Štěstí přeje připraveným

Rychlé životní tempo charakterizující dnešní dobu určuje zároveň také rychlý sled nejrůznějších mimořádných událostí zasahujících nepříznivě do našich životů. Většinou jde o události způsobené přírodními vlivy, jako jsou povodně, otřesy nebo sesuvy půdy, vichřice, tornáda, extremní chlad, teplo, sucho nebo  rozsáhlé požáry. Stále častěji slyšíme ale také o  událostech způsobených či ovlivněných  selháním lidského faktoru nebo technologie. Zde máme na mysli požáry, havárie s únikem nebezpečné látky, ropné havárie, havárie plynovodu, vodovodu, elektrických rozvodů či radiační havárie, destrukce staveb, ale také velké dopravní nehody, teroristické činy, epidemie a jiné.

V hlavním městě Praze evidujeme 32 možných rizik vzniku mimořádné události. V devíti z nich se jedná o riziko velmi pravděpodobné. Jde o povodně; úniky nebezpečných látek; vichřice a větrné smrště; bouřky a elektrické jevy v atmosféře; námrazy, náledí, silné mrazy; sněhové kalamity; epidemie; závažná narušení veřejného pořádku nebo teroristický útok.

Průzkumy však ukazují, že ne zdaleka všichni bychom reagovali v těchto náročných situacích se znalostí věci. Přiznejme si, kdo z nás si bude vědět rady při zaznění varovného signálu sirény? Ukryjeme se? A pokud ano, poběžíme na půdu nebo do sklepa? Při úniku nebezpečné látky do ovzduší začneme horečně přemýšlet o tom, kde sehnat ochrannou masku nebo použijeme prostředky improvizované ochrany? Že nevíme, co to je? Jsme „polistopadová generace“ a ve škole nás nic takového neučili?! A jak se správně zachovat při požáru? Ve výčtu podobných otázek a následně našich znalostí-neznalostí bychom mohli pokračovat jistě hodně dlouho. Protože jsme si vědomi neuspokojivého stavu  společenského povědomí právě v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva a nedostatečné schopnosti občana pomoci sobě či druhým v případě mimořádné události, dovolili jsme si pro vás připravit seriál článků, kterými vás  seznámíme nejenom se základní problematikou uvedených oblastí, tedy otázkami varování, evakuace, ukrytí (a nouzového přežití), ale zároveň také s nejčetnějšími typy mimořádných událostí a s možnými způsoby jejich řešení. Věříme, že tak společně učiníme  krok k vybudování tzv. bezpečné společnosti, tj. společnosti informovaných a sebevzdělaných občanů, kteří budou schopni ochránit  nejenom sebe, ale také účinně pomoci ostatním osobám. Jsme si vědomi nejenom toho, že možná rizika bychom neměli podceňovat, ale především toho, že „štěstí přeje připraveným“.