života neslyšících. Řešením se snižuje jejich nepříznivá sociální situace. 

Zdůvodnění a přínos projektu: Neslyšící a lidé se sluchovým postižením nemají možnost využívat běžná kulturní centra v okolí svého bydliště a ani nemohou vyhledávat pomoc v běžných sociálních poradnách. Proto je důležité jim vytvořit zázemí a prostor, kde mohou vyřešit své aktuální problémy za pomoci sociálního pracovníka ovládajícího znakový jazyk (případně zřetelnou artikulací), objednat si tlumočníka k lékaři atp., anebo trávit čas s lidmi, se kterými se bez problémů domluví svým mateřským či preferovaným jazykem.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

CSS ČUN Praha SAS zlepšuje život neslyšících obyvatel Prahy, potažmo
i obyvatel MČ Prahy 3 a předchází sociálnímu vyloučení těchto osob a rizikům pramenících z nemožnosti získání potřebných informací ve svém jazyce, a tím se naplňuje tolik potřebná sociální prevence u těchto osob.  Tímto projektem bychom rádi oslovili další občany se sluchovým postižením MČ Prahy 3, kteří by mohli využívat našich služeb.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Česká unie neslyšících je centrum sociálních služeb.

Poskytujeme služby: Tlumočnické služby, Sociálně aktivizační služby, Simultánní přepis a kurzy znakového jazyka. Konkrétně CSS ČUN Praha SAS je zařízení, které poskytuje sociálně aktivizační a jiné služby osobám se sluchovým postižením, zejména lidem neslyšícím z celé Prahy i Středočeského kraje. Mezi nabízené služby patří služby sociální prevence a sociálního poradenství ve znakovém jazyce a sociálně aktivizační služby v takovém komunikačním jazyce, který klienti preferují (znakový jazyk, artikulovaná čeština.). Několikrát v týdnu se pořádají přednášky (zdraví, sociální oblast atp.), kurzy základů obsluhy počítačů pro osoby se sluchovým postižením, kurzy českého jazyka pro tyto osoby a další dle potřeb klientů. Dále také poskytujeme další aktivity, jako jsou Arteterapie, komentované procházky „Praha neznámá“, skupinové programy výlety a exkurze např. letiště Václava Havla v Praze, Mirakulum atp. V letošním roce jsme zařadili cyklus přednášek na různá aktuální témata kultura, cestování, náboženství, různé moderní způsoby stravování, sport atp. V roce 2016 plánujeme rozšíření naší nabídky na více pohybových aktivit především pro seniory a také aktivity týkající se paměti mozku, v různých kurzech zaměřených na tuto problematiku.zpět na seznam