V rámci dlouhodobé koncepce městské části Praha 3 revitalizovat bytový fond probíhají - počínaje rokem 2016 a budou probíhat i nadále - celkové opravy panelových domů. Samotnému zahájení oprav předcházejí náročné projekční práce a inženýrská činnost směřující k vydání stavebních povolení.

Stavební práce zahrnují zejména opravu a zateplení fasád, opravu lodžií včetně výměny zábradlí, výměnu oken ve společných a nebytových prostorách, opravu a zateplení střech, změnu konstrukce a zateplení ateliérů v nadstřešní části. Dále zbudování nových vstupních prosklených stěn a úpravu zádveří objektů. Současně také úpravu předzahrádek a parterů objektů.

Důvodem navržených oprav je snaha majitele domů o odstranění konstrukčních závad objektů. Opravami dojde ke zhodnocení celkového technického stavu, prodloužení životnosti i statické bezpečnosti. Nezanedbatelným pozitivem oprav je i nové architektonické řešení objektů postavených v osmdesátých a devadesátých letech minulého století.

Stavební práce probíhající několik měsíců jsou prováděny za provozu domů, což způsobuje dočasné nepohodlí nájemcům bytových jednotek v rekonstruovaných domech. Zástupci městské části jsou si těchto nepříjemností způsobených stavební činností vědomi, a proto rozhodli o jejich kompenzaci formou slev z nájemného. Veškeré nepohodlí je následně vyváženo jednak bydlením v příjemnějším prostředí, jednak možností odkoupení nájemního bytu v rámci procesu privatizace.

Roháčova 34, 36, 38, 40, 42, 44

Výběrové řízení bylo vypsáno v září 2016. V průběhu zadávacího řízení došlo ze strany uchazečů ke značnému počtu žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, v jejichž důsledku došlo k několika úpravám výkazu výměr a několika prodloužením lhůty pro podání nabídek. Na základě posledních námitek uchazeče z července 2017 zadavatel dospěl k závěru, že vzhledem k několika úpravám výkazu výměr a několika prodloužením lhůty pro podání nabídek jsou nyní zadávací podmínky a zejména výkaz výměr natolik nepřehledné a zmatečné, že se zadavatel rozhodl v souladu se zákonem nepokračovat v zadávacím řízení a ke dni 25. 7. 2017 zadávací řízení zrušil.

V současné době byla podepsána Rámcová dohoda na provádění stavebních prací v Praze 3, která umožní obratem vypsat uvedenou zakázku znovu ve zkráceném řízení tak, že předpoklad zahájení výběru zhotovitele prací vychází na přelom listopadu a prosince 2017. Po uzavření smlouvy o dílo budou, pokud to klimatické podmínky dovolí, zahájeny práce.

Původní předpoklad zahájení prací byl v květnu 2017. Kvůli výše uvedenému zdržení zrušením zakázky a díky uzavření Rámcové dohody bude možné práce zahájit za předpokladu dobrých klimatických podmínek v prosinci 2017. Pokud to počasí nedovolí, potom přibližně v březnu 2018.

Dokončení realizace oprav domů Roháčova 34, 36, 38, 40, 42, 44 je nyní i s dokončením přejímky předpokládáno zhruba na srpen 2018. Při příznivém termínu vyřízení kolaudačního řízení by privatizace mohla být zahájena na začátku 4. čtvrtletí roku 2018.

 

Harmonogram privatizace – stav přípravy privatizace bytů v domech

 

Návrh na prodej bytů lze zastupitelstvu předložit  k projednání až po té, kdy  bude k dispozici pravomocný kolaudační souhlas stavebního úřadu na  opravy budov,  úpravy pozemků a komunikací.  V souvislosti s opravami domů  bylo nezbytné zajistit oddělení nebo sloučení některých pozemků  (zejména předzahrádek), které budou   v rámci privatizace rovněž prodávány jako funkčně související pozemky. Před schválením prodeje bytových jednotek v zastupitelstvu je nezbytné, aby tyto nově vzniklé pozemkové parcely byly zapsány v katastru nemovitostí.  Jak stavební řízení k vydání kolaudačního souhlasu tak i řízení o návrhu na zápis pozemků do katastru nemovitostí si vyžádá určitý čas. Ani jeden z těchto procesů není u stavebního úřadu, ani u  katastrálního úřadu dokončen.

Přes výše uvedené v současnosti probíhá příprava prodeje jednotek, zejména zaměřování bytů, příprava textu prohlášení vlastníka, zahájení  zpracování znaleckých posudků a další kroky.