Proč houkají sirény?

Pro případ hrozící či nastalé mimořádné události jako je např. povodeň nebo dopravní nehoda s únikem nebezpečné látky (chlór, čpavek, …) je v Praze vybudována síť sirén, které dokážou obyvatele akusticky včas varovat.

Celkově je na území hlavního města rozmístěno 420 sirén, z toho 222 sirén rotačních, které pouze houkají, a 198 elektronických - ty jsou navíc vybaveny modulem pro vysílání tzv. verbální informace. Společně tvoří součást celorepublikového takzvaného jednotného systému varování a vyrozumění. Sirény je možné ovládat z operačních středisek Hasičského záchranného sboru  ČR (dále HZS) a operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy.

Při akustické zkoušce sirén, zpravidla první středu v měsíci ve 12:00 hodin, jsou sirény spouštěny na celém území hl. města. Jde o trvalý tón v délce trvání 140 sekund. Zkouška systému neproběhne pouze v případě již nastalé mimořádné události, kdy by hrozila dezinformace občanů, či v případě možných bezpečnostních rizik. Z takového důvodu byla například zrušena zkouška sirén 7. května 2010 při státní návštěvě prezidentů USA a RF.

V případě varování je možné sirény spouštět jednotlivě nebo po skupinách - podle ohrožení konkrétní části města.

Pro varování obyvatelstva byl zaveden jediný varovný signál - „Všeobecná výstraha“. Jedná se o kolísavý tón v délce trvání 140 sekund. U elektronických sirén uslyší občané po zaznění signálu navíc verbální informaci s obsahem:

  • „Všeobecná výstraha“ nebo
  • „Nebezpečí zátopové vlny“ nebo
  • „Chemická havárie“ nebo
  • „Radiační havárie“

a budou současně vyzváni ke sledování vysílání Českého rozhlasu, České televize a regionálního rozhlasu.

V případě, že je občan varován rotační sirénou bez následné verbální informace a je zřejmé, že  nejde o povodeň, kde je základní ochrannou činností evakuace, měl by vždy dodržet níže uvedené tři pokyny:

1.     okamžitě se ukrýt,

tzn. vyhledat úkryt v nejbližší budově; raději ve vyšších patrech z důvodu ochrany před šířením nebezpečných látek, z nichž většina je těžší než vzduch – drží se při zemi,

2.     uzavřít dveře a okna, vypnout klimatizaci,

nejlépe utěsnit navlhčenou látkou – v případě úniku nebezpečných látek,

3.     zapnout rádio nebo televizi,

zde se občan dozví, co se stalo a jak postupovat dále.

Varování obyvatelstva prostřednictvím sirén bylo v podmínkách hlavního města s úspěchem použito při povodních  13. srpna roku 2002. Během jediného dne byl varovný signál spuštěn celkem 33krát. Ve všech případech byla občanům přímo či následně poskytnuta též verbální informace. Díky systému včasného varování se podařilo z vodou ohrožených oblastí evakuovat ca 48 000 osob, z toho ca 5 000 osob pomocí evakuace řízené, ca 43 000 osob evakuací neřízenou.

Co říci závěrem? Snad jen to, abychom zvuk sirény měli i nadále spojený především s první středou v měsíci a zároveň nezapomněli, že štěstí přeje připraveným.