Označování a registrace psů na území Prahy

Informace k trvalému označování psů chovaných na území hlavního města Prahy a k vedení evidence chovatelů psů.

Obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 18/ 2004 Sb. o místním poplatku ze psů, která nabyla účinnosti 1. 1. 2005, zavedlo hl. m. Praha povinné trvalé označování psů a evidenci jejich chovatelů.

Trvalé označování psů
Každý chovatel psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen nechat psa staršího 6 měsíců trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním. Označení psa mikročipem na žádost chovatele provede veterinární lékař a tetování odborně způsobilá osoba.
Evidence chovatelů psů
Evidence chovatelů psů (dále jen evidence) je vedena Magistrátem hl. m. Prahy. Povinné přihlášení do evidence se provádí pomocí registrační karty chovatele. Po přihlášení do evidence chovatel obdrží potvrzení. Chovatel, který nabude psa trvale označeného, je povinen se do 30 dnů od jeho nabytí přihlásit do evidence.
Evidence chovatele psa je BEZPLATNÁ.

Chovatel, který dal psa označit mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů v souladu se shora uvedenou vyhláškou, má nárok na úlevu od místního poplatku ze psů ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil."

POZOR! Nezaměňovat evidenci chovatelů psů s registrací psa k místnímu poplatku ze psů na místně příslušném úřadě.

Jaké výhody přináší systém označení a evidence

  • Při ztrátě psa se mnohonásobně zvyšuje pravděpodobnost jeho navrácení majiteli a tím se pochopitelně zkracuje doba vzájemného odloučení.
  • Chovatel, který psa označil mikročipem a přihlásí se do 30 dnů do evidence chovatelů psů, má nárok na úlevu od poplatků.
  • Od 1. 1. 2021 bude očkování proti vzteklině vázáno na mikročip.

V případě nesplnění této povinnosti a namátkové kontrole Vašeho psa městskými strážníky, hrozí za přestupek dle § 27 odst. 1 písm. q) a odst. 12 písm. c) zákona č. 246/ 1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění za který lze uložit pokutu do výše 50.000 Kč

Související dokumenty