Výsledky SWOT analýzy s dosahem do oblasti neformálního vzdělávání

Analýza potřeb v oblasti neformálního vzdělávání na území MČ Praha 3

INTERNÍ Pozitivní Negativní/Škodlivé

Silné stránky / STRENGTHS

Slabé stránky / WEAKNESSES

 1. široká a pestrá nabídka aktivit
 2. propojování různorodých skupin dětí (věk, zájmy, sociální postavení, zdravotní aspekty aj.)
 3. skuteční odborníci na konkrétní témata a kurzy, neustále si zvyšující kvalifikaci
 4. zaměření na moderní způsoby a metody práce s dětmi
 5. jiné uvolněnější klima než ve škole (důvody - dobrovolnost, zaměření, přístup, vztah založený spíše na přátelství, způsoby hodnocení, …)
 6. akreditované kurzy pro pedagogy
 7. akreditované kurzy pro rodiče dětí ZŠ
 8. akreditované kurzy pro cizince
 9. doučování
 10. spolupráce s rodiči v podobném duchu (viz klima)
 11. dobrý systém grantové podpory
 12. umění získávat dotace, schopnost je kompletně zajistit (administrace, koordinace, …)
 13. neustálá práce na zlepšování metodiky a zvyšování úrovně programů pro klienty
 14. místní dostupnost (jednodušší, levnější cesta k nám)
 15. finanční dostupnost (výše poplatků, akce zdarma, …)
 16. osobní znalost cílové skupiny
 17. principy dobrovolnictví
 18. komunikační propojení cílové skupiny (klientů) se státní správou a místní samosprávou
 1. fluktuace našich zaměstnanců (důvody - finanční, nucené dobrovolnictví, veřejností ne zcela oprávněně vnímaný nízký kredit jejich práce, …)
 2. nízké finanční ohodnocení pracovníků
 3. veřejností vnímání, že co je zdarma, je nekvalitní
 4. klienti si neváží kurzů zdarma
 5. malá a nekoordinovaná spolupráce mezi organizacemi v neformálním vzdělávání
 6. současný stav spolupráce s MŠ a ZŠ
 7. prostory pro práci
 8. veřejností vnímání neformálního vzdělávání jako méně důležitého, neznalost odbornosti a kvality
 9. chybějící kurzy sociálních dovedností pro rodiče
 10. nízká finanční podpora pro provozní náklady
 11. pilíře některých organizací stojí jen na jednotlivcích, známých osobnostech
 12. veřejností nesnadno rozpoznatelná kvalita práce organizací v neformálním vzdělávání
 13. učitelé škol nemají čas ani velkou motivaci pro spolupráci s organizacemi v neformálním vzdělávání
EXTERNÍ

Příležitosti / OPPORTUNITIES

Hrozby / THREATS

 1. inkluze je téma a priorita současnosti, proto má i podporu
 2. společná informační platforma, aktivní webový portál
 3. společná propagace a mediální vystupování
 4. společné veřejné akce
 5. spolupráce se školními parlamenty
 6. úvěry pro organizace na vzdělávání
 7. kurzy i pro rodiče dětí z MŠ
 8. zlepšit propojení mezi organizacemi neformálního vzdělávání
 9. společné projekty pro běžnou i rizikovou mládež
 10. zjišťování a testování talentu dětí odborníky
 11. oborové platformy pro rozvoj metodiky vzdělávání
 12. společné prostory organizací neformálního vzdělávání
 13. transparentní systém financování
 14. oslovování partnerů a sponzorů (nejlépe společné)
 15. oslovení známých osobností a využití pro spolupráci a PR
 1. předsudky veřejnosti, špatný obraz neziskových organizací
 2. nízká motivace a málo času učitelů pro spolupráci
 3. vstupní podmínky pro získání grantů
 4. neaktivní přístup učitelů ke spolupráci (neochota měnit metody a způsob výuky, zájem jen o svůj konkrétní předmět a následně pak nezájem o propojování oborů)
 5. nezájem a málo času rodičů na děti - trend současnosti
 6. finance (výše, nesystémové, nestabilní, nejisté)
 7. malý rozsah investičních grantů
 8. prostory (kvalita, kapacita regionu)
 9. fluktuace zaměstnanců a spolupracovníků
 10. nezájem o spolupráci ze strany formálního vzdělávání MŠ, ZŠ
 11. nedostatečný individuální přístup k žákům na školách (z různých i objektivních důvodů)
 12. nejsou jasně stanovené priority vzdělávání u romských dětí

 

Související dokumenty