Centrum MARTIN o.p.s.

Oblast působnosti

Sociální služby, terapeutické dílny

Cílová skupina

osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením

Právní postavení

o. p. s.

Rok vzniku

2010

22814655

Adresa sídla

Chelčického 911/2, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

776 611 242

osmartin@seznam.cz

Předmět činnosti

Poskytování sociálních služeb – sociálně terapeutické dílny, tréninkový obchod, tréninková kavárna, podpora zaměstnávání, rukodělné činnosti, výuka počítačů, výuka společenské etikety, výuka vaření, komunikace ve skupině, orientace po městě, výlety do přírody. Zakázková výroba, potisk reklamních předmětů, výroba užitkových a dekoračních předmětů, úklidové služby, kompletace, balící služby.

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

1. Poskytovatel sociálních služeb

SOCIÁLNÍ REHABILITACE – posláním služby je nabídnout pomoc, podporu a povzbuzení lidem v těžké životní situaci. Aktivity služby, které zohledňují potřeby každého, by měly vést ke vzájemné spolupráci, k snazšímu začlenění do běžné společnosti. Mezi naše úspěšné aktivity patří zejména: rukodělné činnosti, výuka počítačů, výuka společenské etikety, výuka vaření, komunikace ve skupině, orientace
po městě, dále návštěvy kulturních akcí, výlety do přírody.

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY –  v první řadě jde
o posílení možnosti získat pracovní uplatnění prostřednictvím nácviku pracovních dovedností pro osoby se zdravotním postižením s ohledem na individuální možnosti a potřeby každého klienta; upevňujeme pracovní návyky, prohlubujeme samostatnost a budujeme pocit zodpovědnosti, což umožňuje klientům lepší seberealizaci, zkvalitnění jejich života, vyplnění volného času a začlenění se do kolektivu.

 

2. Provozovatel tréninkových pracovišť

a) Centrum MARTIN provozuje 3 tréninkové kavárny, ve kterých nalézají uplatnění lidé se zdravotním postižením. Kavárny se nalézají:

Praha 3, Lupáčova 10

Praha 8, Sokolovská 75

Praha 6, Čs. armády 23

b) Dále Centrum MARTIN provozuje tréninkové obchůdky s dárkovým zbožím:

Praha 3, Táboritská 1

Praha 3, Koněvova 162

Všechna tréninková pracoviště pak prodejem zboží a výrobků podporují i provoz partnerských chráněných dílen, zejména Keramické dílny A MANO a Pražírny kávy Drahonice.

 

3. Realizátor vzdělávacích aktivit a projektů

Centrum MARTIN úspěšně realizovalo několik vzdělávacích projektů určených pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které byly/jsou zaměřené na zlepšení uplatnitelnosti
na trhu práce a jejichž aktivity již využilo více než 150 lidí se zdravotním hendikepem. Zároveň Centrum MARTIN pořádá rekvalifikační kurz v oboru Pomocný prodavač akreditovaný MŠMT.

 

4. Realizátor volnočasových aktivit

Centrum MARTIN pořádá několik volnočasových aktivit (kroužků) se zaměřením od Výuky vaření až po IT kroužek, které jsou realizovány jak pro žáky Odborného učiliště pro žáky s více vadami na Žižkově, tak i pro zájemce z řad veřejnosti.

 

Cílová skupina

Osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením, osoby
s duševním onemocněním

WWW

www.centrummartin.cz


Dotované projekty v r. 2017:

Název projektu:

Příspěvek na provozní náklady Sociální rehabilitace

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

1 825 544 Kč

Přidělená dotace:

