Zóna placeného stání Jarov

Oranžová zóna

Je určena pro krátkodobé stání vozidel návštěvníků Prahy 3, s dobou stání omezenou na maximálně 2 hodiny. Platba za stání vozidla se provádí v parkovacích automatech, které vydají v závislosti na výši zaplacené částky parkovací lístek. Lístek se umístí na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byl z vnějšku čitelný. Cena za stání je uvedena na informačním panelu parkovacích automatů.

Modrá zóna

Je určena pro dlouhodobé celodenní stání vozidel místních obyvatel s místem trvalého pobytu v oblasti zóny placeného stání [rezidenti] a vlastníků nemovitostí a vozidel podnikatelských subjektů (organizací, živnostníků apod.) se sídlem nebo provozovnou v oblasti zóny placeného stání [abonenti]. Vozidla jmenovaných jsou označena parkovací kartou, která je opravňuje k parkování v příslušné oblasti, vyznačené na kartě.

Fialová (smíšená) zóna

Je určena jak pro dlouhodobé celodenní stání vozidel místních obyvatel s místem trvalého pobytu v oblasti zóny placeného stání [rezidenti], vozidel vlastníků nemovitostí a vozidel podnikatelských subjektů (organizací, živnostníků apod.) se sídlem nebo provozovnou v oblasti zóny placeného stání [abonenti] (Vozidla jmenovaných jsou označena parkovací kartou, která je opravňuje k parkování v příslušné oblasti vyznačené na kartě), tak i pro stání vozidel návštěvníků Prahy 3, s dobou stání omezenou na maximálně 24 hodin. Platba za stání vozidla se provádí v parkovacích automatech, které vydají v závislosti na výši zaplacené částky parkovací lístek. Lístek se umístí na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byl z vnějšku čitelný. Cena za stání je uvedena na informačním panelu parkovacích automatů.


Časový provozní režim (Jarov)

Oranžová zóna

návštěvnické krátkodobé parkovací stání na dobu max. 2 hod. Tato parkovací zóna placeného stání je v provozu Po - Pá v době 08:00 – 20:00 hod. a mimo tuto dobu je volně přístupná bez poplatku všem vozidlům.

O státních svátcích a dnech pracovního klidu je oranžová zóna volně přístupná bez poplatku všem vozidlům. (Tato doplňková informace je uvedena na parkovacích automatech).

Modrá zóna

rezidenti, abonenti a vlastníci nemovitostí. Tato zóna placeného stání je v provozu v době Po – Ne od 00:00 - 06:00 hod a 08:00 – 24:00 hod.

V době 06:00 – 08:00 hod. může být tato zóna využívána vozidly bez parkovací karty

Fialová (smíšená) zóna

V době  Po - Ne, od 00:00 - 06:00 hod a 08:00 – 24:00 hod - parkovaní jak stávajících vlastníků parkovacích karet, tak i návštěvníků po zakoupení parkovacího lístku v parkovacím automatu (max. 24 hod.).

V době 06:00 – 08:00 hod. může být tato zóna využívána vozidly bez parkovací karty.

Ve všech oblastech zóny je možné zastavit na dobu maximálně 3 minut.


Dopravní opatření (Jarov)

Nová část ZPS (kromě oblasti u Nákladového nádraží Žižkov) bude realizována v režimu „zóna 30 a zóna zákazu stání“, kdy kromě páteřních komunikací bude dopravním značením plošně omezena maximální povolená rychlost na 30 km/hod. Zároveň bude plošně v těchto oblastech zakázáno stání a parkování zde bude možné jen na vyznačených parkovacích místech. Tímto opatřením dojde k redukci dopravního značení včetně odstranění značek upravujících přednost (přednost zprava na všech křižovatkách).  Ulice Na Jarově a U kněžské louky již nebudou označeny jako „hlavní pozemní komunikace“. 

Další informace:

  • oprávněnost parkování bude i v nové části zóny prokazována parkovací kartou, popř. parkovacím lístkem umístěným za předním sklem vozidla stejné jako u stávající části ZPS Praha 3
  • podmínky pro výdej parkovací karty a ceník jsou stejné jako u stávající části ZPS Praha 3 (viz další odkazy v této sekci)
  • parkovací karta platí pro celou Prahu 3 a přilehlou oblast Prahy 2 (průnikové území – Zóna 2+3)
  • -kontrolu oprávněnosti parkování budou i nadále provádět strážníci městské policie
  • v rozšířené oblasti nebude zatím možné využívat elektronické aplikace, které budou provozovány v nově vznikajících zónách na ostatních městských částech (Praha 5,6 a 8) a to z důvodu propojení nové části zóny placeného stání Praha 3 s původní částí této zóny, která je zasmluvněna v stávajícím režimu do 18. 2. 2018. Po tomto termínu se dá předpokládat přechod celé ZPS Praha 3 na nový systém zón placeného stání, tedy na systém zaváděný na Praze 5,6 a 8.

Další podrobnosti naleznete na stánkách správce ZPS na území hl. m. Prahy – TSK hl. m. Prahy: www.parkujvklidu.cz .