Adresa pro písemný styk: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 Adresa pracoviště: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3.

Lovecké a rybářské lístky

Rybářské a lovecké lístky se vydávají vždy pouze v místě příslušném trvalému pobytu občana na příslušném úřadě. O vydání rybářského či loveckého lístku může požádat občan České republiky nebo cizinec, který se na území místně příslušného úřadu zdržuje.

Vyřizuje

Rybářský lístek

180283_79220_Vzor_RL_1

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a§ 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů. Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

Poplatky je třeba zaplatit v hotovosti v úředních hodinách pokladny pracoviště: pondělí, středa: 10.00-18.00 hod.

Co je potřeba

  • Vydání nového rybářského lístku
    • občan ČR - platný občanský průkaz
    • cizinec - platný cestovní pas nebo průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu
    • osvědčení Českého rybářského svazu o zkoušce ze základních rybářských znalostí nebo starý rybářský lístek

Poznámky:
Jestliže žádost o vydání rybářského lístku vyřizuje jiná osoba, musí být pověřena plnou moci.
Cizinec zdržující se na území MČ Praha 3  při žádosti o vydání rybářského lístku předkládá: dříve vydaný rybářský lístek nebo jiný doklad, prokazující, že již držitelem rybářského lístku byl, nebo osvědčení o získané kvalifikaci nebo rybářský lístek, licenci nebo obdobný doklad, vydaným ve státě, jehož je občanem.

Lhůty pro vyřízení

Poplatky

Za vydání nového rybářského lístku
doba platnosti Výše poplatku Výše poplatku pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
30 dní 200 Kč 200 Kč
1 rok 100 Kč 50 Kč
3 roky 200 Kč 100 Kč
10 let 500 Kč 250 Kč
neurčito 1000 Kč 500 Kč *

* Výše poplatku pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce. Nelze vydat mladším 15 let.

(podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 14)

Formuláře