Žádejte o dotace, granty jsou minulostí

Novelizace zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů upravila poskytování dotací a návratných finančních výpomocí. Vznikla tím nezbytnost nahradit granty poskytované z Fondu grantového a podpůrného MČ Prahy 3 Dotačním fondem městské části Praha 3, z kterého budou poskytovány dotace dle každoročně vyhlašovaných dotačních programů. Současně se také ruší dosavadní zásady poskytování financí z Fondu sociálního a zdravotního, Fondu grantového a podpůrného a Fondu starosty.

Slovník cizích slov označuje grant jako finanční podporu přidělenou grantovou komisí na určitý výzkumný projekt. Oproti tomu dotace dle stejného zdroje znamená poskytnutí finančních prostředků z veřejných rozpočtů bez přesného účelu použití. Jednak exaktní význam slov a současně i dosavadní přístup k přidělování finančních prostředků, který nereflektuje soudobé potřeby, byl důvodem, aby byl změněn zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Novela zákona výrazným způsobem mění právě poskytování dotací, zejména upřesňuje nutnost zveřejňování záměrů, zákonem definované náležitosti programů, žádosti, smlouvy o poskytnutí dotace, smlouvy o návratné finanční výpomoci, nezbytnost zveřejňování smluv o poskytnutí dotace pod dobu 3 let, změny v postupech při porušení rozpočtové kázně apod.

Cílem a posláním nového dotačního systému městské části Prahy 3 je podpora širokého spektra veřejných sociálních, zdravotních, kulturních, sportovních, výchovných, volnočasových a ekologických aktivit určených pro všechny věkové kategorie a sociální skupiny. Nová pravidla dotační politiky schválilo ZMČ na svém zasedání dne 22. 9. 2015. Detailně se mj. zabývají podmínkami pro poskytnutí dotace, dotačními tématy, způsobem a lhůtami žádosti o dotaci i samotným dotačním řízením včetně posuzování žádostí až po uzavření smlouvy, vyúčtování a kontrolu hospodaření. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na tento účel se předpokládá ve výši 4 % z běžných výdajů schváleného rozpočtu roku předchozího. Celkový objem, cca 20 milionu korun, pak bude rozdělen mezi jednotlivé programy.

Dotační politika radnice směřuje do dvou samostatných fondů
První dotační fond obsahuje pět dotačních programů. Podle nich je možné poskytnout podle pravidel dotaci pro sociální oblast, volný čas dětí a mládeže, sport, životní prostředí a kulturu.

Druhým je fond obnovy a rozvoje. Poskytované finance z tohoto fondu jsou vratné. Zjednodušeně lze říct, že slouží na opravy a revitalizaci budov.

Dotační fond má pět oblastí


Dotační program pro kulturu

zástupce starostky Alexander Bellu

Všechny žádosti o dotace posuzuje v kulturní oblasti Komise pro kulturu, památkovou péči, turistický ruch a zahraniční vztahy.

Zástupce starostky Alexander Bellu upřesňuje, že dotace mohou být v oblasti kultury poskytnuty na vyjmenované dílčí účely. V první řadě je to profesionální umění, kterým se podpoří jednotlivé umělecké činnosti ať už divadelní, hudební, výtvarné apod.; dále originální kulturní projekty, jež svým způsobem oživí a rozšíří kulturní činnost na území Prahy 3; potom jde o spolkovou činnost, která přispívá k zachování a oživení tradic a kultivované zájmové činnosti; a nakonec o zachování kulturního dědictví, jímž se rozumí oprava a údržba cenných prvků kulturních památek a objektů.

V případě profesionálního umění může být na jeden projekt poskytnuta dotace maximálně do výše 250 tisíc korun, u ostatních však pouze do výše 100 tisíc korun.


Dotační program pro oblast sociální

zástupce starostky David Gregor

Všechny žádosti o dotace posuzuje v sociální oblasti Komise pro sociální politiku a zdravotnictví.

Aby byl zabezpečen objem sociální oblasti ze všech hledisek, byly podle zástupce starostky Davida Gregora zvoleny čtyři kategorie, které mapují celou její sféru. Je to podpora realizace registrovaných sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde dotace městské části může činit maximálně 20 % z rozpočtu projektu, u lokálních ambulantních služeb pak maximálně 50 % z rozpočtu projektu, u lokálních terénních služeb až 100 % z rozpočtu projektu.

