Česká společnost pro duševní zdraví Praha

Oblast působnosti
Sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitace
Cílová skupina

lidé s duševním onemocněním

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

1990

00310166

Adresa sídla

Zvonařova 6, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

774 448 333

csdz@seznam.cz

Předmět činnosti

Sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitace

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

Česká společnost pro duševní zdraví (ČSDZ funguje od roku 1990. Jeho úlohou je pomoc lidem trpícím duševní nemocí, lidem nacházejícím se v psychické krizi, v tíživé osobní či sociální situaci, kterou se snažíme klienty provést a nasměrovat ke stabilizaci a zlepšení duševního stavu a sociální situace. Na jedné straně úzce spolupracujeme s odborníky z oborů péče o duševní zdraví, zprostředkováváme kontakty na další instituce se sociálním a pracovním zaměřením. Na straně druhé poskytujeme některé sociálně rehabilitační a edukační programy a v neposlední řadě zájmové a klubové aktivity.
Hlavní aktivity ČSDZ:

1. poskytování odborného psychiatrického poradenství (zhodnocení psychického stavu, edukace klienta popřípadě jeho rodiny, vysvětlení diagnózy, příznaků onemocnění, spouštěče nemoci, léky – proč a jak je užívat, nežádoucí účinky) apod.,

2. poskytování odborné individuální a skupinové psychoterapie zaměřené na stabilizaci stavu, zlepšení sociální komunikace, řešení aktuálních potíží, lepší sebereflexe,

3. poskytování praktické socioterapie - formou sociální a psychosociální výpomoci a dalšími aktivitami v rámci sociálního a sociálně právního poradenství,

4. realizace zájmových a klubových aktivit (pohybově dramatická přípravka, tvořivé odpoledne – výtvarné techniky apod., tréninky stolního tenisu), víkendové zájmové aktivity,

5. poskytování prostoru pro výstavy, vernisáže a hudební vystoupení našich klientů, kde mohou představit svoji tvorbu.

Tyto aktivity jsou primárně koncipovány tak, aby jejich realizace vedla ke zlepšení psychického stavu a vytvoření prostoru pro vzájemné setkávání lidí ohrožených sociální exkluzí a osob znevýhodněných především z důvodu duševního onemocnění.

Cílová skupina

Lidé s  duševním onemocněním dlouhodobým i dočasným (lidé v závažné krizi), senioři

WWW

www.csdz.cz


Dotované projekty v r. 2017:

Název projektu:

Rozšíření psychosociálních služeb pro občany s duševní poruchou s cílem jejich zařazení a udržení ve zdravotně sociální síti

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

821 640 Kč

Přidělená dotace:

   20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Obsahem projektu je realizace sociálního poradenství, psychosociálních podpory, psychiatrického poradenství, individuálních a skupinových podpůrných setkání a dalších aktivit (například vzdělávacích). Tyto aktivity jsou primárně zaměřeny na stabilizaci a zlepšení psychického stavu lidí s duševních onemocněním, kteří mají díky své nemoci potíže se zařazením se do společnosti, ať již se jedná o potíže v mezilidských vztazích, v rodině, širší společnosti a zaměstnání. Účelem projektu je minimalizace následků duševního onemocnění prostřednictvím podpory výše uvedených aktivit. Specifikem našeho projektu je výrazná nízkoprahovost (ze zkušeností lépe přijatelná velké části psychiatrické klientely) a výrazně časově flexibilnější (přizpůsobující se požadavkům klientů). Základním cílem projektu je vytvořit podmínky pro klientelu, se kterou se v našem zařízení často setkáváme, a která vyžaduje specifické programy v důsledku časté absence náhledu na vlastní životní situaci a rozvoj psychické poruchy, jíž si tito klienti v mnoha případech neuvědomují. Jedná se o lidi s duševními problémy, kteří se doposud nikde neléčili či z nějakých důvodů vypadli ze sociálně zdravotnické sítě. Realizace tohoto projektu výrazně přispěje k vytvoření nízkoprahového stabilizačního programu pro lidi s duševním onemocněním na Praze 3.


Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

Psychosociální služby pro duševně nemocné občany a lidi v závažné psychické či sociální krizi

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

821 640 Kč

Přidělená dotace:

   41 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Obsahem projektu je realizace sociálního poradenství, psychosociálních podpory, psychiatrického poradenství, individuálních a skupinových podpůrných setkání a dalších aktivit (například vzdělávacích). Tyto aktivity jsou primárně zaměřeny na stabilizaci a zlepšení psychického stavu lidí
s duševních onemocněním, kteří mají díky své nemoci potíže se zařazením se do společnosti, ať již se jedná o potíže v mezilidských vztazích, v rodině, širší společnosti a zaměstnání.  

Účelem projektu je minimalizace následků duševního onemocnění prostřednictvím podpory výše uvedených aktivit.

Specifikem našeho projektu je výrazná nízkoprahovost (ze zkušeností lépe přijatelná velké části psychiatrické klientely) a výrazně časově flexibilnější (přizpůsobující se požadavkům klientů).

Základním cílem projektu je vytvořit podmínky pro klientelu, se kterou se v našem zařízení často setkáváme, a která vyžaduje specifické programy
v důsledku časté absence náhledu na vlastní životní situaci a rozvoj psychické poruchy, jíž si tito klienti v mnoha případech neuvědomují. Jedná se o lidi
s duševními problémy, kteří se doposud nikde neléčili či z nějakých důvodů vypadli ze sociálně zdravotnické sítě. 

Realizace tohoto projektu výrazně přispěje k vytvoření nízkoprahového stabilizačního programu pro lidi s duševním onemocněním na Praze 3.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Projekt je realizován na území městské části Praha 3 a je primárně nabízen lidem z blízkého okolí v intencích cíle České společnosti pro duševní zdraví
s důrazem na naši nízkoprahovost a dobrou dostupnost. Informace o našich aktivitách jsou zveřejňovány v informačních centru Prahy 3 na náměstí Jiřího Poděbrad formou letáčků, oslovujeme ambulantní psychiatra z této městské části, krizové centrum Riaps a krizové centrum CKI. Spolupracujeme také
s psychiatrickou klinikou 1lf. a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2, jejíž spádovou oblastí je mimo jiné i Praha 3. ČSDZ působí na území MČ Praha 3 již 25 let,
v posledních letech se aktivně účastníme jednání v rámci pracovních skupin komunitního plánování a aktivního dění této městské oblasti (například Dobrovolník roku, Veletrh neziskovek, apod.) Kromě primárního cíle spočívajícího ve výše uvedeném přínosu pro klienty, jsou představení autorského divadla ČSDZ Bohém, které jsou koncipovány tak, aby formou hry a její filozofie informovalo veřejnost o povaze duševních poruch, jak s ní lze zacházet a především o tom, že „lidé postižení jsou také hodnotní lidé“. Realizace projektu může tak výrazně přispět k výraznému posunu v chápání duševních poruch, destigmatizaci a ovlivnit i postoj veřejnosti k diskriminaci
k těmto lidem na Praze 3.

 zpět na seznam