     50 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem je získat finanční prostředky na provozní náklady Sociální rehabilitace, kterou provozuje organizace na adrese Koněvova 2430/162, 130 00 Praha 3, kde probíhají skupinové a individuální aktivity této sociální služby. Posláním služby sociální rehabilitace poskytované organizací Centrum MARTIN o.p.s. je nabídnout pomoc, podporu a povzbuzení osobám v těžké životní situaci, která vznikla následkem jejich zdravotního postižení. Jednotlivé aktivity služby, které zohledňují individuální potřeby každého uživatele, směřují k snazšímu začlenění do běžné společnosti, nezávislosti a soběstačnosti uživatelů, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných, činností. Služba nabízí individuální program šitý přímo na míru potřeb uživatelů, a to zejména podporu při hledání vhodného pracovního uplatnění, asistenci při kontaktu a řešení s úřady, pomoc při řešení tíživé sociální situace, rozvoj úspěšné mezilidské komunikace a řešení mezilidských vztahů, podporu při vyhledávání smysluplného trávení volného času, nácvik různých noých dovedností (např. práce na počítači), péči o domácnost a mnoho dalšího. Registrovaná kapacita služby je 35 uživatelů. Cílem projektu je získat část prostředků nezbytných pro realizaci základní činností sociální služby, zejména na mandatorní výdaje, kterými je nájem a energie. Předpokládaným přínosem projektu pro uživatele je zvýšení udržitelnosti poskytování Sociální rehabilitace a zajištění kontinuální pomoci v nepříznivé situaci.

Název projektu:

Příspěvek na provoz služby Sociálně terapeutické dílny

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

1 912 962 Kč

Přidělená dotace:

     30 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem je získat finanční prostředky na provozní náklady Sociálně terapeutické dílny, kterou provozuje organizace na adrese Koněvova 2430/162, 130 00 Praha 3, kde probíhají individuální a skupinové aktivity
a na adresách Lupáčova 805/10, 130 00 Praha 3 a Sokolovská 29/75, 180 00 Praha 8, kde jsou tréninkové kavárny, kde probíhá praxe v rámci poskytování Sociálně terapeutické dílny. Další aktivity služby probíhají také na adrese Koněvova 2430/162, Praha 3. Posláním služby Sociálně terapeutické dílny poskytované organizací Centrum MARTIN o.p.s. je v první řadě posílit možnost získání pracovního uplatnění prostřednictvím nácviku pracovních dovedností pro osoby se zdravotním postižením s ohledem na individuální možnosti a potřeby každého uživatele. Pokud budou náklady na provoz služby uhrazeny z prostředků grantu Prahy 3, bude moci organizace ušetřené finance použít na rozvoj a zkvalitnění služby, zlepšení pracovního prostředí tréninkového pracoviště, aj. Přínosem provozování tréninkového pracoviště je možnost pracovního uplatnění osob s mentálním nebo kombinovaným postižením, které patří do značně znevýhodněné skupiny osob, dále se mohou zákazníci kavárny seznámit s prací a zejména kvalitou práce hendikepovaných osob. Předpokládaným přínosem pro uživatele je rozšíření vykonávaných aktivit, které zvýší jejich možnost uplatnění se na trhu práce a tím dosažení jejich vlastní samostatnosti. Více zdrojové financování přispěje k udržitelnosti služby a tím zajištění možnosti využití pro hendikepované osoby, kteří potřebují podporu v podobě vykonávaných aktivit v rámci Sociálně terapeutických dílen.

Název projektu:

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb Centra MARTIN, o.p.s.

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

1 912 962 Kč

Přidělená dotace:

     20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem projektu je zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb, vzdělávacích programů, volnočasových aktivit i provozovaných tréninkových pracovních míst pro osoby s mentálním a kombinovaných postižením v organizaci Centrum MARTIN o.p.s. Tohoto účelu bude dosaženo jednak díky pořízení moderních a ověřených psychodiagnostických testů pro pracovně bilanční diagnostiku a ergoterapeutickou diagnostiku a jednak zvýšováním kvalifikace sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kteří poskytování sociálních služeb zajišťují, a to prostřednictvím poskytnutí adekvátního vzdělávání těmto pracovníkům. Realizací tohoto projektu dojde v prvé řadě ke zkvalitnění úvodního testování klientů, přicházejících do organizace, které je nezbytné pro poznání klientových přání a výchozích dovedností a pro vhodné stanovení a naplnění individuálních plánů každého klienta. Stejně tak jsou tyto testy velmi důležité při průběžné evaluaci přínosu realizovaných aktivit pro každého klienta a maximální efektivitu poskytovaných služeb. Realizací vzdělávání pracovníků dojde k zvýšení jejich kvalifikace a zvýšení kvality jejich práce, která vede k podpoře uživatelů služeb. Výběr vzdělávání pracovníků je v organizaci propojen se systémem hodnocení pracovníků a jejich vzdělávací plán je nastaven na posilování slabších stránek profesionálních schopností a dovedností jednotlivých pracovníků.


Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

Příspěvek na provoz služby Sociálně terapeutické dílny

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

2 101 410 Kč

Přidělená dotace:

     62 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem je získat finanční prostředky na provozní náklady Sociálně terapeutické dílny, kterou provozuje organizace na adrese Koněvova 2430/162, 130 00 Praha 3, kde probíhají individuální a skupinové aktivity
a Sokolovská 29/75, 180 00 Praha 8, kde je tréninková kavárna, kde probíhá praxe v rámci poskytování Sociálně terapeutické dílny.

Posláním služby Sociálně terapeutické dílny poskytované organizací Centrum MARTIN o.p.s. je v první řadě posílit možnost získání pracovního uplatnění prostřednictvím nácviku pracovních dovedností pro osoby se zdravotním postižením. S ohledem na individuální možnosti a potřeby každého uživatele. Pokud budou náklady na provoz služby uhrazeny z prostředků grantu Prahy 3, bude moci organizace ušetřené finance použít na rozvoj a zkvalitnění služby, zlepšení pracovního prostředí tréninkového pracoviště, aj.

Přínosem provozování tréninkového pracoviště je možnost pracovního uplatnění osob s mentálním nebo kombinovaným postižením, které patří do značně znevýhodněné skupiny osob, dále se mohou zákazníci kavárny seznámit s prací a zejména kvalitou práce hendikepovaných osob. Předpokládaným přínosem pro uživatele je rozšíření vykonávaných aktivit, které zvýší jejich možnost uplatnění se na trhu práce a tím dosažení jejich vlastní samostatnosti. Více zdrojové financování přispěje k udržitelnosti služby a tím zajištění možnosti využití pro hendikepované osoby, kteří potřebují podporu v podobě vykonávaných aktivit v rámci Sociálně terapeutických dílen.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Provozní náklady za nájem prostor financované tímto grantem jsou z části na Praze 3, konkrétně na Koněvově ulici 162.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Žadatel poskytuje sociální služby v rámci Sociálně terapeutické dílny dle registrace č. 9283831.

 

Název projektu:

Příspěvek na provozní náklady Sociální rehabilitace

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

2 242 640 Kč

Přidělená dotace:

      52 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem je získat finanční prostředky na provozní náklady Sociální rehabilitace, kterou provozuje organizace na adrese Koněvova 2430/162, 130 00 Praha 3, kde probíhají skupinové a individuální aktivity.

Posláním služby sociální rehabilitace poskytované organizací Centrum MARTIN o.p.s. je nabídnout pomoc, podporu a povzbuzení osobám v těžké životní situaci, která vznikla následkem jejich zdravotního postižení. Jednotlivé aktivity služby, které zohledňují individuální potřeby každého uživatele, směřují k snazšímu začlenění do běžné společnosti, nezávislosti
a soběstačnosti uživatelů, a to rozvojem jejich specifických schopností
a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných, činností. 

Služba nabízí individuální program šitý přímo na míru potřeb uživatelů, také asistenci při hledání vhodného zaměstnání, přípravu na pracovní pohovor, doprovod na úřady, pomoc při řešení tíživé sociální situace, rozvoj úspěšné mezilidské komunikace, tipy pro zlepšování paměti, rozvoj logického myšlení, péči o domácnost a mnoho dalšího. Registrovaná kapacita služby je 35 uživatelů.

Cílem projektu je získat část prostředků nezbytných pro realizaci základní činností sociální služby, zejména na mandatorní výdaje, kterými je nájem a energie. Předpokládaným přínosem projektu pro uživatele je zvýšení udržitelnosti poskytování Sociální rehabilitace a zajištění kontinuální pomoci
v nepříznivé situaci.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Služba Sociální rehabilitace Centra MARTIN je poskytovaná zejména na území Prahy 3, jelikož v Praze 3 jsou lokalizovány všechny učebny a tréninková pracoviště, která tato služby využívá. Zároveň i organizace má sídlo v Praze 3. Službu v roce 2015 využívali též občané Prahy 3.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Organizace vznikla transformací z občanského sdružení, jehož založení v roce 2010 bylo motivováno snahou pomoci absolventům Odborného učiliště pro žáky s více vadami. Jejím posláním je pomáhat osobám ohroženým soc. vyloučením zejména lidem s mentálním či kombinovaným postižením
a zlepšovat jejich postavení na trhu práce a vytvářet pro ně pracovní příležitosti. Organizace poskytuje službu Sociální rehabilitace dle registrace
č. 5293808 v Praze a Středočeském kraji a dle registrace č. 5222986
v Jihočeském kraji. A službu Sociálně terapeutické dílny dle registrace
č. 9283831 v Praze. V uplynulých letech realizovala pro téže cílovou skupinu 9 vzdělávacích projektů podpořených z OPPA nebo OPLZZ. Dále pak provozuje tréninkový obchod na Žižkově a 2 tréninkové kavárny v Karlíně a na Žižkově, ve kterých jsou vytvořena chráněná i tréninková pracovní místa pro mladé lidi z řad osob s mentálním či kombinovaným postižením.  V roce 2015 využilo sociální služby organizace více než 100 uživatelů, má vytvořeno více než 2 desítky chráněných pracovních míst pro osoby z cílové skupiny a tréninkové zaměstnání absolvovalo více než 4 desítky osob.

