Problematika bezdomovectví a přístupy k jejímu řešení

V každé společnosti se najdou lidé, kteří z různých důvodů nemají dovednosti nebo prostředky k tomu, aby si sami zajistili a udrželi bydlení. Bezdomovectví jako synonymum pro extrémní sociální vyloučení je závažný problém současnosti, který si žádá nové přístupy ke svému řešení.

A že se taková řešení nedaří vždy najít snadno, vědí i příslušní odborníci magistrátu i jednotlivých městských částí.

Konferenci, která proběhla 2. 3. 2017 na radnici třetí městské části, pod záštitou Daniela Hodka, radního HMP pro sociální politiku, hostil zástupce starostky pro sociální oblast David Gregor. Jejím prioritním cílem bylo nastavit, případně zefektivnit spolupráci jednotlivých městských částí a terénních neziskových organizací – Armáda spásy, Charita, Naděje – tak, aby se problém bezdomovectví dařilo držet pod kontrolou. _DSC9916001

U kulatého stolu zasedli zástupci Magistrátu HMP s příslušnými zástupci MČ a zmíněné charitativní organizace. V úvodu vyslechli radního Daniela Hodka, který přítomným nastínil záměry nové Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví do roku 2020. Vyzdvihl snahu magistrátu o zintenzivnění spolupráce městských částí 1 – 22, poukázal na důležitost propojení financí magistrátu a participace konkrétních městských částí. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že klíčová je terénní práce: „Rozjeli jsme kampaň ULICE NENÍ MOJE VOLBA a snažíme se o viditelnou terénní práci s bezdomovci, protože obyvatelé Prahy v průzkumech chápou tento problém jako ohrožení bezpečnosti, i když tomu tak dle našich poznatků není.“ A dodává: „Naším vzorem může být holandský Amsterdam, kde se podařilo nastavit spolupráci úřadů s obyvateli a bezdomovectví zde není chápáno z hlediska občanů jako potenciální nebezpečí.“

Následovala obsáhlá diskuse, kde se problematika lidí bez domova řešila z pohledů jak městských částí, tak z úhlu pohledu Magistrátu HMP a o vlastní terénní práci promluvili zástupci charitativních organizací.

_DSC9929001Za naši městskou část vystoupil zástupce starostky David Gregor a mimo jiné řekl: „Naší snahou je přesvědčit kolegy z dalších MČ o nutnosti budování nízkoprahových center o kapacitě 20 – 30 lidí rozložených po celém území hlavního města.“ Vyzdvihl činnost některých trojkových zařízení, jako např. noclehárnu na Vackově nebo JOB KLUB, kde dostávají lidé z ulice šanci najít si znovu práci a zlepšit tak svojí svízelnou životní situaci.

Důležitým opatřením, na němž se účastníci konference jednoznačně shodovali, je i vytvoření _DSC9911001nízkonákladového zařízení poslední šance, které by poskytlo možnost důstojného dožití lidi bez domova, protože přibývá těch, jejichž věk a s ním spojené nemoci, činí život na ulici ještě hůře snesitelným. Daniel Hodek ujistil, že Magistrát HMP takový projekt chystá, ale jeho realizace nese značná úskalí.

Podobné konference, jako tato na Trojce by měly do budoucna přispívat k prosazení širšího procesuálního pohledy na problematiku bezdomovectví a nutnosti jejího komplexního a vzájemně koordinovaného řešení. Současný systém vykazuje slabiny, které byly široce diskutovány a popsány. Cílem je celospolečenský konsenzus ve směřování politiky prevence a řešení bezdomovectví v příštích letech.

Jan Dvořák
Foto: Radko Šťastný