Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

P O Z V Á N K A

na 18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3, které se bude konat dne 20. 6. 2017 od 15:00 hodin, velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126

Program bude upřesněn v materiálech, které budou připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 031 na radnici, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, dne 13. 6. 2017 od 15:00 hodin.či ke stažení zde.

P R O G R A M

Zastupitelstva městské části 18. zasedání ze dne 20.06.2017 od 15:00 hodin Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

I. Pro jednání Zastupitelstva městské části

 • 0. Schválení programu 18. schůze Zastupitelstva městské části
 • 1. Žádost občanů městské části Praha 3 o projednání záležitosti na Zastupitelstvu městské části a petice žádající přehodnocení záměru umístění objektu Domu sociálních služeb
 • 2. Žádost občanů městské části Praha 3 o projednání záležitosti na Zastupitelstvu městské části a petice za zachování zeleně a nezastavitelnosti území dětského hřiště Na Balkáně a parku Na Krejcárku.
 • 3. Volba nového člena výboru pro dotační politiku Zastupitelstva MČP3
 • 4. Volba tajemníka Výboru pro dotační politiku ZMČ
 • 5. Potvrzení požadavků MČ P3 na urbanistické řešení širší lokality Nákladového nádraží Žižkov a současně podání podnětu MČ P3 na pořízení změny ÚPn SÚ HMP pro hlavní budovu Nákladového nádraží Žižkov
 • 6. Vyhlášení programu pro poskytnutí návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3
 • 7. Aktualizace Zásad poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3
 • 8. Revokace přílohy č. 1 usnesení Zastupitelstva městské části č. 275, ze dne 21. 3. 2017 použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných finančních výpomocí pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
 • 9. Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2016
 • 10. Schválení účetní závěrky Městské části Praha 3 za rok 2016
 • 11. Rozpočtová opatření v roce 2017
 • 12. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o výstavbě bytových jednotek formou půdní vestavby podle § 1170 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v domě č.p. 848, Přemyslovská 2, 130 00 Praha 3, k. ú. Vinohrady
 • 13. Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění – pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 2523, 2524, který je součástí pozemku parc.č. 2931/42, obec Praha, vše k.ú. Žižkov, Buková 16, 18
 • 14. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 2525, 2526, 2540, který je součástí pozemku parc. č. 2931/55, adresou Buková 2525/20, 2526/22, 2540/24, k.ú. Žižkov, Praha 3
 • 15. Vyřazení jednotky z prodeje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, u které nebylo v zákonné lhůtě uplatněno předkupní právo oprávněného nájemce k jednotce
 • 16. Prodej pozemků parc.č. 2931/352, parc.č. 2931/353, parc.č. 2931/354 a parc.č. 2931/355, vše v k.ú. Žižkov, vzniklých dělením pozemků dle geometrického plánu č. 2744-73/2014 ze dne 2.6.2014
 • 17. Narovnání majetkoprávního vztahu k pozemku parc.č. 1675/2 v k.ú. Žižkov, nově vzniklého zaměřením hranic pozemků dle geometrického plánu č. 3038-127/2016 ze dne 23.2.2017, uzavřením souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva
 • 18. Návrh na uzavření Dohody o prominutí části dluhu na základě usnesení ZMČ č. 257 ze dne 20.12.2016, o podmínkách pro jednorázové prominutí části poplatků z prodlení za dlužné nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu s paní Milenou Tůmovou
 • 19. Návrh na uzavření Dohody o prominutí části dluhu na základě usnesení ZMČ č. 257 ze dne 20.12.2016, o podmínkách pro jednorázové prominutí části poplatků z prodlení za dlužné nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu s paní Jarmilou Hájkovou
 • 20. Dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3, Roháčova 24, 26/268, Praha 3
 • 21. Dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44/2570, Praha 3
 • 22. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - základních škol a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 3
 • 23. Dodatek č. 7 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836
 • 24. Dodatek č. 11 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716
 • 25. Dodatek č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966
 • 26. Dodatek č. 17 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614
 • 27. Dodatek č. 8 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685
 • 28. Revokace usnesení ZMČ č. 272 ze dne 21. 3. 2017 – Dotace z dotačního fondu městské části Praha 3 pro rok 2017
 • 29. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části

 • informace o vyřízení dotazů, připomínek, podnětů a interpelací ze 17.zasedání ZMČ konaného dne 21. 3. 2017
 • Zápisy z jednání Výborů ZMČ
 • Zpráva o činnosti Výboru kontrolního za rok 2016

http://www.praha3.cz/samosprava/zastupitelstvo/videozaznamy-z-jednani-zastupitelstva/zivy-videoprenos-z-jednani-zastupitelstva-n205675.htm

Související dokumenty