Jak dál s tříděním odpadu v Praze 3?

Kdo třídí odpad, šetří nejen životní prostředí, ale i peněženku. Zatímco za směsný komunální odpad lidé zaplatí ze svého, provoz tříděného odpadu jde na účet hlavního města. Požadavky na rozšiřování stanovišť tříděného odpadu rostou.

Na území Prahy 3 je aktuálně rozmístěno 130 stanovišť tříděného odpadu. V součtu to znamená 532 nádob pro sběr papíru, plastů, čirého a barevného skla, nápojových kartonů nebo kovů. Svoz papíru a plastů se provádí několikrát týdně, na exponovaných stanovištích každý den. Nádoby na sklo, tetrapak a kovy se svážejí méně, většinou 1x měsíčně.

Z celkového počtu sběrných míst v Praze 3 jich je 36 umístěno pod zem. Obě varianty, jak nadzemní, tak podzemní, mají své plusy i minusy. Městská část stojí před rozhodnutím, jakou cestou pokračovat.

Nespornou výhodou podzemních stanovišť je jejich estetický vzhled, a to zejména v památkově chráněné zóně Vinohrad a Žižkova. Kontejnery pod zemí nezapáchají a nezabírají místo v ulicích. Jejich kapacita je trojnásobná – jedna sběrná nádoba má objem 3 000 litrů oproti 1 100 litrům jedné plastové popelnice. Problém je, že prostor uvnitř často zůstává nevyužitý – a to kvůli malým vhazovacím otvorům, které lidem nedovolí vhodit objemnější odpad nebo by museli např. papírové kartony rozřezat a zmenšit. Malé otvory jsou nepohodlné, ale nutné. Velikost vhazovacího otvoru na úrovni chodníku je uzpůsobena tak, aby splňovala hledisko bezpečnosti – nesmí do něj vlézt dítě ani domácí zvíře. Vhazovací klapka se zavírá pouhou gravitací, je lehká a nemá žádné tlačné pero, které by mohlo vést ke zranění. Otvory jsou umístěny právě tak, aby je mohli obsluhovat i děti nebo hendikepovaní. „Pro nás jako svozovou firmu podzemní kontejnery znamenají složitější plánování svozových tras. Výrobci mají většinou jiné technologie výsypu, a proto musíme na našich svozových vozidlech měnit technologii úchopu pro vyzvednutí kontejnerů a jejich otevření při výsypu dle jednotlivých typů,“ sdělila tisková mluvčí společnosti AVE Pavla Ivácková.

Nejdiskutovanějším aspektem podzemních kontejnerů je jejich pořizovací cena. Zřízení podzemních kontejnerů, jejich servis a údržbu hradí městská část. Běžná cena zřízení jednoho stanoviště se v Praze v současnosti pohybuje od 1 do 1,5 milionu korun bez DPH v závislosti na složitosti umístění a na tom, zda se jedná o tří nebo čtyřkomorové stanoviště. Při stavbě se musí zohlednit jejich obsluha (překážky při vyzvedávání kontejneru na povrch, např. tramvajové vedení apod.) Větší objem sběrných nádob zase umožňuje nižší frekvenci svozu. Praha 3 má aktuálně na svém území nejvíc podzemních kontejnerů ze všech městských částí v Praze, poslední bylo vybudováno před třemi lety. Většina z nich se nachází v památkově chráněných oblastech Prahy 3 a je otázkou, zda taková stanoviště rozšířit i do okrajových částí a na sídliště, kde jsou převážně nadzemní stanoviště.

Výhody nadzemních kontejnerů spočívají v jejich ceně a obsluze. „Hnízdo“ barevných kontejnerů není zrovna ozdobou ulice, ale je možné jej kdykoli a kamkoli přemístit, rozšířit o nové komodity sběru apod. Vhazovací otvor je násobně větší. Nákup kontejnerů zajišťuje svozová společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., která v Praze 3 zajišťuje veškerý provoz spojený s tříděným odpadem. Ta také zajišťuje jejich výměnu v případě, že dojde k poničení. „V minulém roce jsme na území MČ Prahy 3 nahradili 21 shořelých a opravili 14 poškozených nádob na tříděný odpad,“ uvedla mluvčí AVE. Na nadzemní kontejnery míří víc stížností občanů – na zápach, špínu, na přítomnost bezdomovců, na jejich vzhled.

