Život bez závislosti

Oblast působnosti

Primární prevence, rizikové chování

Cílová skupina

osoby v krizi, žáci, pedagogové

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

1994

60449179

Adresa sídla

K Výtopně 1224, 156 00 Praha 5

Telefon

E-mail

602 255 508

h.vrbkova@seznam.cz

Předmět činnosti

Primární prevence, vzdělávání pedagogů, supervize, vedení růstových skupin dětí i dospělých, vydávání časopisu Prevence, Sebezkušenostní výcviky KVP

Cílová skupina

Děti, studenti SŠ, dospělí pedagogové a odborníci pracující
se třídami

www stránky

www.zivot-bez-zavislosti.cz, www.vycvikkvp.cz


Dotované projekty v r. 2017:

Název projektu:

Komplexní program primární prevence pro I. stupeň základních škol MČ Praha 3

Účel programu:

Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

160 000 Kč

Přidělená dotace:

  50 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem je zajistit plnohodnotnou formu primární prevence na prvním stupni základních škol městské části Praha 3, jejíž cílem je snížit míru kriminality pomocí nácviků a seznámit děti se skutečností, že jsou na jedné straně případnými obětmi kriminality. Sem patří nácviky chování u dětí I. stupně v situaci, kdy by byly osloveny neznámým člověkem, který by se k nim choval neadekvátně, dále na situace, kdy by mohlo dojít k jejich týrání, případně sexuálnímu zneužívání atd. Zároveň jsou děti seznamovány s faktem, že se mohou setkat i u svých vrstevníků s projevy kriminálního chování (nejčastěji krádeže) a jsou v rámci primární prevence vedeny k tomu, aby se uměly k dané okolnosti postojově vyhranit a případně se nestaly jejími účastníky. Dále je na rok 2017 našim cílem zařadit do běžné prevence rizikového chování i otázky kolem integrace cizinců do tříd a škol. V této oblasti máme již dlouhodobě zpracovaná témata, v jiných městských částech jsme na několika školách, kde je výrazný podíl dětí cizinců. Tedy máme s touto otázkou již dlouhodobou zkušenost. Pochopitelně i v roce 2017 budeme pokračovat ve standardních tématech, jako je protidrogová prevence, prevence kouření nikotinových cigaret a práce s postoji k pití alkoholu. Stejně tak je součástí prevence i práce se šikanou, která se v některých třídách vyskytuje napříč všemi školami MČ Prahy 3. Přínosem je kontinuální primární prevence realizovaná vysokoškolsky vzdělanými profesionálními preventisty s cílem ochránit děti před rizikovým chováním a jeho následky.

Název projektu:

Komplexní program primární prevence pro žáky II. stupně základních škol MČ Praha 3

Účel programu:

Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

160 000 Kč

Přidělená dotace:

  50 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem je zajistit plnohodnotnou formu primární prevence na druhém stupni základních škol městské části Praha 3. Cílem je omezit rizikové chování, které by mohlo vést k rozvoji sociálně patologického chování jako je zneužívání návykových látek, nebo kriminální chování. V interaitvně vedených hodinách prevence je s dětmi o jevech nejen diskutováno, ale formou zážitkovou se dotýkají názorově postojových rámců, které si klademe za cíl ve věku druhého stupně ovlivnit. Zároveň jsou děti seznamovány s faktem, že se mohou setkat i u svých vrstevníků s projevy krimnálního chování (nejčastěji krádeže) a jsou v rámci primární prevence vedeny k tomu, aby se uměly k dané okolnosti postojově vyhranit a případně se nestaly jejími účastníky. Dále je na rok 2017 našim cílem zařadit do běžné prevence rizikového chování i otázky kolem integrace cizinců do tříd a škol. Pochopitelně i v roce 2017 budeme pokračovat ve standardních tématech, jako je protidrogová prevnce, prevence kouření nikotinových cigaret a práce s postoji k pití alkoholu. Stejně tak je součástí prevence i práce se šikanou, která se v některých třídách vyskytuje napříč všemi školami MČ Prahy 3. Konkrétní program je vždy vybrán po dohodě s příslušným metodikem prevence dané školy z nabídky programů naší organizace. Přínosem je kontinuální primární prevence ralizovaná vysokoškolsky vzdělanými profesionálními preventisty. S cílem ochránit děti před rizikovým chováním a jeho následky.


Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

Komplexní program primární prevence pro I. stupeň základních škol MČ Praha 3

Účel programu:

Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

160 000 Kč

Přidělená dotace:

  78 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem je zajistit plnohodnotnou formu primární prevence na prvním stupni základních škol městské části Praha 3, jejíž cílem je snížit míru kriminality pomocí nácviků a seznámit děti se skutečností, že jsou na jedné straně případnými obětmi kriminality. Sem patří nácviky chování u dětí I. stupně v situaci, kdy by byly osloveny neznámým člověkem, který by se k nim choval neadekvátně, dále na situace, kdy by mohlo dojít k jejich týrání, případně sexuálnímu zneužívání atd. Zároveň jsou děti seznamovány s faktem, že se mohou setkat i u svých vrstevníků s projevy kriminálního chování (nejčastěji krádeže) a jsou v rámci primární prevence vedeny k tomu, aby se uměly k dané okolnosti postojově vyhranit a případně se nestaly jejími účastníky.  Dále je na rok 2016 našim cílem zařadit do běžné prevence rizikového chování i otázky kolem integrace cizinců do tříd a škol. V této oblasti máme již dlouhodobě zpracovaná témata, v jiných městských částech jsme na několika školách, kde je výrazný podíl dětí cizinců. Tedy máme s touto otázkou již dlouhodobou zkušenost. Pochopitelně i v roce 2016 budeme pokračovat ve standardních tématech, jako je protidrogová prevence, prevence kouření nikotinových cigaret a práce s postoji k pití alkoholu. Stejně tak je součástí prevence i práce se šikanou, která se v některých třídách vyskytuje napříč všemi školami MČ Prahy 3.  

