V rámci dlouhodobé koncepce městské části Praha 3 revitalizovat bytový fond probíhají - počínaje rokem 2016 a budou probíhat i nadále - celkové opravy panelových domů. Samotnému zahájení oprav předcházejí náročné projekční práce a inženýrská činnost směřující k vydání stavebních povolení.

Stavební práce zahrnují zejména opravu a zateplení fasád, opravu lodžií včetně výměny zábradlí, výměnu oken ve společných a nebytových prostorách, opravu a zateplení střech, změnu konstrukce a zateplení ateliérů v nadstřešní části. Dále zbudování nových vstupních prosklených stěn a úpravu zádveří objektů. Současně také úpravu předzahrádek a parterů objektů.

Důvodem navržených oprav je snaha majitele domů o odstranění konstrukčních závad objektů. Opravami dojde ke zhodnocení celkového technického stavu, prodloužení životnosti i statické bezpečnosti. Nezanedbatelným pozitivem oprav je i nové architektonické řešení objektů postavených v osmdesátých a devadesátých letech minulého století.

Stavební práce probíhající několik měsíců jsou prováděny za provozu domů, což způsobuje dočasné nepohodlí nájemcům bytových jednotek v rekonstruovaných domech. Zástupci městské části jsou si těchto nepříjemností způsobených stavební činností vědomi, a proto rozhodli o jejich kompenzaci formou slev z nájemného. Veškeré nepohodlí je následně vyváženo jednak bydlením v příjemnějším prostředí, jednak možností odkoupení nájemního bytu v rámci procesu privatizace.

Jeseniova 37, 39, 41, Ostromečská 3, 5

„Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 37, 39, 41, Ostromečská 3, 5“ byly zahájeny koncem září 2016 na podkladě vydaných stavebních povolení k architektonickému a projekčnímu návrhu od ateliéru MS architekti, s.r.o., Praha 10.

Předmětem díla byly oprava a zateplení střešního pláště, oprava a zateplení fasády, oprava lodžií včetně výměny zábradlí, výměna oken ve společných a nebytových prostorách, oprava a změna konstrukce ateliérů v nadstřešní části. Dále zbudování nových vstupních prosklených stěn a úprava zádveří objektů. Současně byla provedena úprava předzahrádek a parterů objektů.

Zhotovitelem stavby byla společnost Trigema Building a.s., Praha 5.

Nevhodné klimatické podmínky koncem roku 2016 a začátkem roku 2017 nedovolily práce dokončit v původním termínu. Na stavbě se v rámci rekonstrukce také vyskytly nepředpokládané práce. V období vánočních a novoročních svátků byly práce rovněž přerušeny. Zejména z  těchto důvodů došlo k posunutí termínu dokončení stavby o 4 měsíce.

Dílo bylo dokončeno a úspěšně předáno na konci měsíce června 2017. Následně probíhalo odstraňování a přebírání drobných nedodělků.

Celkové vynaložené náklady činí 66 mil. Kč vč. DPH.

Aktuálně: Vzhledem k tomu, že na předmětnou stavbu byla vydána dohromady tři vzájemně na sebe navazující stavební povolení, nacházíme se nyní ve fázi ukončení první třetiny a těsně před zahájením druhé třetiny kolaudačního procesu.


Harmonogram privatizace – stav přípravy privatizace bytů v domech

Bytové jednotky by měly být dle schváleného harmonogramu privatizace schváleny k prodeji zastupitelstvem městské části Praha 3 v roce 2017.

Stavební úpravy u domů jsou jako stavba dokončena.

Návrh na prodej bytů lze zastupitelstvu předložit  k projednání až po té, kdy  bude k dispozici pravomocný kolaudační souhlas stavebního úřadu na  opravy budov,  úpravy pozemků a komunikací.  V souvislosti s opravami domů  bylo nezbytné zajistit oddělení nebo sloučení některých pozemků  (zejména předzahrádek), které budou   v rámci privatizace rovněž prodávány jako funkčně související pozemky. Před schválením prodeje bytových jednotek v zastupitelstvu je nezbytné, aby tyto nově vzniklé pozemkové parcely byly zapsány v katastru nemovitostí.  Jak stavební řízení k vydání kolaudačního souhlasu tak i řízení o návrhu na zápis pozemků do katastru nemovitostí si vyžádá určitý čas. Ani jeden z těchto procesů není u stavebního úřadu, ani u  katastrálního úřadu dokončen.

Příprava privatizace - měření bytových jednotek a zpracování prohlášení vlastníka - proběhne v listopadu/prosinci 2017.