V rámci dlouhodobé koncepce Městské části Praha 3 revitalizovat bytový fond probíhají počínaje rokem 2016 a budou probíhat i nadále celkové opravy panelových domů. Samotnému zahájení oprav předcházejí náročné projekční práce a inženýrská činnost směřující k vydání stavebních povolení.

Stavební práce zahrnují zejména opravu a zateplení fasád, opravu lodžií včetně výměny zábradlí, výměnu oken ve společných a nebytových prostorách, opravu a zateplení střech, změnu konstrukce a zateplení ateliérů v nadstřešní části. Dále zbudování nových vstupních prosklených stěn a úpravu zádveří objektů. Současně také úpravu předzahrádek a parterů objektů.

Důvodem navržených oprav je snaha majitele domů o odstranění konstrukčních závad objektů. Opravami dojde ke zhodnocení celkového technického stavu, prodloužení životnosti i statické bezpečnosti. Nezanedbatelným pozitivem oprav je i nové architektonické řešení objektů postavených v osmdesátých a devadesátých letech minulého století.

Stavební práce probíhající několik měsíců jsou prováděny za provozu domů, což způsobuje dočasné nepohodlí nájemcům bytových jednotek v rekonstruovaných domech. Zástupci městské části jsou si těchto nepříjemností způsobených stavební činností vědomi, a proto rozhodli o jejich kompenzaci formou slev z nájemného. Veškeré nepohodlí je následně vyváženo jednak bydlením v příjemnějším prostředí, jednak možností odkoupení nájemního bytu v rámci procesu privatizace.

Rokycanova 18, Sabinova 8, 10, Českobratrská 7, 9, 11

„Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Rokycanova 18, Sabinova 8, 10, Českobratrská 7, 9, 11“ byly zahájeny v březnu 2017 na podkladě vydaných stavebních povolení k architektonickému a projekčnímu návrhu od architektonického ateliéru ABV – Ing. Petr Benda, Praha 6.

Předmětem díla byla oprava a zateplení střešního pláště, oprava a zateplení fasády, oprava lodžií včetně výměny zábradlí, výměna oken ve společných a nebytových prostorách, oprava a změna konstrukce ateliérů v nadstřešní části. Dále byla provedena úprava vstupů a zádveří objektů. Současně byla provedena úprava předzahrádek, komunikací a vnitrobloku mezi objekty.

Celkové vynaložené náklady činí 98 mil. Kč vč. DPH.

Aktuálně: Dílo bylo dokončeno včetně odstranění nedodělků v závěru měsíce listopadu 2017. Nyní byl zahájen proces kolaudace na základě dvou vydaných stavebních povolení. Bezprostředně spěje k závěru vypořádání prvního stavebního povolení na komunikace. Podle zkušeností na předchozích objektech je předpoklad získání závěrečné kolaudace ve druhém čtvrtletí roku 2018.

Privatizace bytového fondu může být naplno spuštěna až po zkolaudování objektů. Do té doby probíhají přípravné administrativní činnosti (geodetická zaměření pozemků apod.).

 


 

 

Harmonogram privatizace – stav přípravy privatizace bytů v domech

Bytové jednotky by měly být dle schváleného harmonogramu privatizace schváleny k prodeji zastupitelstvem městské části Praha 3 v roce 2017.

Není dokončena realizace díla.

Návrh na prodej bytů lze zastupitelstvu předložit  k projednání až po té, kdy  bude k dispozici pravomocný kolaudační souhlas stavebního úřadu na  opravy budov,  úpravy pozemků a komunikací.  V souvislosti s opravami domů  bylo nezbytné zajistit oddělení nebo sloučení některých pozemků  (zejména předzahrádek), které budou   v rámci privatizace rovněž prodávány jako funkčně související pozemky. Před schválením prodeje bytových jednotek v zastupitelstvu je nezbytné, aby tyto nově vzniklé pozemkové parcely byly zapsány v katastru nemovitostí.  Jak stavební řízení k vydání kolaudačního souhlasu tak i řízení o návrhu na zápis pozemků do katastru nemovitostí si vyžádá určitý čas. Ani jeden z těchto procesů není u stavebního úřadu, ani u  katastrálního úřadu dokončen.

Příprava privatizace - měření bytových jednotek a zpracování prohlášení vlastníka – bude zahájeno v lednu 2018.

 

Fotogalerie