Druhou kategorií je podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3, které nejsou sociální službou podle zákona č. 108/2006. Jedná se např. o mateřská či rodinná centra, kluby seniorů apod., kde dotace městské části může činit maximálně 65 % z rozpočtu projektu.

Pak je tu podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů v oblasti integrace cizinců, prevence kriminality, primární prevence, protidrogové prevence, bydlení a zaměstnanosti. Zde můžete získat z dotací maximálně 100 tisíc korun na projekt.

Čtvrtou kategorií je podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče s maximální možnou dotací 100 tisíc korun na projekt.


Dotační program pro oblast volného času dětí a mládeže

radní Jaroslava Suková

Všechny žádosti o dotace posuzuje v oblasti volného času dětí a mládeže Výbor pro výchovu a vzdělávání.

V oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže je radní Jaroslava Suková spokojena s rozdělením jednotlivých činností. Jsou čtyři a jsou obsahově výstižné, plně dostačující k tomu, aby pokryly celou oblast volného času dětí a mládeže. Prvním vyhlášeným programem je pravidelná činnost, což jsou pronájmy, pojištění prostor, drobná údržba či propagace apod.; potom je zde možnost čerpat dotace na prázdninovou činnost, kterou jsou myšleny pobytové a příměstské tábory. Dalšími aktivitami, na které lze čerpat dotace, jsou jednorázové akce pro rodiny s dětmi; nakonec pak ještě také jednorázové akce pro děti a mládež.

Na jeden projekt může být poskytnuta dotace maximálně do 250 tisíc korun, pouze ale do výše 90 % z celkových nákladů projektu.


Dotační program pro oblast sportu

radní Irena Ropková

Všechny žádosti o dotace posuzuje v oblasti sportu Komise pro tělovýchovu a sport.

Sportovní oblasti bylo nutné podle radní Ireny Ropkové rozčlenit na devět segmentů, aby bylo pamatováno na celou škálu sportovních aktivit. Jedná se o příspěvky na provoz, které kryjí náklady tělovýchovných organizací; dále je to podpora dětí a mládeže v daných jednotách; potom podpora sportu pro širokou veřejnost - např. programy pro seniory či rodiče s dětmi; příspěvek na nájmy tělovýchovných zařízení; příspěvek na výchovu a podporu trenérů. Nezapomíná se ani na podporu handicapovaných sportovců; podporu významných sportovních akcí. Další možností je dotační příspěvek na výjezdy, soustředění a závody nebo zápasy dětí a mládeže.

V rámci jednoho projektu je možné v oblasti sportu obdržet až 300 tisíc korun. Pokud jsou náklady projektu do 50 tisíc korun, může žadatel obdržet až 100 %. U projektů, jejichž celkové náklady budou vyšší než 50 tisíc korun, může být poskytnuta dotace maximálně do výše 80 % celkových nákladů.


Dotační program pro oblast životního prostředí

zástupce starostky Jan Materna

Všechny žádosti o dotace posuzuje v oblasti životního prostředí Komise pro životní prostředí.

Zástupce starostky Jan Materna je rád, že se podařilo vyčlenit téměř 4 miliony korun pro oblast životního prostředí. Jedná se o kultivaci území v Praze 3, což znamená např. obnovu a rekonstrukci předzahrádek, zlepšení vzhledu obytných budov a jiných objektů formou výsadby popínavých dřevin nebo osazením truhlíků, studie, projekty a realizace obnovy vnitroareálové zeleně včetně vnitrobloků či založení a podpora komunitních zahrad nebo umístění včelích úlů; zlepšení čistoty veřejných prostranství a odpadové hospodářství, jako je třeba podpora dobrovolnických akcí zaměřených na čistotu veřejných prostranství, likvidace spadaného listí v rámci opatření proti šíření klíněnky, využití biologického odpadu z domácností instalací mobilních kompostérů apod.; či ekologická a environmentální výchova a vzdělávání.

Na jeden projekt může být poskytnuta dotace maximálně do výše 250 tisíc korun.

