R-Mosty

Oblast působnosti

Sociální služby, azylový dům, nízkoprahový klub

Cílová skupina

sociálně znevýhodnění

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

1996

67776779

Adresa sídla

Blahoslavova 4, 130 00, Praha 3

Telefon

E-mail

222 581 241

reditel@r-mosty.cz

Předmět činnosti

Sociální služby a vzdělávání

 

Dlouholetý stabilní provoz tří sociálních registrovaných služeb (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Sociálně právní poradna, Azylový dům pro matky s dětmi). Akreditace vzdělávací instituce MŠMT ČR pro Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Cílová skupina

Osoby v krizi, osoby bez přístřeší, rodiny s dětmi, ohrožené děti a mládež

www stránky

www.r-mosty.cz


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Sociálně právní poradna R-Mosty

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

2 142 356 Kč

Přidělená dotace:

   150 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Služba odborného sociálního poradenství (OSP) reg.č. 7394256 je poskytována osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci (krizi), převážně ohroženým sociálním vyloučením a nízkopříjmovým rodinám s dětmi. Vzhledem ke svému umístění v centru Prahy 3 a dostupnosti je služba využívána převážně místní romskou komunitou. Službu klienti využívají zpravidla k získání informací, jak předejít situaci, která jim výhledově hrozí, nebo vyřešit akutní problém, případně zmírnit jeho důsledky. Služba poskytuje také asistenci při jednání s úřady při zachování důrazu na kompetence klienta. Klienti mají k dispozici počítače, kde si mohou vyhledávat např.volná prac. místa. Klienti se na službu obracejí s problematikou bydlení, nezaměstnanosti, systému soc. dávek, práva, finanční a dluhovou problematikou, vzdělání a rekvalifikací. Poradna omezeně poskytuje také kval.právní služby a služby sociální terapie s kvalifikovaným psychoterapeutem. Poradna je maximálně nízkoprahová, pracuje i s klienty bez objednání, přizpůsobuje se časovým i jiným možnostem klienta, nabízí i poradenství mimo sídlo služby (terénní forma), má odlehčovací prostor pro klientky a klienty s malými dětmi. Má dobré renomé a důvěryhodné postavení mj. v pražské romské komunitě.

Název projektu:

Nízkoprahový klub R-Mosty

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

2 263 412 Kč

Přidělená dotace:

   150 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Klub R-Mosty je soc. služba pro děti a mládež ve věku 10-18 let. Klub R-Mosty je auditovaná sociální služba (Česká asociace streetwork, 2007, 2014), která podle zákona 108/2006 Sb. nabízí aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Je to také místo, kde mohou mladí lidé nalézt odpočinek, inspiraci i zázemí proto, aby se mohli vydat ke spokojené a tvořivé dospělosti. Většinovou klientelou klubu jsou romské děti a mládež. Tým pracovníků a klientela zařízení se spolupodílí na budování samosprávného klientského zařízení, kdy iniciace aktivit vychází z řad klientů. Služba využívá individuální plánování, nabízí diskrétní inidividuální konzultace. Dílčí cíle služby spatřujeme v konkrétních změnách přístupu dětí k vlastní zodpovědnosti, smysluplné aktivitě, vzdělávání a životním hodnotám, a rozšíření jejich rozhledů. Většinovou klientelou klubu jsou romské děti a mládež. Romská populace v lokalitě Prahy 3 stále vykazuje četné znaky sociálně vyloučené komunity. Jedná se zejména o vysokou koncentraci kriminality, nezaměstnanost, nevzdělanost a sníženou dovednost odpovědně a racionálně řešit konflikty s okolím. Tento životní postoj komunity se pochopitelně odráží i v přístupu k dětem a jejich výchově. Většina dětí z komunity navštěvuje segregovanou, speciální školu nebo třídu, což mnohdy není otázka nízkého intelektu těchto dětí, ale spíše důsledek jazykového a sociálního statutu. Práce kontaktních pracovníků Klubu proto respektuje sociokulturní specifika romských klientů, a zároveň využívá standardní metody kontaktní a sociálně terapeutické práce nebo standardů služby.


