Českomoravská myslivecká jednota,o.s., obvodní myslivecký spolek Praha 3

Oblast působnosti

Spolková činnost: myslivost

Cílová skupina

všichni

Právní postavení

pobočný spolek

Rok vzniku

1998

67777333

Adresa sídla

Radhošťská 9, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

606 765 715

praha3@oms-myslivost.cz

Předmět činnosti

  • ochrana přírody
  • výkon práva myslivosti, myslivecké vzdělávání
  • práce s mládeží
  • kurzy myslivosti, školení uchazečů ke složení zkoušek na zbrojní průkaz

Cílová skupina

všichni myslivci i nemyslivci ve věku 0 - 100

www stránky

http://www.myslivost.cz/omspraha3


Dotované projekty v r. 2017:

Název projektu:

Zachování a rozvoj tradičních akcí mysliveckého spolku Praha 3, které přispívají k zachování, oživení a rozvoji tradic a kultivované zájmové činnosti občanů na území Prahy 3

Účel programu:

Spolková činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

305 000 Kč

Přidělená dotace:

  75 000 Kč


Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

Zachování a rozvoj tradičních akcí mysliveckého spolku Praha 3, které přispívají k zachování, oživení a rozvoji tradic a kultivované zájmové činnosti občanů na území Prahy 3

Účel programu:

Spolková činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

305 000 Kč

Přidělená dotace:

   87 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Jak vyplývá z názvu projektu, jsou cílovou skupinou zejména občané MČ Praha 3, dále významná část dětí a mládeže na území MČ Praha 3
a současně jde i o významnou podporu činnosti tradičního občanského sdružení s více než 300 členy působícího výhradně v rámci MČ Praha 3,
a to s tradicí již od roku 1926. Zájem o činnost mysliveckého spolku Praha 3 ze strany veřejnosti je velmi významný a má vzrůstající tendenci. Každoročně se pořádaných akcí účastní stále více občanů, dětí a mládeže. Podpora od MČ Praha 3 umožní tradiční akce rozšiřovat a zkvalitňovat. Všechny akce pořádané v rámci výše popsaného projektu jsou zajišťovány rozsáhlou propagací zejména formou prospektů a letáků, které jsou roznášeny členy OMS a vyvěšovány na smluvních místech s přístupem veřejnosti. Vždy je uváděno, že akce je realizována za podpory např.
u MDD ve spolupráci s Městskou částí Praha 3. Základním cílem OMS Praha 3 je rozvoj smysluplné činnosti občanů Prahy 3 se zájmem
o ochranu životního prostředí a krajiny, ochrany zvěře, tradice myslivosti
a zajišťování tradičních akcí, např. Myslivecký ples, Hubertská mše v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně a řada dalších. V neposlední řadě jde
i o reprezentaci Prahy 3 na významných celostátních akcích jako jsou Myslivecké celonárodní slavnosti v Národním zemědělském muzeu
a Národní myslivecké slavnosti na zámku Hluboká. Významným cílem je
i pořádání přednášek se semináři, např. Sokolnictví na Žižkově, Vábení na Žižkově a mnoho dalších. V neposlední řadě OMS Praha 3 organizuje dlouhodobě v rámci června – Měsíce myslivosti a Mezinárodního dne dětí tradiční „Myslivecké odpoledne“ určené pro žáky základních škol Prahy 3. Kromě ukázek loveckých psů a loveckých dravců je spojeno s besedami na téma myslivost, ochrana přírody a životního prostředí.  K uvedení činnosti vzhledem k velkému zájmu uchazečů z řad občanů Prahy 3 je nutno zajistit odpovídající odborné lektory, učební a provozní prostory a potřebné učební pomůcky a audiovizuální techniku. Vzhledem k omezeným finančním možnostem by přidělení dotace MČ Praha 3 výrazně pomohlo zvýšit odbornou úroveň výuky a přispět k rozvoji prospěšného zájmu občanů
o ochranu přírody a životního prostředí.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Všechny akce související z výše uvedeným projektem jsou realizovány
na území MČ Praha 3 pro její občany, včetně dětí a mládeže. Současně jde
i o podporu činnosti Okresního mysliveckého spolku ČMMJ, z.s. Praha 3, který patří se svými téměř 300 členy a činností zahájenou v roce 1926 k jedním z nejvýznamnějších v ČR.  Výrazná většina akcí, jak vyplývá z přiložené dokumentace, propaguje MČ Praha 3 s její laskavou podporou. Vzhledem k širokému okruhu oslovených občanů Prahy 3 ať již v oblasti přednášek, odborných kurzů, tradičních plesů, akcí pořádaných pro děti a mládež lze současně konstatovat, že podpora MČ Praha 3 umožňuje zajištění smysluplné činnosti jejich občanů.

Dosavadní činnost žadatele:

Jak již bylo uvedeno, činnosti popisované v projektu realizuje Okresní myslivecký spolek ČMMJ, z.s. Praha 3 s tradicí již od roku 1926.zpět na seznam