Odbor školství je organizační jednotkou Úřadu městské části Praha 3 na úseku školství. Mimo jiné odbor zajišťuje styk s veřejností, poskytuje informace v oblasti školství. Přijímá žádosti, návrhy, oznámení a stížnosti občanů ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu náležející do jeho působnosti.

Adresa: Lipanská 9, Praha 3, tel. 222 116 357

Úřední hodiny: pondělí, středa: 8.00 - 18.00 hod.

Zápis do základních škol (ZŠ)

Zápisy do ZŠ probíhají v období od 15. ledna do 15. února kalendářního roku. Přesné termíny zápisů budou zveřejněny s dostatečným předstihem na webových stránkách ZŠ, na webových stránkách MČ Praha 3 a v Radničních novinách. Školní docházka začíná počátkem školního roku, tj. vždy 1. září, a je povinná pro každé dítě, které před začátkem školního roku dosáhlo věku šesti let.  Tedy když je dítěti do data 31. 8. 6 roků, musí být na tento školní rok zapsáno ke školní docházce. Jestliže rodiče mají důvody, proč by dítě nemělo nastoupit do školy v 6 letech, mohou při zápisu požádat školu o povolení odkladu školní docházky o 1 rok.

ŽÁDOST O ODLOŽENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonný zástupce (rodič) je povinen dítě k docházce přihlásit ve škole, kterou si sám zvolí. U zápisu musí být přítomno dítě a jeho zákonný zástupce (rodič). Rodič u zápisu předloží svůj občanský průkaz nebo cestovní pas, a předloží rodný list dítěte. Povinná školní docházka je povinná pro všechny děti v ČR bez ohledu na druh a legalitu jejich pobytu. Je doporučeno předložit také povolení k pobytu, ale podle zákona rodiče nejsou povinni předložit škole povolení k pobytu dítěte.

Jestliže rodiče nezapíší dítě ve věku povinné školní docházky do školy anebo dítě do školy nechodí, rodiče tím porušují zákon.

Bližší informace můžete získat na tel. 222 116 209 nebo na e-mailové adrese marcelap@praha3.cz.

Zápis do mateřských škol (MŠ)

Mateřské školy jsou nepovinné a jsou určeny pro děti od 3 do 6 let. Termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku vypisují v dostatečném předstihu ředitelé mateřských škol. Termíny jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých MŠ, na webových stránkách Městské části Praha 3 a v Radničních novinách. Obvykle jsou tyto termíny v měsíci březnu pro přijetí dítěte od následujícího školního roku, tedy od 1. září. Rodič v termínu vyzvedne přihlášku u ředitele mateřské školy a ředitel mu sdělí další postup. Kromě osobních dokladů je obvykle vyžadováno vyjádření dětského lékaře.

Každá mateřská škola má svá kritéria pro přijetí dítěte. Jedním z kritérií je bydliště dítěte v blízkosti školy (tzv. spádová oblast), dalším kritériem je věk. Přednost při zápisu do mateřské školy mají děti ve věku 5 let, v jejich posledním roce před povinnou školní docházkou. Školy mají i další různá kritéria. Kapacita mateřské školy je obvykle naplněna a může se stát, že všechny děti nejsou přijaty. V mateřské škole se platí měsíční poplatky za pobyt dítěte a za stravu.

Tyto informace platí pro mateřské školy zřizované Městskou částí Praha 3. Kromě těchto mateřských škol existují také soukromé mateřské školy a jiná zařízení  pro děti, která mají svá vlastní pravidla.