Jak se zachovat v případě požáru

Požáry patří z hlediska četnosti výskytu mimořádných událostí ke každodenním jevům našeho života. Pražští hasiči řeší ročně cca 2 500 požárů. Z hlediska příčin jejich vzniku jde o technické závady, nedbalost, požáry úmyslně založené a požáry od komínových těles a topidel. V našem dnešním článku se zastavíme u druhé nejpočetnější skupiny požárů, a to požárů z nedbalosti, připomeneme si zásady chování občanů v případě požáru v bytě či v domě a dotkneme se také otázky únikových cest.

107327_41459_Prumyslovy_palacZe zkušeností vyšetřovatelů vyplývá, že mezi konkrétní nejčastější příčiny vzniku požárů z nedbalosti patří nedodržování bezpečnostních pravidel při vaření, žehlení (zapnuté spotřebiče bez dozoru), kouření (usínání s cigaretou, vysypávání popelníků s doutnajícími nedopalky, doplňování paliva se zapálenou cigaretou aj.), proudové přetížení prodlužovacího kabelu (součet příkonu všech připojených spotřebičů přesahuje povolený limit uvedený na prodlužovacím kabelu), hořící svíčky ponechané bez dozoru (adventní věnce, vánoční stromky, dekorativní a vonné svíčky), sušení prádla na topidlech. Také aktivity dětí bez dozoru dospělých   končí často vznikem požáru. Přesto, že zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně výslovně zakazuje vypalování porostů, jde o stále se opakující jev. Připomeňme si v této souvislosti jednu ze základních povinností, které zmíněný zákon občanům ukládá: „Fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení“.

Z uvedeného vyplývá, že o naplnění této  kapitoly požárů roz107303_41457_Pha_19_a20120222hoduje pouze naše zodpovědné příp. nezodpovědné chování.

A jak se zachovat v případě, že k požáru opravdu dojde?

  • neprodleně volejte linku 150 nebo 112
  • snažte se varovat spolubydlící a sousedy voláním „hoří“, boucháním na zeď nebo ústřední topení
  • zavřete v bytě či domě hlavní přívod plynu a elektřiny

107280_41456_Florenc_20101027V situaci, kdy máme možnost hořící objekt včas opustit, využijeme únikové cesty.

Zde připomínáme   právnickým a podnikajícím fyzickým osobám povinnost zřetelně označit na únikových cestách  únikové východy, evakuační výtahy a směry úniku osob. Aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce, musí být únikové cesty a  komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou jejich součástí, trvale volně průchodné.107305_41458_SAPA_20081106

Pokud zůstanete uvězněni uvnitř hořící budovy/místnosti:

  • chraňte si dýchací orgány – nejlépe navlhčenou látkou (kapesník, ručník, šátek, šála, jiný kus oděvu apod.)
  • držte se při zemi (pohyb v pokleku na kolenou) – kouř stoupá vzhůru
  • pohybujte se podél zdí (zeď vás vždy dovede ke dveřím či oknu)
  • neotvírejte dveře od místnosti, ve které se nacházíte, jsou-li klika nebo samotné dveře na dotek horké, a práh dveří se snažte utěsnit nejlépe mokrou látkou (dekou, prostěradlem, oblečením apod.) nebo lepicí páskou
  • je-li to možné, upozorněte na sebe voláním „hoří“ u pootevřeného okna, a to i v případě, že jste již volali hasiče; do okna vyvěste prostěradlo, ručník nebo část oděvu, které na vás budou hasiče upozorňovat i v situaci, kdy jste ztratili hlas nebo vědomí
  • v žádném případě se neschovávejte do skříní nebo pod postel, hasiči by vás nemuseli nalézt

Také jste se mnohokrát v životě domnívali, že příběh, který jste shlédli či vyslechli, se vás netýká, a přece vás život  přesvědčil o opaku? V případě požáru tomu nemusí být jinak, a proto nezapomeňte, že štěstí přeje připraveným.