Přínosem je kontinuální primární prevence realizovaná vysokoškolsky vzdělanými profesionálními preventisty s cílem ochránit děti před rizikovým chováním a jeho následky.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Projekt je směrován na Základní školy MČ Praha 3.  Program, který se jmenuje "Komplexní program primární prevence", je pro základní školy MČ Praha 3 naší organizací realizován již od roku 1994. Jedná se o osvědčenou
a dlouhodobou spolupráci.

Na rok 2016 s ohledem na nastavení dotačního řízení žádáme rozděleně - zvlášť na I. stupeň a zvlášť na druhý stupeň základních škol a střední školy.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Život bez závislostí, z.s., vznikl v roce 1994 jako občanské sdružení pro realizaci primární prevence pro Prahu 3, během dalších dvaceti let se rozrostl počet pražských škol, kde realizujeme primární prevenci na 71. Jsme v rámci primární prevence organizací, na kterou si žádá na HMP o finanční prostředky největší množství škol v Praze.  Realizujeme tedy primární prevenci na I. a II. stupni ZŠ, dále na SŠ.  Realizujeme též vzdělávání odborníků pro práci s dětmi v rámci jednotlivých seminářů, ale také realizujeme pětileté výcviky pro práci se třídami a růstovými skupinami KVP. Jsme akreditovaní jako vzdělávací zařízení. Vydáváme již dvanáctým rokem klasický časopis Prevence. (měsíčník) Realizujeme asistence v krizových situacích, které vznikají ve školách, jako jsou úmrtí a únosy dětí.

Název projektu:

Komplexní program primární prevence pro žáky II. stupně základních škol MČ Praha 3

Účel programu:

Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

160 000 Kč

Přidělená dotace:

  78 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem je zajistit plnohodnotnou formu primární prevence na druhém stupni základních škol městské části Praha 3.   Cílem je omezit rizikové chování, které by mohlo vést k rozvoji sociálně patologického chování jako je zneužívání návykových látek, nebo kriminální chování. V interaktivně vedených hodinách prevence je s dětmi o jevech nejen diskutováno, ale formou zážitkovou se dotýkají názorově postojových rámců, které si klademe za cíl ve věku druhého stupně ovlivnit.  Zároveň jsou děti seznamovány s faktem, že se mohou setkat i u svých vrstevníků s projevy kriminálního chování (nejčastěji krádeže) a jsou v rámci primární prevence vedeny k tomu, aby se uměly k dané okolnosti postojově vyhranit a případně se nestaly jejími účastníky.  Dále je na rok 2016 našim cílem zařadit do běžné prevence rizikového chování i otázky kolem integrace cizinců do tříd a škol. Pochopitelně i v roce 2016 budeme pokračovat ve standardních tématech, jako je protidrogová prevence, prevence kouření nikotinových cigaret a práce s postoji k pití alkoholu. Stejně tak je součástí prevence i práce se šikanou, která se v některých třídách vyskytuje napříč všemi školami MČ Prahy 3. Konkrétní program je vždy vybrán po dohodě s příslušným metodikem prevence dané školy z nabídky programů naší organizace.  

Přínosem je kontinuální primární prevence realizovaná vysokoškolsky vzdělanými profesionálními preventisty. S cílem ochránit děti před rizikovým chováním a jeho následky.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Projekt je směrován na Základní školy MČ Praha 3.  Program, který se jmenuje "Komplexní program primární prevence", je pro základní školy MČ Praha 3 naší organizací realizován již od roku 1994. Jedná se o osvědčenou
a dlouhodobou spolupráci.

Na rok 2016 s ohledem na nastavení dotačního řízení žádáme rozděleně - zvlášť na I. stupeň a zvlášť na druhý stupeň základních škol a střední školy.

Dosavadní činnost žadatele:

Život bez závislostí, z.s., vznikl v roce 1994 jako občanské sdružení pro realizaci primární prevence pro Prahu 3, během dalších dvaceti let se rozrostl počet pražských škol, kde realizujeme primární prevenci na 71. Jsme v rámci primární prevence organizací, na kterou si žádá na HMP o finanční prostředky největší množství škol v Praze.  Realizujeme tedy primární prevenci na I. a II. stupni ZŠ, dále na SŠ.  Realizujeme též vzdělávání odborníků pro práci s dětmi v rámci jednotlivých seminářů, ale také realizujeme pětileté výcviky pro práci se třídami a růstovými skupinami KVP. Jsme akreditovaní jako vzdělávací zařízení. Vydáváme již dvanáctým rokem klasický časopis Prevence. (měsíčník) Realizujeme asistence v krizových situacích, které vznikají ve školách, jako jsou úmrtí a únosy dětí.zpět na seznam