Ukrytí obyvatelstva

V předchozím článku našeho seriálu jsme se v rámci problematiky úniku nebezpečných látek zmínili rovněž o prostředcích improvizované ochrany. Dnes navážeme tématem ukrytí obyvatelstva, v jehož úvodu vysvětlíme pojem prostředky individuální ochrany.

101497_38047_metro_ladviStarší generace si  jistě vzpomene na školní předmět branná výchova a pravidelná cvičení s ochrannými maskami. Jaká je situace v této oblasti dnes a co to vlastně  jsou prostředky individuální ochrany? Na rozdíl od prostředků improvizované ochrany, které si můžeme zhotovit svépomocí, jde v tomto případě o speciální prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla před škodlivými účinky otravných, radioaktivních a biologických látek. Zahrnují dětské ochranné vaky a kazajky, dětské masky, masky pro dospělé, ochranné filtry a ochranné oděvy. Stejně jako v naprosté většině zemí EU a vyspělých státech světa se v období míru s jejich použitím nepočítá. Jako doplňující opatření v rámci evakuace a ukrytí by byly tyto prostředky vydávány pouze za stavu ohrožení státu a válečného stavu, a to  vybraným skupinám obyvatelstva - dětem a mládeži do 18 let a jejich doprovodu a osobám ve zdravotnických, sociálních nebo podobných zařízeních a jejich doprovodu. O výdejních místech uvedených prostředků by bylo obyvatelstvo úřady včas informováno. Ostatní občané si mohou v případě  zájmu tyto prostředky kdykoli zakoupit ve specializovaných prodejnách (seznam prodejen např. na stránkách www.mvcr.cz).

Hovoříme-li o  ukrytí obyvatelstva, máme na mysli tzv.  stálé a i101534_38050_metro_ladvi_otevrena_vratamprovizované úkryty. Stálými úkryty rozumíme stálé tlakově odolné úkryty, stálé tlakově neodolné úkryty a ochranné systémy podzemních dopravních staveb – v Praze vybrané úseky metra a Strahovský automobilový tunel. Stálé úkryty byly budovány v období studené války. Tvoří je trvalé ochranné prostory v podzemních  částech staveb nebo stavby samostatně stojící. Jsou vybaveny technologiemi , které umožňují dodávky nezávadného vzduchu, elektrické energie a pitné vody. Řada těchto úkrytů byla vybudována jako dvouúčelové stavby, tj. stavby využívané v době míru jako sklady, garáže, kina, kavárny apod.  K ukrytí obyvatelstva by dnes  sloužily v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. V současné době se takové úkryty  vzhledem ke změně mezinárodní politické situace a zároveň  finanční náročnosti více nestaví a naše pozornost se proto přesouvá na  úkryty improvizované. Jde o předem vybrané objekty a prostory (např. podzemní garáže, sklepy) vhodné, po provedení jednoduchých úprav, pro improvizované ukrytí obyvatelstva. K ochraně obyvatelstva před toxickými účinky nebezpečných chemických látek se v době míru využívají přirozené ochranné vlastnosti obytných a jiných budov. Jde zpravidla o místnosti a prostory na odvrácené straně od zdroje nebezpečí utěsněné proti pronikání těchto látek.

101542_38049_Metro_ladvi_zavrena_vrataUkrytí obyvatel Prahy řeší organizačně tzv. Plán ukrytí hl. m. Prahy, který je součástí Havarijního plánu hl. m. Prahy. Seznam stálých úkrytů a stanic metra s ochranným systémem a instrukce k vytypování a vybudování improvizovaného úkrytu naleznete na webových stránkách www.praha.eu (menu: Magistrát hl. m. Prahy/Odbory MHMP/Odbor krizového řízení/Informace o ukrytí).

V Praze se nachází v 101537_38048_metro_ladvi_orientacesoučasné době necelých 800 funkčních stálých úkrytů s kapacitou cca 116 tisíc osob. Ochranný systém metra je schopen pojmout cca 350 tisíc obyvatel, Strahovský automobilový tunel cca 15 tisíc obyvatel.

Hl. m. Praha se jako jeden z mála regionů České republiky  snaží o zachování stávajících stálých úkrytů. Bez vedení jejich evidence a pravidelných  kontrol ze strany Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy  by tento úkrytový fond, do kterého byly vloženy nemalé finanční prostředky, zřejmě velmi rychle zanikl.