V rámci dlouhodobé koncepce Městské části Praha 3 revitalizovat bytový fond probíhají počínaje rokem 2016 a budou probíhat i nadále celkové opravy panelových domů. Samotnému zahájení oprav předcházejí náročné projekční práce a inženýrská činnost směřující k vydání stavebních povolení.

Stavební práce zahrnují zejména opravu a zateplení fasád, opravu lodžií včetně výměny zábradlí, výměnu oken ve společných a nebytových prostorách, opravu a zateplení střech, změnu konstrukce a zateplení ateliérů v nadstřešní části. Dále zbudování nových vstupních prosklených stěn a úpravu zádveří objektů. Současně také úpravu předzahrádek a parterů objektů.

Důvodem navržených oprav je snaha majitele domů o odstranění konstrukčních závad objektů. Opravami dojde ke zhodnocení celkového technického stavu, prodloužení životnosti i statické bezpečnosti. Nezanedbatelným pozitivem oprav je i nové architektonické řešení objektů postavených v osmdesátých a devadesátých letech minulého století.

Stavební práce probíhající několik měsíců jsou prováděny za provozu domů, což způsobuje dočasné nepohodlí nájemcům bytových jednotek v rekonstruovaných domech. Zástupci městské části jsou si těchto nepříjemností způsobených stavební činností vědomi, a proto rozhodli o jejich kompenzaci formou slev z nájemného. Veškeré nepohodlí je následně vyváženo jednak bydlením v příjemnějším prostředí, jednak možností odkoupení nájemního bytu v rámci procesu privatizace.

Rokycanova 18, Sabinova 8, 10, Českobratrská 7, 9, 11

„Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Rokycanova 18, Sabinova 8, 10, Českobratrská 7, 9, 11“ byly zahájeny v březnu 2017 na podkladě vydaných stavebních povolení k architektonickému a projekčnímu návrhu od architektonického ateliéru ABV – Ing. Petr Benda, Praha 6.

Předmětem díla byla oprava a zateplení střešního pláště, oprava a zateplení fasády, oprava lodžií včetně výměny zábradlí, výměna oken ve společných a nebytových prostorách, oprava a změna konstrukce ateliérů v nadstřešní části. Dále byla provedena úprava vstupů a zádveří objektů. Současně byla provedena úprava předzahrádek, komunikací a vnitrobloku mezi objekty.

Celkové vynaložené náklady činí 98 mil. Kč vč. DPH.

Aktuálně: Dílo bylo dokončeno včetně odstranění nedodělků v závěru měsíce listopadu 2017. Nyní byl zahájen proces kolaudace na základě dvou vydaných stavebních povolení. Proběhlo několik jednání s TSK a OD k připomínkám spádů chodníku v ulici Českobratrská. Nyní je na konec měsíce června 2018 svolána závěrečná kolaudační schůzka na komunikace dle prvního stavebního povolení. Následně bude požádáno o závěrečnou kolaudaci s předpokladem vydání kolaudačního souhlasu do konce měsíce července 2018.


 

 

Harmonogram privatizace – stav přípravy privatizace bytů v domech

Bytové jednotky by měly být dle schváleného harmonogramu privatizace schváleny k prodeji zastupitelstvem městské části Praha 3 v roce 2017.

Není dokončena realizace díla.

Návrh na prodej bytů lze zastupitelstvu předložit  k projednání až po té, kdy  bude k dispozici pravomocný kolaudační souhlas stavebního úřadu na  opravy budov,  úpravy pozemků a komunikací.  V souvislosti s opravami domů  bylo nezbytné zajistit oddělení nebo sloučení některých pozemků  (zejména předzahrádek), které budou   v rámci privatizace rovněž prodávány jako funkčně související pozemky. Před schválením prodeje bytových jednotek v zastupitelstvu je nezbytné, aby tyto nově vzniklé pozemkové parcely byly zapsány v katastru nemovitostí.  Jak stavební řízení k vydání kolaudačního souhlasu tak i řízení o návrhu na zápis pozemků do katastru nemovitostí si vyžádá určitý čas. Ani jeden z těchto procesů není u stavebního úřadu, ani u  katastrálního úřadu dokončen.

Příprava privatizace - měření bytových jednotek a zpracování prohlášení vlastníka – bude zahájeno v lednu 2018.

 

Fotogalerie