DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.

Oblast působnosti

Sociální služby pro děti

Cílová skupina

děti v krizi

Právní postavení

ústav

Rok vzniku

1992

60460202

Adresa sídla

V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4

Telefon

E-mail

241 480 511

grusova@ditekrize.cz

Předmět činnosti

  • krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • non-stop telefonická krizová pomoc (registrované sociální služby)
    Linka důvěry: 241 484 149;  773 499 977
  • ordinace klinického psychologa (zdravotní péče)
  • prevence, osvětově preventivní aktivity

Cílová skupina

Děti týrané, zanedbávané, sexuálně zneužívané, ohrožené děti,  traumatizované děti; dysfunkční rodiny

www stránky

www.ditekrize.cz


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Samy na to nestačí - diagnostika, terapie a prevence týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN) v roce 2017

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Oblast dotačního záměru:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

6 379 000 Kč

Přidělená dotace:

     15 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Předkládaný projekt zahrnuje provoz ambulantního zařízení psychosociální a zdravotnické pomoci, zaměřené zejména na pomoc dětem týraným, zneužívaným, zanedbávaným a dětem ve zvlášť závažných životních situacích. Dětské krizové centrum z. ú. (DKC) je subjektem pověřeným
k výkonu sociálně právní ochrany dětí a je specializované zejm. na rodiny
s problematikou dětí týraných, sexuálně zneužívaných, zanedbávaných či jinak ohrožených na zdravém vývoji. Služby jsou poskytovány jednak přímo ohroženým dětem, jednak celé dysfunkční rodině a zahrnují především diagnostiku psychického vývoje dítěte a jeho aktuálního psychického stavu, psychoterapii pro dítě, dlouhodobé sledování ohroženého dítěte; socioterapii pro rodiče, poradenství rodičům – výchovné, sociální, právní; sanaci rodiny, podporu a rozvoj rodičovských kompetencí. Poskytovaná péče vychází z principu interdisciplinarity
a víceúrovňového řešení. Pracovní tým proto sestává z psychologů, terapeutů, sociálních pracovníků, právníků. Při řešení případů úzce spolupracujeme s OSPODy, soudy, případně s PČR. V rámci řešení komplikovaných případů se účastníme či svoláváme případové konference. V mnoha případech navazují sociálně aktivizační služby na poskytnutou krizovou intervenci v rámci distanční či ambulantní krizové pomoci poskytované též naším zařízením. Důraz je kladen na kvalitu a erudovanost týmu, další vzdělávání pracovníků, supervize. Realizace projektu zahrnuje ve shodě se zákonem o sociálních službách (108/2006 Sb.) sociální službu „krizová pomoc“ a „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“.


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

I. „Samy na to nestačí“ – diagnostika, terapie a prevence týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN) v roce 2016

Účel programu:

Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

6 093 600 Kč

Přidělená dotace:

     41 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Realizace předloženého projektu zahrnuje ambulantní formy péče krizová pomoc a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Posláním ambulantních služeb DKC je poskytování odborné psychosociální pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku dětí týraných, zneužívaných, zanedbávaných či jinak ohrožených na zdravém vývoji a poskytování odborné pomoci dětem a jejich rodinám v závažných životních situacích.

Cílem projektu je okamžitě dostupná krizová pomoc, včasná detekce, odborná diagnostika a následné řešení (psychoterapie pro dítě - sanace rodiny). Odborným přístupem DKC usiluje o minimalizaci a zvládnutí následků terapeutickými prostředky tak, aby dítě zůstalo začleněné v mezilidských vztazích a mohlo prožít kvalitní, naplněný život. Bez odborné pomoci jsou oběti týrání a zneužívání odsouzené mnohdy k celoživotnímu trestu existence v zajetí vlastních psychických obtíží. Zasažena je v podstatě celá osobnost dítěte a je vážně ohrožen jeho zdravý vývoj. Narušené jsou interpersonální vztahy, základy důvěry v dobro světa vůbec - dítě zažívá trvalý pocit ohrožení, nepřijetí, nemůže již uvěřit v lásku nejbližších lidí. Následky mohou být provázené silnými pocity viny, negativním vztahem k sobě samému, snížením sebehodnocení, pocitem pošpinění. U zneužívaných a týraných dětí nacházíme nejednou také rozvinuté depresivní symptomy, statisticky významně zvýšený je výskyt suicidálních pokusů a dokonaných sebevražd. Interdisciplinární tým DKC tvoří psychologové, terapeuti, sociální pracovnice a právníci.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Dlouhodobě obyvatelé Prahy 3 představují přes 2 - 3 % klientely DKC. Předpokládáme, že i v roce 2016 bude péče poskytována obdobnému počtu klientů jako v předcházejících letech. Z hlediska řešené problematiky se jednalo o ty nejzávažnější případy zejména sexuálního zneužívání, ohrožování mravní výchovy, vyhrocených rozvodových sporů, domácího násilí apod. Dlouhodobá vzájemná spolupráce ukazuje, že se Městská část Praha 3 (OSPOD) a DKC z hlediska nabídky péče a služeb vhodně doplňují. DKC k zajištění podmínek pro poskytování služeb občanům Prahy 3 a zajištění kvality poskytovaných služeb potřebuje mít podmínky pro jejich poskytování, tj. úhradu části nájemného, energií, ekonomických služeb a supervize, kancelářských potřeb, poštovného a supervize. Podporu od MČ Prahy 3 jsme získali již v roce 2014 a 2015, tato podpora byla významnou pomocí pro zajištění naší činnosti.

Dosavadní činnost žadatele:

Dětské krizové centrum je zařízení odborné psychosociální a zdravotnické pomoci zaměřené již od roku 1992 na problematiku ohrožených dětí, zejména pak na syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.

Dětské krizové centrum má tato oprávnění:

1) Registrace sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. vydaná Magistrátem hl. města Prahy dne 4. 10. 2007. Dětské krizové centrum poskytuje tyto registrované sociální služby:

- krizová pomoc

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

- telefonická krizová pomoc

- Linka důvěry DKC

2) Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí dle zákona 359/1999 Sb. vydané MPSV dne 31. 8. 2000.

3) Registrace poskytovatelů pomoci obětem trestným činů dle zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů vydána 23. 9. 2014 Ministerstvem spravedlnosti.

4) Registrace zdravotnického zařízení dle zákona 160/1992 vydaná Magistrátem hl. města Prahy dne 3. 3. 2003.

Zdravotnické zařízení Dětské krizové centrum působí v oboru „klinická psychologie“. Dětské krizové centrum podporuje svojí činností cíle, které vyplývají z ustanovení Úmluvy o právech dítěte. Dětské krizové centrum se zabývá zejména krizovou pomocí, ochranou dětí, diagnostikou a terapií syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, poskytuje odbornou pomoc dětem a jejich rodinám, ve kterých se již syn CAN projevuje, provozuje non-stop Linku důvěry, přispívá k detekci ohrožených dětí, pořádá osvětové, preventivní a edukační akce.zpět na seznam