Řídící výbor

Realizační tým

Zástupci realizátora projektu

 • 1. Mgr. Jaroslava Suková
 • 2. Ing. Milan Hausner
 • 3. Radmila Janečková
 • 4. Mgr. Jana Vargová

Zástupce hl. m. Prahy

 • 5. Mgr. Radek Hlaváček

Zástupce MHMP a KAP

 • 6. Mgr. Bc. Filip Kuchař

Zástupci škol a školských zařízení

 • 7. Mgr. Naděžda Hrebíková
 • 8. Jaroslava Kozohorská
 • 9. Ladislava Lébrová
 • 10. Mgr. Martin Maur
 • 11. Ing. Irena Meisnerová
 • 12. PhDr. Pavel Ostap
 • 13. Mgr. Iva Sovová
 • 14. Mgr. Jana Trojánková
 • 15. Mgr. Jana Vaníčková
 • 16. Akad. mal. Vladimír Vošahlík

Rodiče a odborná veřejnost

 • 17. Jan Bém
 • 18. Petra Dubová
 • 19. Bc. Josef Chmel
 • 20. Mgr. Kateřina Jarošová
 • 21. Martina Jánská
 • 22. Mgr. Jiří Matušek
 • 23. Ing. Bohuslav Nigrin
 • 24. Doc. RNDr. Josef Pospíšil, CSc.
 • 25. PhDr. Lýdia Říhová, Ph.D.

Zástupci organizací neformálního vzdělávání

 • 26. Mgr. Martina Chmelová
 • 27. Mgr. Edita Janečková
 • 28. Mgr. Tomáš Klumpar
 • 29. Jana Lišková

Administrace projektu

vizitky_titulka_web

Zástupci realizátora projektu

 • Mgr. JAROSLAVA SUKOVÁ
 • radní MČ Praha 3 pro školství a volný čas dětí a mládeže

Absolvovala Filozofickou fakultu UK v oboru pedagogika – péče o nemocné. Má zkušenosti v oblasti výchovy a vzdělávání dospělých, dlouhodobě pracovala v pedagogicko-psychologickém poradenství. V současné době jako radní městské části Praha 3 řídí oblast školství. Podporuje modernizaci a rekonstrukce školních budov, rozšiřování výuky technické i polytechnické, stala se iniciátorkou podpory čtenářské gramotnosti ve školách, a to již vydanými pracovními listy pro 2. – 5. třídy základních škol, připravovanými pracovními listy pro žáky 2. stupně ZŠ a vyhlášením celostátní literární soutěže Seifertův Žižkov. Aktivně navštěvuje akce různého charakteru, pravidelně se setkává s řediteli škol. Respektuje jejich podněty a návrhy, které vedou ke zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu v Praze 3.


 • Ing. MILAN HAUSNER
 • expert strategického plánování MAP

Vystudoval VŠ zemědělskou, pedagogiku a školský management. Po téměř celou profesní kariéru působil jako ředitel ZŠ Lupáčova expert pro využívání digitálních technologií ve školách včetně preventivních programů proti zneužívání online prostředí. Byl opakovaně vedoucím pracovníkem ministerstva školství pro strategii digitálního vzdělávání, podílí se na jejím rozvoji a vývoji od roku 2004. Byl členem autorského týmu, který připravoval stávající koncept hodnocení škol ČŠI Kvalitní škola. Je duchovním otcem národní soutěže DOMINO ČR, která letos slavila již 6. ročník. Působí i jako lektor dalšího vzdělávání. Byl také expertem evropské školské organizace SchoolNet. Podílel se na celé řadě projektů v oblasti polytechnické výuky a ERASMUS+. V současnosti pracuje jako vedoucí oddělení školství MČ Praha 3.


 • Mgr. PETR ANDĚL, Ph.D.
 • expert strategického plánování MAP na Praze 3

Absolvent  Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, působí jako vysokoškolský lektor, školitel a oponent diplomových prací působí na více městských částech jako expert pro strategické plánování pro oblast školství. V projektu MAP v Praze 3 zastává pozici experta strategického plánování zejména pro oblast evropských projektů a dotací.


 • Bc. IVA SATRAPOVÁ, DiS.
 • Manažer projektu MAP

Vystudovala sociální pedagogiku na Husitské teologické fakultě UK. Má téměř desetiletou praxi v koordinaci zájmového vzdělávání pro žáky základních škol, působila jako pedagog volného času. Jako sociální pracovnice se věnovala práci s ohroženými dětmi a s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody; ve věznici se zvýšenou ostrahou se zapojila do programu vzdělávání vybraných odsouzených osob. V současnosti pracuje na odboru školství v oddělení dotací a neziskového sektoru.


