V rámci dlouhodobé koncepce Městské části Praha 3 revitalizovat bytový fond probíhají počínaje rokem 2016 a budou probíhat i nadále celkové opravy panelových domů. Samotnému zahájení oprav předcházejí náročné projekční práce a inženýrská činnost směřující k vydání stavebních povolení.

Stavební práce zahrnují zejména opravu a zateplení fasád, opravu lodžií včetně výměny zábradlí, výměnu oken ve společných a nebytových prostorách, opravu a zateplení střech, změnu konstrukce a zateplení ateliérů v nadstřešní části. Dále zbudování nových vstupních prosklených stěn a úpravu zádveří objektů. Současně také úpravu předzahrádek a parterů objektů.

Důvodem navržených oprav je snaha majitele domů o odstranění konstrukčních závad objektů. Opravami dojde ke zhodnocení celkového technického stavu, prodloužení životnosti i statické bezpečnosti. Nezanedbatelným pozitivem oprav je i nové architektonické řešení objektů postavených v osmdesátých a devadesátých letech minulého století.

Stavební práce probíhající několik měsíců jsou prováděny za provozu domů, což způsobuje dočasné nepohodlí nájemcům bytových jednotek v rekonstruovaných domech. Zástupci městské části jsou si těchto nepříjemností způsobených stavební činností vědomi, a proto rozhodli o jejich kompenzaci formou slev z nájemného. Veškeré nepohodlí je následně vyváženo jednak bydlením v příjemnějším prostředí, jednak možností odkoupení nájemního bytu v rámci procesu privatizace.

Blahoslavova 2, 4, 6, 8, 10, Roháčova 30

Aktuálně projektanti z ateliéru OMEGA project s.r.o., Praha 6 řeší s odborem výstavby kolizi vydaného územního rozhodnutí s projekčním řešením oprav vnitrobloku Jeseniova x Roháčova. V rámci urychlení procesu proběhla revize a doplnění projektové dokumentace a bylo podáno čtyřiadvacet žádostí o získání kladných stanovisek příslušných dotčených orgánům státní správy, z nichž minimálně pětina je podmíněna doložením stanovisek dalších stran. Postup získávání stanovisek je monitorován při pravidelných koordinačních schůzkách k revitalizaci panelových domů u zástupce starostky. Vzniklé problémy jsou promptně řešeny.

V souvislosti s popisovanými vzniklými průtahy při zajišťování sloučeného územního souhlasu a stavebního povolení předpokládáme zahájení výběrového řízení ve druhé polovině roku 2018 s následným možným uzavřením realizační smlouvy a zahájením prací na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí roku 2018.

 

Harmonogram privatizace – stav přípravy privatizace bytů v domech

 

Návrh na prodej bytů lze zastupitelstvu předložit  k projednání až po té, kdy  bude k dispozici pravomocný kolaudační souhlas stavebního úřadu na  opravy budov,  úpravy pozemků a komunikací.  V souvislosti s opravami domů  bylo nezbytné zajistit oddělení nebo sloučení některých pozemků  (zejména předzahrádek), které budou   v rámci privatizace rovněž prodávány jako funkčně související pozemky. Před schválením prodeje bytových jednotek v zastupitelstvu je nezbytné, aby tyto nově vzniklé pozemkové parcely byly zapsány v katastru nemovitostí.  Jak stavební řízení k vydání kolaudačního souhlasu tak i řízení o návrhu na zápis pozemků do katastru nemovitostí si vyžádá určitý čas. Ani jeden z těchto procesů není u stavebního úřadu, ani u  katastrálního úřadu dokončen.

 

Fotogalerie