HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.

Oblast působnosti

Vzdělávání, poradenství, dobrovolnictví

Cílová skupina

všichni

Právní forma: ústav
IČ: 67779751
Adresa: Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1

Telefon:

E-mail:

224 872 075, 724 775 853
info@hest.cz 
Předmět činnosti:

Posláním HESTIA - Centra pro dobrovolnictví je šířit a rozvíjet myšlenku dobrovolnictví, zajistit, aby dobrovolnictví bylo přístupné všem a spojovalo v sobě lidskost i profesionalitu. Prostřednictvím dlouhodobé spolupráce s dobrovolníky, organizacemi i firmami chceme přispívat k rozvoji občanské společnosti. Na základě našich zkušeností realizujeme vlastní mentoringové programy, ve kterých dobrovolníci poskytují účinnou podporu dětem, jejichž vývoj je ohrožen nepříznivými vlivy.

Naše hodnoty
  • dlouhodobá spolupráce
  • oceňování dobrovolnické činnosti
  • vnímavost, ohleduplnost a společenská odpovědnost
  • rozvoj osobnosti člověka a jeho působení v komunitě
  • rozvoj občanské společnosti
Usilujeme nejen o spolupráci mezi státním, veřejným, neziskovým i komerčním sektorem, ale především o spolupráci mezi lidmi, kteří usilují o týž cíl.
 

Hlavní činnosti ústavu jsou:

- podpora dobrovolnictví a komunitního partnerství občanů, veřejné správy a dalších právnických a fyzických osob,

- realizace vlastních dobrovolnických programů a projektů,

- vzdělávání včetně supervize v rámci projektů a programů podpořených z dotací, darů a příspěvků,

- výzkum a vydávání metodik a publikací v oblasti pomáhajících profesí v rámci projektů a programů podpořených z dotací, darů a příspěvků,

- podpora sítě dobrovolnických center a programů v regionech,

- mezinárodní spolupráce dobrovolnických programů a center,

- koordinace, propagace a podpora dobrovolnictví ve všech oblastech, zejména v oblasti sociální, zdravotní, kulturní, sportovní, ekologické, vzdělávací a výchovné, v oblasti práce s rodinou a práce s dětmi a mládeží ve volném čase. 

WWW http://www.hest.cz

Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Program Pět P - volnočasový mentoringový dobrovolnický program pro děti a mládež na Praze 3

Účel programu:

Pravidelná činnost

Oblast dotačního záměru:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

105 840 Kč

Přidělená dotace:

   23 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Jedná se o dobrovolnický program, kdy 1 dobrovolník se věnuje jednomu potřebnému dítěti dlouhodobě, min,. po dobu 10 měsíců. Program je pověřen k sociálně právní ochraně dětí, akreditován dle zákona
o dobrovolnické službě a řízen kvalifikovanými pracovníky (sociální pracovnice). Podporuje uživatele v zapojení se do místní komunity
a předchází tak jeho vyloučení ze společenského života. Pro přijetí dítěte do programu je důležitá dobrovolnost všech tří stran (dobrovolníka – dítěte i rodiče). Rodinám našich klientů poskytujeme sociální poradenství
a možnost účastnit se rodičovských skupin cca 1x za 2 měsíce. Cílem programu Pět P je zlepšit sociální fungování ohrožených dětí a podpora jejich začlenění do kolektivu vrstevníků. Dílčí cíle a jejich přispění
k dosažení hlavního cíle jsou následující: 

růst sociálních dovedností dítěte – dítě je schopno lépe fungovat ve vztahu s jedním člověkem, ale také ve skupině, kolektivu; 

poradenství rodině 

podpora rodiny a jejího zdravého fungování 

poskytování volnočasových aktivit pro ohrožené děti nebo pro ohrožené rodiny s dětmi 

osvětová a přednášková činnost 

prevence sociálně-patologických jevů – snižuje se možnost vyhledávání rizikových skupin dětí, požívání alkoholu, drog, prevence kriminality;  ostatní druhy aktivit k podpoře fungující rodiny podpora rozvoje dobrovolnictví

 

 

 zpět na seznam