 • RADMILA JANEČKOVÁ
 • odbor technické správy majetku a investic MČ Praha 3

Absolventka střední průmyslové školy, od roku 2004 je zaměstnancem odboru technické správy majetku a investic městské časti Praha 3. Je odborníkem v oblasti týkající se stavebních úprav ve školách a školských zařízeních. V projektu MAP v Praze 3 zastává pozici koordinátora pracovní skupiny pro investice, jejímž úkolem bude posuzování investičních záměrů po stránce potřeb a účelnosti s důrazem na proveditelnost a strategické záměry MČ Praha 3.


 • Mgr. JANA VARGOVÁ
 • vedoucí odboru školství MČ Praha 3

Vystudovala Pedagogikou fakultu UK, obor národní škola se specializací TV, absolvovala funkční studium pro ředitele škol. Má dlouholetou praxi ve školství a v oblasti public relations. Pracovala jako učitelka na základní škole, 18 let jako ředitelka DDM, několik let na severu Čech, 11 let v Praze. Zdejší DDM pod jejím vedením jako první a zatím jediný v ČR získal certifikát ISO 9001:2001 v oblasti poskytování zájmového vzdělávání pro systém managementu jakosti. V NIDM (Národním institutu dětí a mládeže) spolupracovala v projektu Klíče pro život v oblasti standardizace a stala se spoluautorkou Implementační příručky pro řízení kvality v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. V public relations získala zkušenosti jako tisková mluvčí ministerstva financí a později v soukromém i státním sektoru. Získané poznatky uplatňujte v oblasti školství.


Zástupce hlavního města Prahy

 • Mgr. RADEK HLAVÁČEK
 • asistent radní hlavního města Prahy Ing. Mgr. Ireny Ropkové, oblast školstvía evropských fondů

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2014 působí v oblasti školství na Magistrátu hlavního města Prahy. Dříve pracoval v Evropském parlamentu, v advokacii a věnoval se rovněž oblasti evropských fondů a sociální politice v hlavním městě Praze.

Zástupce magistrátu hlavního města Prahy, Krajský akční plán

 • Mgr. Bc. FILIP KUCHAŘ
 • vedoucí odd. koncepce a projektů, odbor školství a mládeže MHMP

Absolvoval studium politologie na Vysoké škole politických a společenských věd v Kolíně a na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha a následně i studium v oboru školský management na Pedagogické fakultě UK. Po osmi letech činnosti ve vedoucích pozicích v oblasti marketingu v soukromém sektoru od roku 2006 působil ve funkci vedoucího školského odboru na Úřadu městské části Praha 7. Zde se v roli zřizovatele snažil aktivně podporovat školy na jejich cestě za kvalitou a vzájemnou spoluprací. Realizoval zde několik projektů, např. Vzdělávání na dálku, Digitalizace škol, Venkovní třída pro základní školy, Obědové konto, Slowfoods – kvalitnější stravování, T-ball do škol aj.

Od loňského roku na odboru školství a mládeže Magistrátu hl. m. Prahy vede nové oddělení koncepce a projektů. Je členem jak realizačního týmu, tak pracovní skupiny KAP, a také pověřeným zástupcem KAP pro všechny MAP na území hl. m. Prahy. Zároveň zastupuje MHMP jako člen v Plánovací komisi OP PPR a Schvalovací komisi Erasmus.

Zástupci zřizovatelů škol a školských zařízení

 • Mgr. NADĚŽDA HREBÍKOVÁ
 • ředitelka ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic

Absolventka Matematicko-fyzikální fakulty UK, léta působila jako učitelka matematiky, fyziky a informatiky nejen na základní škole, ale i gymnáziu. Také absolvovala na Pedagogické fakultě studium pro ředitele škol a školských zařízení. Od roku 2005 je metodičkou Informační a komunikační technologie (ICT), pracovala i jako řešitelka na projektu Státní informační politiky ve vzdělávání – Interaktivní výuka matematiky a fyziky na 2. stupni základní školy.