Co mají nadzemní i podzemní kontejnery společné, je nepořádek, který kolem nich opakovaně vzniká. Nezřídka jen díky pohodlnosti těch, kteří je využívají. Svozová firma AVE CZ provádí úklid sběrných míst 5–7 krát týdně a přibývá počet sběrných míst, která se uklízí 2 krát denně po 7 dnů v týdnu v rozmezí 6–14 hod. V centrální části Prahy 3 vyšla firma AVE CZ vstříc požadavku městské části a zajišťuje úklid v ranních hodinách, aby byla stanoviště uklizena nejpozději do 9 hodin. Úklid provádí posádky vozidel s valníky, které nakládají odpad odložený mimo nádoby a stanoviště následně zametou.

Kontejnery pro tříděný odpad jsou určené občanům, nikoliv pro podnikatele a místní živnostníky. Ti si to buď neuvědomují, nebo to nerespektují, přestože jim hrozí pokuta. Pokud by si tyto komerční subjekty zajistily svoz odpadu samostatně, nepochybně by to přispělo k větší čistotě na stanovištích, kde jsou nádoby často přeplňovány obaly ze zboží místních obchodníků.

Odkládat odpad mimo nádoby nedovoluje vyhláška o udržování čistoty v ulicích. Pro objemnější odpad je občanům k dispozici sběrný dvůr v areálu Vackov, v ulici Malešická 74, který provozuje společnost AVE CZ. Zde se dají odevzdat i odpady, které nepatří do nádob na směsný ani tříděný odpad, jako je nábytek, koberce, stavební odpady, bioodpady, dřevo, textil, nebezpečné odpady nebo použitá elektrozařízení jako jsou lednice, pračky, PC, televize atd. Seznam všech sběrných dvorů po celé Praze lze najít na www.praha.eu. Pro občany Prahy 3 jsou v průběhu roku na různých místech přistavovány velkoobjemové kontejnery na objemné odpady a v jarní a podzimní sezóně také na bioodpady. Harmonogram svozu je vždy uveden na www.praha3.cz a v Radničních novinách.

Veškerá sběrná místa na tříděný odpad je možné najít v mapovém portálu na www.praha3.cz/ samosprava/mapovy-portal, kde je možné přehledně nalézt místo uložení a foto daného sběrného místa. Kromě standardních kontejnerů na papír, plasty, sklo a tetrapakové obaly je možné v Praze 3 bezplatně odhazovat i textil, kov nebo drobný elektroodpad. Sběr kovových obalů zajišťuje na 11 stanovištích svozová firma AVE CZ – jedná se o sběr konzerv, nápojových plechovek, tub, uzávěrů, víček a zvířecích konzerv. Speciální kontejner na hliník je navíc umístěný v budově radnice v Lipanské 14.

26 kontejnerů na textil firem Potex, Diakonie Broumov, Helptex a TextilEco stojí na sedmnácti stanovištích na chodnících hlavního města na základě smlouvy s TSK. Praha 3 občas řeší rozházené šatstvo okolo kontejnerů, při zjištění nedostatku kontaktuje firmu provozující daný kontejner, a ta zajistí úklid. Stává se i to, že kontejnery občas atakují lidé bez domova a dochází potom k situacím, při kterých jsou voláni hasiči a policie, kvůli vyproštění zaklíněné osoby v kontejneru.

Sběrných míst na sběr drobného elektroodpadu je na území Prahy 3 celkem 8. Jejich provoz, svoz a úklid zajišťuje nezisková organizace Asekol, která se věnuje recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. MČ Praha 3 má také tři sběrná místa pro odevzdávání použitých baterií, a to ve vestibulu hlavního vchodu radnice z Havlíčkova náměstí 9, ve vestibulu vchodu z Lipanské 11 a na vrátnici v Seifertově 51. Do sběrných válců nosí použité baterie jak úředníci a zaměstnanci radnice, tak občané z blízkého okolí. Na adrese www.mapa.ecobat.cz připravila společnost Ecobat interaktivní mapu sběrných míst použitých baterií. Ta umožňuje vyhledávat nejbližší sběrný box či dvůr na běžné i speciální baterie.

O správném třídění odpadu se více dozvíte na www.ekokom.cz nebo na www.jaktridit.cz.

 

Katka Maršálová