Zastupitelstvo schválilo vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí prostředků z rozpočtu Prahy 3

Nové vzorové texty veřejnoprávních smluv, na základě nichž bude možno vyplatit finanční částky příjemcům dotací a návratné finanční výpomoci z rozpočtu městské části, přijalo na svém jednání zastupitelstvo třetí městské části.

Schválení těchto smluv bylo nezbytné z důvodu zapracování novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která mimo jiné upravuje i závazné podmínky pro poskytování finančních částek z rozpočtu veřejných subjektů a dotýká se i již schválených grantů a darů pro rok 2015.

Zastupitelstvo dále schválilo dotace a návratné finanční výpomoci z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3, dotace v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2015/I. etapa a také dotace z Grantového a podpůrného fondu městské části Praha 3.

Výše finančních prostředků bude jednotlivým příjemcům zachována ve stejné podobě, jak již byla projednána a schválena na březnovém zastupitelstvu.