 • JAROSLAVA KOZOHORSKÁ
 • ředitelka MŠ Na Balkáně

Celý profesní život pracuje v předškolních zařízeních, má dlouholetou pedagogickou zkušenost nejen v práci s dětmi předškolního věku, ale i s vedením školy. Zajímá se o nové poznatky v oblasti vzdělávání, podílí se na dobrém jménu školy a její prezentaci na veřejnosti. V roce 2017–2018 se MŠ zapojí do projektu OPVV tzv. Šablon do škol. Aktivně spolupracuje s ostatními kolegy ze ZŠ a MŠ, s odborem školství a významně tak přispívá k rozvoji školství na obvodě Praha 3.


 • LADISLAVA LÉBROVÁ
 • ředitelka MŠ Jeseniova 4,6

Ve školství pracuje od roku 1979 a po celou dobu v Praze 3. Nastoupila jako učitelka do MŠ Prokopovo náměstí. Po 13 letech se MŠ stěhovala do nových prostor v Jeseniově ulici a tady pracuje doposud, po celou dobu ve funkci ředitelky. Práci s dětmi se věnovala i mimopracovně, 30 let jezdila na letní tábory jako oddílová vedoucí a hospodářka. Zároveň se od dětství až do současnosti věnuje sborovému zpěvu.


 • Mgr. MARTIN MAUR
 • pedagog v ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic

Již čtvrtým rokem je členem pedagogickému sboru prvního stupně ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic, kde se převážně věnuje žákům první a druhé třídy. Výuku zpestřuje zkušenostmi získanými ve Velké Británii (Plymouth University, Hyde Park Junior School), která pro něj byla zdrojem netradičních přístupů ve vyučování. Původním zaměřením studia byla výpočetní technika, kterou perfektně ovládá, a může tak být prospěšný nad rámec pedagogických povinností. Vynikající organizační schopnosti prokazuje při pořádání akcí typu Olympijský park Rio Lipno nebo RunCzech běžecká liga, či jiných aktivit podobného zaměření. Má tedy široké znalosti, které se dají velmi efektivně využívat každý den.


 • Ing. IRENA MEISNEROVÁ
 • ředitelka ZŠ Cimburkova

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a následně si doplnila pedagogické vzdělání na ČVUT a PedF UK. Přes 20 let se zabývá výchovou a vzděláváním romských dětí. Je spoluautorkou učebních osnov Modifikace vzdělávacího programu ZŠ pro specifické potřeby romských dětí. Také působí jako lektorka a odborný poradce v různých vzdělávacích institucích zabývajících se dalším vzděláváním a asistentů pedagoga.


 • PhDr. PAVEL OSTAP
 • ředitel ZŠ a MŠ Chelčického

Na Filozofické fakultě UK vystudoval historii a na Pedagogické fakultě manažerské studium pro ředitele škol a školských zařízení. Několik let působil jako učitel dějepisu a společensko-vědních předmětů na 2. stupni ZŠ a také jako koordinátor ŠVP. Podílel se na spolupráci při tvorbě dějepisných učebnic a dějepisných olympiád, přispíval do odborného časopisu Historický obzor.


 • Mgr. IVA SOVOVÁ
 • ředitelka MŠ Jeseniova 98

Po studiu gymnázia a střední pedagogické školy se zaměřila na oblast předškolního vzdělávání. Působila jako učitelka a v současné době dvanáctým rokem pracuje jako ředitelka mateřské školy. Absolvovala obor Management vzdělávání na Pedagogické fakultě UK. Stále se vzdělává v oboru, sleduje aktuální trendy a širší souvislosti vzdělávání.


 • Mgr. JANA TROJÁNKOVÁ
 • pedagog Integračního centra Zahrada

Přes 20 let se zabývá vzděláváním a výchovou dětí a mladých lidí s poruchami chování, resp. těžkým kombinovaným postižením. Působila a působí v Základní škole Zahrádka i Integračním centru Zahrada na různých pozicích. Předtím pracovala v Centru pro dítě a rodinu v Dolních Počernicích. Má zkušenosti z komunitního plánování sociálních služeb, s vedením diskusních skupin, s týmovou prací, s terapeutickou prací. Žije a pracuje v Praze 3, zajímá se o dění v oblasti vzdělávání v této městské části.


 • Mgr. JANA VANÍČKOVÁ
 • ředitelka MŠ Na Vrcholu

Absolvovala studium na Pedagogické fakultě UK, obor Předškolní pedagogika, logopedie a školský management. Celý život pracuje v mateřské škole jako učitelka a následně i jako ředitelka. Od roku 1996 je členkou českého výboru Světové organizace pro předškolní vzdělávání.


