Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

P O Z V Á N K A

na 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3,

které se bude konat dne 19. 9. 2017 od 15:00 hodin, velká zasedací síň radnice městské části Praha 3,
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126


Program bude upřesněn v materiálech, které budou připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 031 na radnici, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, dne 12. 9. 2017 od 15:00 hodin

Ing. Vladislava Hujová
STAROSTKA MĚSTSKÉ ČÁSTI


P R O G R A M

I. Pro jednání Zastupitelstva městské části

 • 0. Schválení programu 19. schůze Zastupitelstva městské části
 • 1. Návrh přísedících Obvodního soudu pro Prahu 3 - volební období 2017 - 2021
 • 2. Aktualizace Zásad poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3
 • 3. Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 3 v rámci dotačního fondu
 • 4. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 - Dotační program pro oblast životního prostředí
 • 5. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 - Dotační program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže
 • 6. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 - Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu
 • 7. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 - Dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví
 • 8. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 - Dotační program pro oblast kultury
 • 9. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 - Dotační program pro oblast památkové péče
 • 10. Výzva městské části Praha 3 k pokračování přípravy realizace původního projektu dostavby severovýchodního segmentu Městského okruhu, včetně hloubené varianty
 • 11. Urbanistická studie "VRCH KŘÍŽEK/PARUKÁŘKA - DOST MÍSTA PRO VŠECHNY"
 • 12. Rozpočtová opatření v roce 2017
 • 13. Vyřazení jednotek z prodeje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, u kterých nebylo v zákonné lhůtě uplatněno předkupní právo oprávněného nájemce k jednotce
 • 14. Žádost o svěření pozemků parc.č. 3439/2 a parc.č. 3607/5, vše v k.ú. Žižkov do správy městské části Praha 3
 • 15. Odejmutí pozemku parc.č. 2182/54 v k.ú. Žižkov, ze svěřené správy městské části Praha 3
 • 16. Odejmutí pozemků parc.č. 3606/1 a parc.č. 3606/67, vše v k.ú. Žižkov, ze svěřené správy městské části Praha 3
 • 17. Koupě pozemku parc.č. 1492/100, jehož součástí je stavba č.p. 3416 a pozemků parc.č. 1492/95 a parc. č. 1544/2, nově vzniklých rozdělením na základě geometrického plánu č. 4112-52/2017 ze dne 22.6.2017, vše v k.ú. Strašnice, od společnosti Tulipa Třebešín s.r.o., IČ 25709526, včetně zřízení věcného břemene spočívajícího v právu cesty a stezky, za účelem přístupu k parkovacím stáním na pozemku parc.č. 1544/2 v k.ú. Strašnice, se společností Tulipa Třebešín s.r.o., IČ 25709526, v rozsahu dle citovaného geometrického plánu
 • 18. Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/12
 • 19. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Štítného 5/520
 • 20. Poskytnutí dotace mimo vyhlášené dotační programy
 • 21. Revokace usnesení ZMČ č. 272 ze dne 21. 3. 2017 – Dotace z dotačního fondu městské části Praha 3 pro rok 2017
 • 22. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací základních škol, mateřských škol a Sportovního a rekreačního areálu Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716
 • 23. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací základních škol a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 3
 • 24. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 3, Ošetřovatelský domov Praha 3 a Integrační centrum Zahrada v Praze 3
 • 25. Návrh na uzavření Dohody o prominutí části dluhu na základě usnesení ZMČ č. 257 ze dne 20.12.2016, opodmínkách pro jednorázové prominutí části poplatků z prodlení za dlužné nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu s bývalým nájemcem v domě Roháčova 244/48
 • 26. Návrh na uzavření Dohody o prominutí části dluhu na základě usnesení ZMČ č. 257 ze dne 20.12.2016, opodmínkách pro jednorázové prominutí části poplatků z prodlení za dlužné nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu s  nájemcem v domě U Vinohradské nemocnice 2255/6
 • 27. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části

 • Informace o vyřízení dotazů, připomínek, podnětů a interpelací z 18. zasedání ZMČ konaného dne 20. 6. 2017
 • Zpráva Rady městské části Praha 3 o činnosti za I. pololetí 2017
 • Zpráva Zastupitelstva městské části Praha 3 o činnosti za I. pololetí 2017
 • Zápisy z výborů ZMČ

Materiály k projednání na 19. zasedání ZMČ Praha 3 dne 19. 9. 2017 ke stažení ZDE

Související dokumenty