Dům tří přání, z.ú.

Oblast působnosti

Sociální služby, odborná pomoc, podpora rodinám

Cílová skupina

děti v krizi

Právní postavení

ústav

Rok vzniku

2001

26544431

Adresa sídla

Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6

Telefon

E-mail

233 931 310 

info@dumtriprani.cz

Předmět činnosti

  • Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta pomoc s ohledem na zájmy dítěte.
  • Druhým přáním je vytvořit dětem prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a bezpečně.
  • Třetím přáním je, aby se děti po návratu domů cítily ve své původní rodině lépe než u nás.

Cílová skupina

děti a mládež do 18 let

WWW

http://www.dumtriprani.cz


Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

Ambulantně terénní centrum

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

3 318 070 Kč

Přidělená dotace:

     36 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Dům tří přání je provozovatelem Ambulantně terénního centra (ATC), které nabízí ohroženým rodinám v nelehké životní situaci ambulantní a terénní podporu. Podpora rodině je poskytována dlouhodobě (zpravidla 3-12 měsíců). Snahou je motivovat rodinu ke konstruktivnímu přístupu k řešení problematické situace. V ATC se rovněž uskutečňují asistované styky dětí
s rodiči. Velkou část klientů tvoří děti vyrůstající v dlouhodobých rozvodových konfliktních rodinách.

Hlavním cílem projektu je v Ambulantně terénním centru poskytovat ohroženým rodinám sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, tím minimalizovat počet ohrožených dětí a počet dětí umístěných
do ústavní péče.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Celkovým přínosem pro MČ Praha 3 bude zkvalitnění péče o ohrožené rodiny s dětmi s trvalým bydlištěm na Praze 3, neboť včasná, odborná a efektivní péče této cílové skupině je účinným nástrojem v boji proti patologickým jevům a sociálnímu vyloučení. OSPOD Praha 3 s organizací dlouhodobě spolupracuje.

Dosavadní činnost žadatele:

Dům tří přání je nestátní nezisková organizace (zaregistrovaná MVČR v roce 2001) poskytující všestrannou pomoc dětem a jejich rodinám, které se ocitly v krizové situaci.

Primárním cílem organizace je minimalizovat umístění dětí do ústavní výchovy a snížit počet dětí žijících v nevyhovujících až ohrožujících podmínkách. Nástrojem k dosažení tohoto cíle je rychlá a efektivní pomoc ohrožené rodině (intenzivní práce nejenom s dítětem, ale také s jeho rodiči, resp. s jeho nejbližším okolím, snahou je ohrožené dítě navrátit do ošetřeného bezpečnějšího prostředí).

Jedinečnost organizace na poli poskytování sociálních služeb spočívá
v komplexní nabídce služeb (kombinace pobytové, terénní a ambulantní služby). Tímto propojením se velmi dobře daří překonat krizové situace okolo dítěte, stabilizovat ho a efektivně řešit jeho ohrožení. V naší organizaci proto dětem a rodinám pomáhají jak vychovatelé a sociální pracovníci, tak i speciální pedagog a psycholog.

V současné době poskytuje organizace služby ve čtyřech detašovaných pracovištích - pobytové zařízení Dům Přemysla Pittra pro děti – DPPD (činnost započata v roce 2003), Ambulantně terénní centrum – ATC, Centrum pro děti Mezipatro a Centrum rodinné terapie Horizont.

 zpět na seznam