Rozvoj parku Parukářka

Parukářka patří a vždy patřila k nejvýznamnějším a nejvíce navštěvovaným zeleným plochám Prahy 3. Pro zlepšení potenciálu parku byla zpracována koncepce rozvoje Parukářky, která má několik etap obnovy. Kromě obnovy vegetace např. přibydou dvě grilovací místa, místo pro pétangue a psí hřiště s agility parkurem.

Městská část Pra326743_169311_tema_1115_parukarka2.jpgha 3 má zájem pečovat o své parky, a to jak z hlediska přírodní hodnoty, tak z hlediska kvality vybavení a nabídky krátkodobé rekreace. Proto vedení radnice rozhodlo o zpracování koncepce budoucího rozvoje Parukářky, která člení park do několika částí odlišného charakteru a využitelnosti pro různé cílové skupiny uživatelů. Jedná se např. o stinné partie s dominancí stromového patra, které fungují jako klidová část, přechodové partie jsou určeny pro kombinované využití, slunná místa jsou pak plochami pro různé aktivity.

Jako u každého parku má i zde na kvalitu prostředí vliv stav vegetačních prvků. Vzhledem ke stáří některých stromů a značnému podílu invazních trnovníků akátů je pochopitelné, že porosty vyžadují obnovu. Ta spočívá v probírkách a dosadbách. Obnova již byla městskou částí Praha 3 zahájena a probíhá po etapách.

Podle zástupce starostky pro životní prostředí Jana Materny počítá koncepce rozvoje Parukářky mimo jiné se změnou složení porostů dřevin. Dosadí se sem druhy tvořící přírodě blízká společenstva, a to zejména na prudkých svazích parku. Počítá se i s vytvořením trvalých bylinných porostů na některých svažitých místech a výsadbou jarních cibulnatých a hlíznatých rostlin. Tyto zásahy povedou k výraznému zlepšení stanovištních podmínek pro živočichy, kteří tu mají domov. Jedná se především o ptactvo, hmyz a plazy. Zároveň bude vytvořen základ k založení nové aleje výsadbou esteticky hodnotných a nenáročných ambroní, která vyroste u hlavní cesty v jihovýchodní části. Ze stávajících starých jírovců zde budou ponechány všechny, u kterých je to z hlediska bezpečnosti možné.

326762_169312_tema_1115_parukarka3.jpgK dalšímu rozvoji vegetačních prvků se městská část Praha 3 chystá ve východní části parku v roce 2016. Dojde k založení bylinného podrostu na svazích a k výsadbě nových dřevin domácího původu. V západní části byla v období 2014-2015 vysazena alej hrušní a zahájena stabilizace jižních svahů výsadbou dřevin s trávníkem. Pro další sadové úpravy v západní části parku se v roce 2016 začne zpracovávat projektová dokumentace. Na rok 2016 je pak plánovaná obnova živičných povrchů cest uvnitř východní části parku.

Na rozvoj parku je myšleno i rozšířením rekreačně společenských míst. Z tohoto důvodu bude na podzim letošního roku v severovýchodní části zahájena stavba příjemného prostoru pro psí návštěvníky a jejich pány. Psí hřiště s agility parkurem, které zde bude vybudováno a jeho okolí se stane centrálním místem pro venčení psů. Tím by spontánně docházelo k minimalizaci případných střetů mezi majiteli psů a těmi návštěvníky, podle nichž psi do parku nepatří.

Zástupce starostky Ivan Holeček je spokojen s tím, že by ještě v letošním roce měla být upravena plocha v okolí objektu klubu biatlonu Kapslovna v jižní části parku, kde kromě sadových úprav vznikne i nové hřiště pro pétanque. Na oploceném pozemku klubu, který mají biatlonisté od městské části v pronájmu, budou provedeny terénní úpravy zahrnující mimo jiné odstranění nekvalitní zeminy v místě zbourané zámečnické dílny, plechový plot bude vyměněn za vhodnější a estetičtější. Do vybavení parku přibydou rovněž dvě grilovací místa. Tam bude možné trávit čas opékáním masa nebo buřtů či zeleniny. Městská část také rozšíří síť pítek. Umístí je především poblíž grilovacího místa a do blízkosti pétanquového hřiště. V prostorách parku pak dojde do budoucna i ke zřízení nového informačního systému.

Součástí nynější Parukářky je i budova občerstvení, na kterou je však vydán exekuční výměr. Občerstvení bylo postaveno v r. 1995 jako dočasná stavba a v r. 2012 bylo vydáno rozhodnutí o jeho demolici, proti kterému se nelze odvolat. Městská část Praha 3 je vlastníkem pozemku, a složité právní vztahy spolu s platným demoličním výměrem ji nedávají jinou možnost, než aby nařízení respektovala, přestože tato situace nenastala z její vůle. Radnice ale právě při vědomí toho, že zde dočasná stavba hospody nemůže zůstat, mezi tím již dva roky pracovala na vhodné náhradě. Architekty nechala vytvořit návrh na nový objekt restauračního zařízení, který by měl vyhovovat potřebám návštěvníků, hodil se k prostředí a zároveň byl ohleduplnější k okolním obyvatelům. Projekt je připraven k realizaci, avšak započetí jeho stavby v současné době blokuje Magistrát hl. města Prahy. Vedení radnice se ale nechce vzdát, proto o realizaci občerstvení s magistrátem intenzivně jedná. Protože bude třeba respektovat demoliční výměr a stavba nové restaurace díky přístupu nadřízených orgánů zatím nemůže mít daný termín výstavby, uvažuje radnice i o tom, že by dočasně poskytla návštěvníkům v parku možnost vhodného mobilního občerstvení. n