 • Akad. mal. VLADIMÍR VOŠAHLÍK
 • ředitel Základní umělecké školy, Praha 3

Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, obor figurální a krajinářská malba u prof. F. Jiroudka. Věnuje se malbě, plošnému designu a restaurování. Vyučuje figurální kresbu a malbu, vede přípravy na vysoké umělecké školy. Byl autorem výtvarné realizace Festivalu Schola Pragensis a Festivalu Základních uměleckých škol.

Rodiče a odborná veřejnost

 • JAN BÉM
 • odborná a rodičovská veřejnost

Pracuje jako regionální obchodní manažer u zahraniční společnosti. Od roku 2010 je předsedou Unie rodičů při ZŠ Lupáčova. V roce 2011 byl zvolen předsedou školské rady v téže škole a obě činnosti vykonává doposud. Aktivně přistupuje k připomínkám rodičů žáků a působí jako prostředník mezi rodiči, pedagogy a vedením školy. Dále se věnuje práci s mládeží ve skautské organizaci jako dobrovolník. Zajímá se o volnočasové aktivity dětí a mládeže na Praze 3 a zapojuje se do projektu STOP drogám a využití volného času mládeže na Praze 3. Je absolventem psychologického kurzu pro práci s mládeží. Zajímá se o veřejné a společenské dění na Praze 3. Dcera navštěvuje ZŠ v Praze 3.

 • PETRA DUBOVÁ
 • odborná a rodičovská veřejnost

Od roku 2009 pracuje v ZŠ a MŠ Chelčického, nejdříve jako pedagožka v mateřské škole, později jako pedagožka v přípravné třídě. Svou praxi začala v Opavě v Ústavu sociální péče a dále pokračovala jako asistentka na zvláštní škole, později již v Praze jako pedagožka ve speciální mateřské škole, asistentka v MŠ Milíčův dům a pedagog volného času v DDM Praha 3 – Ulita. Po celou dobu své praxe se věnuje organizování sportovních, výtvarných a dalších aktivit. Je podporovatelkou myšlenek podporujících dimenzi neformálního vzdělávání v kontextu s přirozenou inkluzí. Matka dvou synů, kteří navštěvují školu na území městské části Praha 3.

 • Bc. JOSEF CHMEL
 • odborná a rodičovská veřejnost

Uplynulých třicet let soustavně pracuje s dětmi v oblasti volného času a zájmového vzdělávání. Dlouhá léta působil jako ředitel DDM Praha 3 – Ulita. Mimo to má šestiletou praxi učitele na základní škole, ale také bohatou zkušenost ekonomickou. Mezi jeho další odbornosti patří výpočetní technika.

 • Mgr. KATEŘINA JAROŠOVÁ
 • odborná a rodičovská veřejnost

Již více než 17 let pracuje zprvu jako externí lektor, pedagog, vedoucí oddělení a nyní na pozici zástupce ředitele pro pedagogickou činnost v DDM Praha 3 - Ulita. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlo-vy, zkušenosti má i jako učitelka na základní škole a lektorka kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve své práci si cení především velké míry seberealizace, úžasného a současně prospěšného poslání a skvělých a zapálených kolegů - pedagogů. Matka dvou dětí školního věku.

 • MARTINA JÁNSKÁ
 • odborná a rodičovská veřejnost

Již více než 17 let pracuje zprvu jako externí lektor, pedagog, vedoucí oddělení a nyní na pozici zástupce ředitele pro pedagogickou činnost v DDM Praha 3 - Ulita. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, zkušenosti má i jako učitelka na základní škole a lektorka kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve své práci si cení především velké míry seberealizace, úžasného a současně prospěšného poslání a skvělých a zapálených kolegů – pedagogů. Matka dvou dětí školního věku.

 • Mgr. JIŘÍ MATUŠEK
 • odborná veřejnost

Je absolventem Pedagogické fakulty UK, obor matematika – základy techniky. Celou svou profesní kariéru, od roku 1986, se pohybuje v oblasti vzdělávání jak dětí a mládeže, tak vzdělávání dospělých. V průběhu let zastával řadu funkcí na různých úrovních státní správy i samosprávy. Šest let rovněž působil v komunální politice jako zástupce starosty zejména pro oblast školství, volného času dětí a mládeže a neziskového sektoru. V současnosti působí na České zemědělské univerzitě v Praze a rovněž jako akreditovaný lektor.

