Cílem místního referenda je upřesnit budoucí využití lokality Parukářka. Příslušné lokality jsou v otázkách referenda určeny pomocí parcelních čísel pozemků. Výsledky referenda určí, jaká možná využití z těch, které připouští platný územní plán, má městská část do budoucna v daných lokalitách preferovat v rámci svých kroků v samostatné působnosti.

Lokalita Parukářka, jak je definována v první referendové otázce, je podle současného územního plánu územím s omezenou zastavitelností, což je podrobně rozvedeno v příslušných regulativech. První referendová otázka dává veřejnosti možnost dát městské části závazný pokyn, zda má či nemá v této lokalitě k zastavitelnosti přistupovat restriktivně a zasazovat se pouze o taková využití, jaká jsou uvedena v textu otázky.

Úplné znění otázky č. 1:

„Souhlasíte s tím, aby městská část Praha 3 podnikla veškeré kroky v samostatné působnosti k tomu, aby lokalita Parukářka, určená částmi pozemků č. parc. 1780/35, 1780/41, 1780/73, 1780/1, 4211/2, 4223/1, 1780/17, 4202, 4226, 4224/15, 1782/2, 1782/3, 4218, 4224/11, 4219, 4223/11, 4229/7, 4229/8, 4223/22, 4223/25, 4229/1, 4229/2, 4229/9, 4229/10, 4223/21, 1780/31, 4223/2, 1746/1, 1780/32, 4229/11, 4229/12, 4223/24, 4223/26, 4223/27, 4223/28, 4223/29, 4223/30, vše v k. ú. Žižkov, vymezenými v platném územním plánu jako plochy ZP nebo SO3,7, byla využívána pouze jako parky, zahrady, sady, zeleň, pobytové louky, dětská hřiště, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, cyklistické stezky, pěší komunikace, drobné vodní plochy, zahradní restaurace, dětské tábory a skautské základny?“

Pozemek parc. č. 1780/28 k.ú. Žižkov je v současném územním plánu veden v kategorii SV-G a je ve vlastnictví společnosti WH Estate s.r.o. Pozemek, o jehož využití má být v referendu rozhodováno v otázce č. 2, koresponduje s podnětem na změnu územního plánu, který v prosinci 2013 podal Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy, jehož cílem je přičlenit část pozemku, který tvoří severní svah lokality a je tvořen vzrostlou zelení, podobně jako navazující svahy Parukářky, ke zbytku parku Parukářka. Druhá referendová otázka dává veřejnosti možnost udělit městské části závazný pokyn, zda má či nemá v rámci svých kompetencí v samostatné působnosti usilovat o zachování stávající zeleně na pozemku parc. č. 1780/28 k.ú. Žižkov.

Úplné znění otázky č. 2:

"Souhlasíte s tím, aby městská část Praha 3 podnikla veškeré kroky v samostatné působnosti k tomu, aby pozemek parc. č. 1780/28 v k.ú. Žižkov byl využit jako zeleň?"

Na obě otázky máte možnost odpovědět ANO nebo NE nebo se můžete zdržet hlasování na určitou otázku tak, že neoznačíte křížkem žádnou odpověď.

Usnesení Zastupitelstva městské části, kterým bylo schváleno vyhlášení referenda, je možné stáhnout zde.

INSTRUKCE PRO HLASOVÁNÍ

Kdy hlasovat?

Místní referendum se koná ve stejný termín jako komunální volby, tedy 10. – 11. října 2014.

Kde hlasovat?

Místnost pro hlasování v referendu najdete ve stejném objektu, kam půjdete k volbám do zastupitelstva hlavního města Prahy a MČ Praha 3, ale v jiné místnosti. Instrukce k nalezení konkrétní místnosti dostanete na místě.

Hlasovací místo patro třída/místnost č. okr. č.
ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Praha 3,Vlkova 31/800 1. patro 44 3001

1. patro 41 3005

1. patro 40 3006

1. patro 39 3007
ZŠ, Praha 3, Lupáčova 1/1200 1. patro 43 3002

1. patro 44 3003

1. patro 50 3004

1. patro 51 3010

1. patro 53 3011

1. patro 54 3015

1. patro 55 3025
ZŠ a MŠ, Praha 3, Chelčického 43/2614 2. patro 12 3012
místo - ZŠ Žerotínova 36/1100, Praha 3 2. patro 13 3013

3. patro 17 3014

3. patro 18 3017

3. patro 19 3018
ZŠ Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 2. NP část B 16 3038

3. NP část B 23 3040

3. NP část B 24 3041

3. NP část B 25 3042

3. NP část B 26 3043
ZŠ, Praha 3, Jeseniova 96/2400 1. patro 42 3016

1. patro 43 3019

1. patro 48 3036

1. patro 49 3037

1. patro 50 3039
ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 1. patro 18 3049

2. patro 57 3050

2. patro 45 3051
ZŠ, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 (Jarov) přízemí tělocvična-stan 3044

přízemí tělocvična-stan 3045

přízemí tělocvična-stan 3046

přízemí tělocvična-stan 3047

přízemí tělocvična-stan 3048
ZŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 2. patro 36 3008

2. patro 38 3009

2. patro 39 3020

2. patro 40 3021

2. patro 41 3022

3. patro 55 3027

3. patro 56 3028

3. patro 61 3029

3. patro 53 3030
ZŠ a MŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 2. patro 42 3023

3. patro 52 3024

3. patro 53 3026

3. patro 54 3031

3. patro 55 3032

3. patro 56 3033

3. patro 59 3034

3. patro 57 3035

(viz také Informace o počtu a sídle hlasovacích okrsků v místním referendu - ke stažení zde).

Jak hlasovat?

Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce. Hlasovací lístky obdržíte na místě po předložení průkazu totožnosti přímo od okrskové komise.

Hlasování probíhá podle zákona 22/2004 Sb., o místním referendu. Základní pokyny jsou obsaženy v oznámení o době a místě konání místního referenda zde.

Úřad městské části může na žádost vydat oprávněné osobě, která nebude moci hlasovat v hlasovacím okrsku podle místa trvalého pobytu, hlasovací průkaz. Hlasovací průkaz umožňuje jeho držiteli hlasovat v místním referendu v jiném hlasovacím okrsku avšak pouze na území Prahy 3. Formulář pro vydání hlasovacího průkazu naleznete zde. Pro vydání hlasovacího průkazu se obraťte na níže uvedený kontakt. Oprávněná osoba může požádat o vydání hlasovacího průkazu a to osobně nebo písemným podáním opatřeným jejím úředně ověřeným podpisem. Písemné podání musí být doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem hlasování (3. 10. 2014). Osobně může oprávněná osoba o vydání hlasovacího průkazu požádat nejpozději 2 dny před dnem hlasování (8. 10. 2014 do 16:00).

Občan oprávněný hlasovat v místním referendu může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat, aby mohl hlasovat mimo hlasovací místnost, a to pouze v územním obvodu hlasovacího okrsku. V takovém případě vyšle okrsková komise k tomuto občanovi své zástupce s přenosnou hlasovací schránkou. Tyto žádosti adresuje na níže uvedený kontakt.