Co vás čeká, budete-li žádat o dotaci

Než vyplníte formulář, nejprve se detailně seznamte s podmínkami žádostí pro poskytnutí dotace na webu MČ Praha 3. Dotace jsou totiž poskytovány striktně podle daných pravidel, která jsou pro každou oblast jednoznačně stanovena. Určeny jsou jak pro fyzické, tak pro právnické osoby, ty však musí provozovat svou činnost na území Prahy 3 nebo bude na jejím území realizován dotčený projekt. Nemůžete je použít za účelem zisku ani na mzdy zaměstnanců. Žádostí se také mj. zavazujete, že pokud budete úspěšní, jste povinni na všech propagačních a informačních materiálech umístit logo městské části a uvést, že projekt byl spolufinancován Prahou 3.

Žádost musíte vypracovat prostřednictvím standardizovaného elektronického formuláře, který najdete na webových stránkách městské části Praha 3 a dodat k němu všechny přílohy. Lhůty pro podávání jsou stanoveny od 15. 11. do 15. 12. roku, který předchází roku, na nějž je poskytnutí dotace požadováno.

Formality pak zkontroluje pověřený zaměstnanec, který vás může vyzvat k doplnění či k odstranění nedostatků. To musíte splnit do sedmi dnů. Pokud ne, bude vaše žádost vyřazena.
Všechny formálně správné žádosti budou vyhodnoceny příslušnými komisemi, resp. výbory. Hodnotící kritéria budou vyhlášena v rámci jednotlivých programů. Dotace pak může být poskytnuta pouze těm, kteří dosáhli v celkovém hodnocení minimálně 2/3 bodů z maximálního počtu v dané oblasti. Poslední slovo při schválení či neschválení bude mít březnové ZMČ Praha 3 na základě doporučení Výboru pro dotační politiku ZMČ Praha 3. Nemusíte se obávat vyzrazení jakkoli citlivých údajů. Veškeré osoby, které se budou podílet jakkoli na zpracování vaší žádosti, musí podepsat čestné prohlášení o mlčenlivosti.

Oznámení, zda jste žádali úspěšně, případně že jste neuspěli, dostanete písemně do tří týdnů od rozhodnutí. Je třeba si uvědomit, že na poskytnutí dotace není právní nárok, a její přidělení a rozhodování nemá povahu správního řízení. To znamená, že se z právního hlediska nelze odvolat.

Když váš projekt uspěje, uzavřete s MČ Praha 3 veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě vám bude do čtrnácti dnů od podpisu vyplacena dotace. Tím ale vaše povinnosti vůči poskytovateli nekončí. Ještě vás bude čekat závěrečné vyúčtování, opět na předepsaném formuláři, které předložíte nejpozději do 31. 1. následujícího dotačního období.

Abyste byli s žádostí o dotaci pro svůj projekt skutečně úspěšní a dosáhli na finanční pomoc poskytovanou městskou část Praha 3, seznamte se důkladně se svými možnostmi, právy, povinnostmi a veškerými zásadami na www.praha3.cz.

Fond obnovy a rozvoje

starostka Vladislava Hujová

Fond obnovy a rozvoje ZMČ Praha 3 slouží k zajištění územního rozvoje a zlepšení technického stavu objektů v majetku fyzických i právnických osob na území městské části Praha 3 a v rámci péče městské části o všestranný rozvoj svého území, jak účel fondu definuje starostka Vladislava Hujová. Prostředky tohoto fondu lze v případě výjimečných situací, např. živelných pohrom, použít i na akce spojené s obnovou postižených oblastí mimo území městské části Praha 3.

Fond je tvořen 4 % z běžných výdajů schváleného rozpočtu roku předchozího, pro rok 2016 to znamená 19 665 000 korun. Návratné finanční výpomoci jsou poskytovány výhradně dle každo­ročně vyhlášeného programu. Poskytnutí návratné finanční výpomoci je bezúročné, bez zajištění zástavním právem k nemovité věci, a její maximální výše je 499 tisíc korun.

Lhůta pro podání žádostí končí 31. 1. roku, na který je návratná finanční výpomoc poskytována. Žádost lze podat nejdříve dne 15. 11. v roce, který přechází roku, na který je finanční výpomoc poskytována. O žádosti bude rozhodnuto v termínu do 31. 3., opět vždy toho roku, na který je finanční výpomoc poskytována. Oznámení o výsledku bude žadateli odesláno písemně, do tří týdnů od rozhodnutí. Proti rozhodnutí se nelze odvolat.

Žádosti o návratné finanční výpomoci v této oblasti bude řešit Výbor pro územní rozvoj a žadatelé je budou adresovat Odboru územního rozvoje městské části Praha 3.