Projekty dotované v r. 2016: 

Název projektu:

Sociální služby na Praze 3

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

3 911 580 Kč

Přidělená dotace:

415 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

1) NZDM Klub R-Mosty pro děti a mládež ve věku 10-18 let. Klub R-Mosty je auditovaná soc.sl. (Česká asociace streetwork, 2007, 2014),  nabízí aktivizační a soc.terapeutické činnosti. Je to také místo, kde mohou mladí lidé nalézt odpočinek, inspiraci i zázemí ke spokojené a tvořivé dospělosti. Většinovou klientelou jsou romské děti a mládež, v terénní formě pak zejm. neromské. Služba využívá indiv.plánování, nabízí diskrétní inidiv. konzultace. Dílčí cíle spatřujeme v konkrétních změnách přístupuk vlastní zodpovědnosti, smysluplné aktivitě a životním hodnotám. Počet uživatelů v r.2016 odhadem 230, hodiny př.péče 1400 (2015: 230 klientů, 1400 hod.PP) 2) OSP Služba odborného sociálního poradenství je poskytována osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci (krizi), převážně ohroženým sociálním vyloučením a nízkopříjmovým rodinám s dětmi. Vzhledem ke svému umístění v centru Prahy 3 a dostupnosti je služba využívána převážně (ne výlučně) místní romskou komunitou. Službu klienti využívají zpravidla k získání informací, jak předejít situaci, která jim výhledově hrozí, nebo vyřešit akutní problém, případně zmírnit jeho důsledky. Služba poskytuje také asistenci při jednání s úřady (zejm. ÚP) při zachování důrazu na kompetence klienta. Poradna omezeně poskytuje také kval.právní služby a služby  psychoterapie (akutní stavy). V roce 2015 významně vzrostl počet neromských klientů a mírně i romských. V roce 2016 pokračuje provoz 2 pracovišť (poraden) na adrese Blahoslavova 4, P3. Odhad klientů v roce 2016: 300. Hodiny přímé péče: 1180 (za rok 2015: 270 klientů a 1053 hodin PP)

Vztah projektu k městské části Praha 3:

1) NZDM  klientelou jsou prakticky ve 100%  děti a mládež z MČ Prahy 3. Ambulantní sl. Cimburkova 18: Po-Pá 14-19 (Pá 13-18), terénní sl. Uličník vždy jeden až dva dny z Po-Pá 13-18. Terénní forma byla připravena  přímo s MČ Praha 3 z programu Prevence kriminality MHMP  2) OSP Poradna je maximálně nízkoprahová, pracuje i s klienty bez objednání, přizpůsobuje se časovým i jiným možnostem klienta, nabízí  i poradenství mimo sídlo služby (terénní forma), má odlehčovací prostor pro klientky a klienty s malými dětmi. Má dobré renomé a  důvěrné postavení v romské komunitě na Praze 3, kde působí již 11 let a díky tomu vysokou návštěvnost. Otevřeno celý rok, každý všední den 8-17, út, st prodlouženo do 18. Mimo tyto hodiny po domluvě. Podíl klientely z osob žijících na Praze 3 neklesá pod 75%.  Služby jsou dlouhodobě financovány z 85-90% z jiných než obecních zdrojů. Přesto představuje dotační podíl MČ Prahy 3 nezastupitelný přínos umožňující jejich existenci, zejm. díky nutnosti kofinancování státních zdrojů.  

Dosavadní činnost žadatele:

R-Mosty, z.s. již od roku 1992 poskytují profesionální pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením v ČR. Provozují  v současnosti tři registrované sociální služby — azylový dům pro matky s dětmi, sociálně-právní poradnu a nízkoprahový klub pro děti a mládež. R-Mosty, z.s. dále realizují akreditované vzdělávací programy pro pedagogy v systému DVPP MŠMT. Od roku 2004 každý rok realizujeme také minimálně jeden fakultativní projekt z ESF (EU), a to v programech OPPA, OP LZZ, Phare, EQUAL, Transition Facility. Poslední (opravdu úspěšný) projekt JobClub Restart jsme realizovali přímo s MČ Praha 3 a Nadějí, z.s. Všechny naše služby jsou auditovány jak účetně, tak dle standardů kvality. Poslední audit kvality Č.A.S. u NZDM proběhl v roce 2014 se ziskem 95%. Jsme členy poradních orgánů Rady vlády, MHMP (nár. menšiny a cizinci) i MČ Prahy 3 (ŘS KPSS). Jsme členy vedení Rady Platformy pro sociální bydlení.zpět na seznam