 

 

Název projektu:

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb Centra MARTIN o.p.s.

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3.

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

177 999 Kč

Přidělená dotace:

  26 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem projektu je zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb, vzdělávacích programů, volnočasových aktivit i provozovaných tréninkových pracovních míst pro osoby s mentálním a kombinovaných postižením
v organizaci Centrum MARTIN o.p.s. prostřednictvím pořízení moderních
a ověřených psychodiagnostických testů pro pracovně bilanční diagnostiku
a ergoterapeutickou diagnostiku. Druhým cílem projektu je pak zvýšit dostupnost poskytovaných a realizovaných aktivit a zvýšit informovanost cílové skupiny prostřednictvím vytvoření souboru jednoduchých marketingových produktů a aktivit, především návrhu a tvorby informačních letáčků a úpravy webu.  Realizací tohoto projektu dojde v prvé řadě ke zkvalitnění úvodního testování klientů, přicházejících do organizace, které je nezbytné pro poznání klientových přání a výchozích dovedností a pro vhodné stanovení a naplnění individuálních plánů každého klienta. Stejně tak jsou tyto testy velmi důležité při průběžné evaluaci přínosu realizovaných aktivit pro každého klienta a maximální efektivitu poskytovaných služeb. Realizací druhé části projektu dojde k výraznému zlepšení dostupných informací o poskytovaných službách a dalších aktivitách mezi cílovou skupinou, jelikož osoby z cílové skupiny lidí s mentálním a kombinovaným postižením mají velice znesnadněnou pozici při samostatném, aktivním vyhledávání informací. Proto je žádoucí poskytnout cílové skupině maximum informací přímo a ve srozumitelné formě a prostřednictvím takových komunikačních kanálů, které jsou pro cílovou skupinu lehce dostupné.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

V Praze 3 jsou lokalizovány všechny učebny a tréninková pracoviště, která organizace využívá. Zároveň i organizace má sídlo v Praze 3. Prostřednictvím vzniklých informačních materiálů budou oslovováni především občané
a instituce Prahy 3.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Organizace vznikla transformací z občanského sdružení, jehož založení v roce 2010 bylo motivováno snahou pomoci absolventům Odborného učiliště pro žáky s více vadami. Jejím posláním je pomáhat osobám ohroženým soc. vyloučením zejména lidem s mentálním či kombinovaným postižením
a zlepšovat jejich postavení na trhu práce a vytvářet pro ně pracovní příležitosti. Organizace poskytuje službu Sociální rehabilitace dle registrace
č. 5293808 v Praze a Středočeském kraji a dle registrace č. 5222986
v Jihočeském kraji. A službu Sociálně terapeutické dílny dle registrace
č. 9283831 v Praze. V uplynulých letech realizovala pro téže cílovou skupinu 9 vzdělávacích projektů podpořených z OPPA nebo OPLZZ. Dále pak provozuje tréninkový obchod na Žižkově a 2 tréninkové kavárny v Karlíně a na Žižkově, ve kterých jsou vytvořena chráněná i tréninková pracovní místa pro mladé lidi z řad osob s mentálním či kombinovaným postižením.  V roce 2015 využilo sociální služby organizace více než 100 uživatelů, má vytvořeno více než 2 desítky chráněných pracovních míst pro osoby z cílové skupiny a tréninkové zaměstnání absolvovalo více než 4 desítky osob.zpět na seznam