 • Ing. BOHUSLAV NIGRIN
 • odborná veřejnost

Vystudoval ČVUT v Praze fakultu strojní a pracoval jako projektant strojírenských výrob. Působil jako vedoucí projektant v projektech povrchových úprav, zejména pro automobilový průmysl. V letech 2003-2006 byl zástupcem starosty pro oblasti školství a bytové politiky, v letech 2012-2014 byl zástupcem starostky pro investice. Od roku 2014 je členem Výboru pro výchovu a vzdělávání při Zastupitelstvu Prahy 3. V projektu MAP v Praze 3 je členem pracovní skupiny pro investice.

 • Doc. RNDr. JOSEF POSPÍŠIL, CSc.
 • odborná veřejnost

Absolvoval v roce 1967 Matematicko-fyzikální fakultu UK, kde také později habilitoval. Působil na katedře polymerů MFF UK a Ústavu fyziky na Strojní fakultě ČVUT. Od roku 2003 působil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako referent odboru vysokých škol. V období od 1. září 2015 do 31.8. 2016 působil ve státní službě jako ministerský rada v odboru výzkumu a vývoje v oddělení pro výzkumné infrastruktury. V tomto volebním období je členem výboru pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 3 a členem školní komise ZŠ Lobkovicovo náměstí.

 • PhDr. LÝDIA ŘÍHOVÁ, Ph.D.
 • odborná veřejnost

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity P. J. Šafárika a doktorandské studium absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V průběhu své praxe učila na školách všech typů – od základní až po vysokou. Působila také jako expertka v organizaci zabývající se školskými stavbami na mezinárodní úrovni, vedoucí knihovny výzkumného ústavu, učitelka, tlumočnice, překladatelka a ministerská úřednice. Během desetiletého působení na MŠMT měla na starosti především jazykovou výuku a bilingvní gymnázia. V roce 2014 byla manažerkou vzdělávacího projektu OPPA. Od tohoto roku je rovněž členkou Zastupitelstva MČ Praha 3, kde působí ve Výboru pro výchovu a vzdělávání.


Zástupci organizací neformálního vzdělávání

 • Mgr. MARTINA CHMELOVÁ
 • ředitelka Alfa Human Service

Působí v neziskovém sektoru a na poli neformálního vzdělávání již více než 16 let. Pracuje jako lektorka, a terapeutka. Věnuje se cílové skupině dlouhodobě pečujících osob, které se starají o své blízké v domácím prostředí. Podporuje je v oblasti psychické stability, výchovných přístupů, práce s informacemi. Od roku 2010 působí v oblasti předškolního vzdělávání jako certifikovaný kouč, supervizor a lektor. Primárně podporuje vedení mateřských škol v oblasti manažerských dovedností, vzdělávání členů týmů a v oblasti sociálních a komunikačních dovedností.

 • Mgr. EDITA JANEČKOVÁ
 • ředitelka rodinného a kulturního centra Nová Trojka

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a před svým působením v neziskovém sektoru pracovala v advokacii. V současné době je také členkou Komise pro sociálně právní ochranu dětí jako poradního orgánu Rady MČ Praha 3 a členkou Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb v Praze 3.

 • Mgr. TOMÁŠ KLUMPAR
 • ředitel spolku Beztíže

Pracuje v Beztíži s ohroženou mládeží od roku 2008. Vede sociální služby Klub Beztíže a Streetwork Beztíže, které kromě Prahy 3 působí také v Praze 2 a Praze 10. Dále se věnuje preventivním výjezdovým akcím, programům primární prevence ve školách, podílí se na realizaci inkluzivních vzdělávacích aktivit, zejména se zaměřením na zapojení dětí a mládeže ohrožené sociálním vyloučením. Rád hledá nové způsoby řešení a inspiruje se dobrou praxí svých kolegů v Čechách i zahraničí. Absolvoval například tříměsíční stáž v New Yorku v rámci Fulbrightova stipendia.

 • JANA LIŠKOVÁ
 • ředitelka rodinného a komunitního centra Paleček

V roce 2012 založila soukromou mateřskou školu Paleček a od ledna 2016 provozuje na Praze 3 dvě dětské skupiny. Je spoluzakladatelkou Montessori škol Andílek a mezinárodního vzdělávacího centra Montessori pedagogiky. Aktuálně dokončuje bakalářské studium školského managementu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.